eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szklarska Poręba › PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. TURYSTYCZNA W KM 0+043 - 0+155 W SZKLARSKIEJ PORĘBIE (DZ. NR 442/1, 441/15, 230/2 OBR. 0006)

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-08-27Ogłoszenie nr 590384-N-2019 z dnia 2019-08-27 r.

Miasto Szklarska Poręba: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. TURYSTYCZNA W KM 0+043 - 0+155 W SZKLARSKIEJ PORĘBIE (DZ. NR 442/1, 441/15, 230/2 OBR. 0006)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szklarska Poręba, krajowy numer identyfikacyjny 23082164100000, ul. Granitowa  2 , 58-580  Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 547 700, e-mail sekretariat@szklarskaporeba.pl, faks 757 547 724.
Adres strony internetowej (URL): www.szklarskaporeba.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, 58-580 Szklarska Poręba ul. Granitowa 2 lub bezpośrednio- Biuro Obsługi Interesanta - parter budynku- UM Szklarska Poręba, ul. Granitowa 2


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. TURYSTYCZNA W KM 0+043 - 0+155 W SZKLARSKIEJ PORĘBIE (DZ. NR 442/1, 441/15, 230/2 OBR. 0006)
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Turystyczna w Szklarskiej Porębie (dz. nr 442/1, 441/15, 230/2 obr. 0006) w km 0+043 - 0+155 polegającą na wymianie nawierzchni jezdni, wymianie istniejącego oświetlenia drogowego wraz z kablem zasilającym oraz budowie odcinka chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego. Celem opracowania jest zapewnienie poprawnej obsługi komunikacyjnej nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi. Stan istniejący ulicy: Ulica Turystyczna - łącznik do ul. Stromej zakwalifikowana jest do kategorii dróg gminnych i klasy technicznej D. Droga posiada jednię szerokości od 3,0 do 5,5 m. Jezdnia ma nawierzchnie z betonu asfaltowego (km0+043 - 0+155) w niedostatecznym stanie technicznym. Posiada liczne spękania, ubytki w wierzchniej warstwie, w niektórych miejscach występuje całkowity brak nawierzchni. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni zlokalizowany jest chodnik, który kończy się na km 0+110. Ponadto wzdłuż lewej granicy pasa drogowego zlokalizowane są nieczynne latarnie oświetlenia ulicznego. W pasie drogowym zlokalizowane są sieci (niezwiązane z funkcjonowaniem drogi): elektroenergetyczna linia kablowa wn oraz nn, wodociąg, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa. Górną warstwę grubości około 0,5 - 1,0 m stanowią zwietrzeliny i pospółki gliniaste z domieszką rumoszu skalnego i głazów. Poniżej znajduje się warstwa stropowa skał granitowych oraz głazy wymieszane ze zwietrzeliną granitu. Warunki geotechniczne określa się jako proste, a obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Teren, przez który przebiega ulica znajduje się na obszarze m. Szklarska Poręba, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1815/611/J decyzja z 26.02.1980r. co oznacza, że [...] ziemne roboty budowlane bezwzględnie muszą być prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne. Stały nadzór archeologiczny prowadzony przez uprawnionego archeologa i w razie konieczności -ratownicze badania archeologiczne podczas wykonywania robót ziemnych są kosztami Zamawiającego. Zapewnienie nadzoru archeologicznego należy do obowiązku Zamawiającego Przebudowa ul. Turystycznej obejmuje: - przebudowę odcinka drogi w km 0+043 - 0+155 polegającą na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczonej krawężnikami betonowymi (ok. 348m) wyniesionymi 12 cm ponad nawierzchnię (odcinek w najniższym punkcie niwelety zatopiony do 0 cm), nowej konstrukcji nawierzchni istniejącego chodnika oraz budowę nowego odcinka chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą istniejącego oświetlenia drogowego z przyłączeniem do ostatniej latarni oznaczonej jako LZ. Parametry konstrukcyjne dotyczące nawierzchni i podłoża przewidują osiągnięcie poprzecznego profilu ze spadkiem jednostronnym o wartości 2%. - wymianę i przeniesienie istniejącego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem istniejącego przykanalika. Odprowadzenie wód opadowych - poprzez zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne na pobocze jezdni, przy czym przewiduje - zasilanie projektowanego oświetlenia z ostatniej latarni oświetleniowej oznaczonej jako LZ i realizowanej w oparciu o pozwolenie na budowę 161/10 - kablem typu YAKXS- 5x16mm2,który należy wprowadzić do wskazanego słupa oświetleniowego i połączyć z linią kablową. Przewidziano zasilanie projektowanego oświetlenia kablem 5-żyłowym ( ok. 190m). Oprawy oświetleniowe ze źródłem LED, o mocy 39W (4700lm, 5000K), zabudowane na 6 słupach aluminiowych anodowanych wysokości 6 m z wysięgnikami długości 1 m posadowionych na przystosowanych do tego żelbetowych fundamentach prefabrykowanym. Projektowane przekroje konstrukcyjne: nawierzchnia jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm - ok. 950m2 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm nawierzchnia chodnika: - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - ok. 290m2 - podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm - warstwa gr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa Organizacja ruchu tymczasowego leży w zakresie przedmiotu zamówienia i obowiązku opracowania po stronie wykonawcy. 2. Powyższy zakres ma charakter poglądowy. 3. Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, t. j : pracownicy fizyczni - wszyscy robotnicy budowlani wykonujący roboty na budowie w zakresie robót rozbiórkowych, prac ziemnych wykonywanych ręcznie, robót związanych z wykonaniem ław pod krawężniki, wbudowaniem krawężników. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący powyższe czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy operatorów wynajętego sprzętu i urządzeń, świadczących usługi ziemne, transportowe, geodezyjne oraz osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4.Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia - minimum 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.

