eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz budowa dźwigu osobowego, na terenie nieruchomości przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku.Ogłoszenie z dnia 2020-10-09Ogłoszenie nr 595565-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.

Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku: Przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz budowa dźwigu osobowego, na terenie nieruchomości przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, krajowy numer identyfikacyjny 58710240000000, ul. Zielony Rynek  11/13 , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 423 23 00, , e-mail zamowienia.publiczne@mopr.wloclawek.pl, , faks 54 423 23 19.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mopr.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.mopr.wloclawek.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.mopr.wloclawek.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz budowa dźwigu osobowego, na terenie nieruchomości przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku.
Numer referencyjny: MOPR.AO.A.261.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Określenie przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz budowa dźwigu osobowego, na terenie nieruchomości przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku, na terenie działki nr 43 obręb Włocławek KM 47. 1.2 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnie obowiązującym prawem budowlanym, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 1.3. W razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę niezależnie czy odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowiązany do wykonania niezbędnych prac w celu zapobieżenia powstania szkody po stronie Zamawiającego. 1.4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentację projektową. 1.5. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne media do wykonania robót budowlanych, objętych przedmiotem zamówienia a Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zorganizować i urządzić miejsce budowy wraz z zapewnieniem opomiarowania mediów. 1.6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieprzerwany dostęp do wody i prądu. 1.7. Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie urządzenia z miejsca budowy. 1.8. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego udostępnić do wglądu formularze zamówieniowe materiałów i urządzeń. Zamówienia materiałów i urządzeń innych niż wymienione w dokumentacji wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 1.9. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym godziny pracy w obiekcie, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia. 1.10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 1.11. Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał, utylizował i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia. 1.12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez inne osoby uczestniczące z jego ramienia w realizacji robót (podwykonawców, usługodawców, dostawców, itp.). 1.13. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ograniczać szkody oraz uciążliwości dla ludzi i właściwości wynikające z zanieczyszczeń, hałasu oraz innych skutków prowadzonych przez niego działań. Zapewni również, by emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczyły wartości określonych odpowiednimi normami. 1.14. Utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi obowiązek i koszt Wykonawcy. 1.15. Wykonawca na własny koszt prowadzić będzie właściwą gospodarkę odpadami oraz wymaganą dokumentację gospodarki odpadami w sposób określony przepisami szczególnymi. Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany będzie udostępniać Zamawiającemu na jego żądanie. 1.16. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót i przeprowadzenia kontroli przez pracowników instytucji, o których Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych prawem budowlanym oraz do udostępnienia tym osobom danych i informacji wymaganych prawem budowlanym, a także pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorów. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać dokumentację fotograficzną wykonaną techniką cyfrową z zapisem zdjęć w formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej - terenu budowy przed rozpoczęciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorować stan wykonywania robót co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakończeniu robót, w celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego stanu przed i po zakończeniu robót. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiającemu nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 1.17. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 1.18. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów budowy do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego. 1.19. Na Wykonawcy spoczywają wszelkie obowiązki właściwe dla Wykonawcy, w tym zwłaszcza wszelkie działania związane z koordynacją prac i działań w procesie budowlanym. 1.20. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie przejętym oraz terenie, na który roboty te mogą oddziaływać. 1.21. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentów budowy (w tym dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym. 1.22. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie robót ulegających "zakryciu" oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego. 1.23. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego części bądź urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny. 1.24. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wykonanych robót, dostarczonych i zainstalowanych materiałów i urządzeń. 1.25. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt 27 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 215), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jak również spełniać wymogi przepisów szczególnych. 1.26. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być sprawny i posiadający wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp. 1.27. W przypadku braku w dokumentacji projektowej jednoznacznych opisów cech materiałów przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowiązany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalającym na ich zaakceptowanie, przesłać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informację określającą proponowane rozwiązania. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiały stosowane przez Wykonawcę będą poddawane próbom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prób, testów lub badań. Materiały lub urządzenia, w stosunku do których Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zażądał przeprowadzenia prób, testów lub badań nie mogą zostać wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 1.28. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty, itp. 1.29. Materiały i urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w zawartej umowie, jak również nieodpowiadające Polskim Normom lub nieposiadające stosownych atestów oraz certyfikatów muszą zostać usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiającego, w podanym przez niego terminie. Jeżeli to nie nastąpi mogą zostać usunięte przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 1.30. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji czynności zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do jego uzyskania. 1.31. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.32. Wykonawca zapewni Zamawiającemu swobodny i bezpieczny dostęp do budynku Urzędu dla pracowników, petentów i innych osób załatwiających sprawy w urzędzie. 1.33. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji zamówienia z przedstawicielami Zamawiającego, w szczególności w zakresie realizacji prac uciążliwych (wiercenie, kucie itp.). 1.34. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę na przedmiotowe roboty budowlane. Lokalizacja inwestycji: Przedsięwzięcie realizowane jest w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, zlokalizowanym przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku na działce nr 43, obręb ewidencyjny Włocławek KM 105. Istniejący stan zagospodarowania terenu: Działka zabudowana jest budynkiem biurowym i garażowym. Działka jest ogrodzona, posiada urządzoną zieleń i utwardzone dojścia i dojazd do budynku. Projektowane zagospodarowanie działki: projektowane prace ograniczają się do wykonania dobudowy zewnętrznej windy do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10 i ingerują w zagospodarowanie działki. Zestawienie powierzchni: Działka zabudowana jest budynkiem biurowym i garażowym wykonanym w technologii tradycyjnej. Pow. działki nr 43 - 7083,0m2 Pow. zabudowy bud. biurowego 1153,0m2 Pow. zabudowy bud. garażowego - 102,0m2. Powierzchnia zabudowy projektowanej dobudowy windy 8,67m2 Dane informacyjne: Działka objęta jest ochroną Konserwatora Zabytków. Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Projektowane prace nie mają ujemnego wpływu na środowisko, przedmiotową działkę i działki sąsiednie. Prowadzone roboty będą oddziaływać na działkę nr 43, obręb Włocławek KM 47. Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich: realizacja projektowanych robót ma na celu usunięcie istniejących barier architektonicznych, co pozwoli na samodzielne korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich (pracownikom i interesantom). Inne dane: Działkę uzbrojono w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. 2. Standardy jakościowe Standardy jakościowe zostały określone w treści następujących dokumentów: - projekt budowlany na Przebudowę budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Budowa dźwigu osobowego kategoria obiektu XVI. - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - przedmiary robót w poszczególnych branżach - mają charakter pomocniczy. Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy PZP szczegółowe wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w projekcie budowlanym i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej załączniki do SIWZ. UWAGA! Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

II.5) Główny kod CPV: 45262800-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311100-1
45311200-2
45317300-5
45112000-5
45262212-0
45262350-9
45320000-6
45262310-7
45111300-1
45262500-6
45410000-4
45313100-5
31671100-1
45233161-5
45421131-1
45442100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 110
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
110

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia nie później niż w terminie nie dłuższym niż 110 dni od daty zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało opisane w rozdziale XIII SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie windy lub minimum dwie roboty budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej, o wartości łącznej nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto; b) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: - minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która podczas realizacji zamówienia będzie jednocześnie pełniła funkcję kierownika budowy. - minimum 1 osoba, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. UWAGA: Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (rozdział Va) : a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) dokumenty składa odrębnie każdy z uczestników konsorcjum. b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokona-nie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w usta-wie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie powyższego wykonawca składa referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BANK POLSKI S.A. ODDZIAŁ CENTRUM WE WŁOCŁAWKU, nr 73 1020 5170 0000 1602 0009 0431 z dopiskiem na przelewie: Przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz budowa dźwigu osobowego, na terenie nieruchomości przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku. 4. Wadium w formie poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-5 powinno jako beneficjenta wskazywać Gminę Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "WADIUM", a jego kopia spięta razem z ofertą. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Całkowita cena oferty brutto0,60
Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane0,20
Termin realizacji zamówienia0,20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących tytułów: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach: a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, określonego w § 2 ust. 1, b) w każdym przypadku niezgodności realizacji przedmiotu zamówienia z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego zadania w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego, c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 10% niezapłaconej należności, e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, g) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 500,00 złotych brutto, za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10, i) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 - w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, j) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 - w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3, k) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 - w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4, l) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, m) za zwłokę w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego - w wysokości 500,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4, n) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, o) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1; p) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 5 - w wysokości 100,00 złotych za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 9 ust. 5, r) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15 - w wysokości 100,00 złotych za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15, 11 s) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16 - w wysokości 1 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział w realizacji zamówienia nie został odnotowany w dzienniku budowy, t) w każdym przypadku realizacji zamówienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 17 - w wysokości 1 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział w realizacji zamówienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez Zamawiającego, u) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 - w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w rozdz. III pkt 8 i 9 SIWZ, v) w każdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że funkcję, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, pełni inna osoba niż wskazana w umowie, a zmiana nie została zgłoszona przez Wykonawcę zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 - w wysokości 1 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek pełnienia funkcji, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lub 2, przez inną osobę, niż wskazana w umowie, w) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 6, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby, o której mowa w § 18 ust. 6. 2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach: a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony, b) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy PZP. 2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z wykonaniem umowy w zakresie nieuwzględnionym w ust. 1 umowy. 5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-26, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.