II.5) Główny kod CPV: 45233123-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6
45233252-0
45233253-7
45316110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
86 2019-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: - rozpoczęcie: planowane niezwłocznie po podpisaniu umowy przewidzianej na 20.09.2019 r. z możliwością przesunięcia tej daty o +/- 5 dni i po uprzednim przekazaniu terenu budowy; - przekazanie terenu budowy: najpóźniej w ciągu dwóch (2)kolejnych dni nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, w tym sobota, licząc od dnia następnego podpisania umowy; - cykl realizacji: maksymalnie 86 kolejnych dni kalendarzowych ( tj. max. do 15.12.2019 r.): przy czym pierwszym dniem jest data rozpoczęcia realizacji zadania potwierdzona wpisem do Dziennika budowy , ostatnim dniem - data zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia prac odbiorowych. Zgłoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub posiadaną zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) - w wysokości co najmniej 100 000 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c1) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie: Kierownikiem budowy , który posiada: - co najmniej 24miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych w specjalności drogowej, w zakresie budowy lub przebudowy dróg - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; Kierownikiem robót lub majstrem - branża elektryczna, który posiada: - co najmniej 12miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub majstra przy realizacji zewnętrznych robót elektrycznych, w tym również budowy oświetlenia ulicznego - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie sieci lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; co najmniej jedną Osobą, która posiada: - aktualne świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji w zakresie minimum: montażu i prac kontrolno - pomiarowych w grupie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzającej, przetwarzającej, przesyłającej i zużywającej energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV lub co najmniej dwoma osobami posiadającymi oddzielnie ww. kwalifikacje. Zamawiający dopuszcza dysponowanie jedną osobą, która spełnienia warunek posiadania wymagań jak dla Kierownika budowy oraz posiada świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji. c2) wymagane jest od wykonawcy należyte zrealizowanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym czasie co najmniej 2 realizacje obejmujące zakresem budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej Przez pojęcie: (a) budowa - należy rozumieć wykonywanie obiektu liniowego w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę, (b) przebudowa - należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu linowego, (c) roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie obiektu liniowego, z wyłączeniem remontu polegającego na odtworzeniu stanu pierwotnego, (d) minimalny okres doświadczenia zawodowego należy rozumieć łączną ilość przepracowanych miesięcy, liczonych od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów udostępniających zasoby, zwanych też "innymi podmiotami", niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania osobami; - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.W przypadku "innego dokumentu" - wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jeżeli wykonawca korzysta z Podmiotu udostępniającego zasoby ("inny podmiot") celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu - stosowne zobowiązanie tego Podmiotu udostępniającego należy dołączyć do Oferty 2.Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak okoliczności powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania- wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3.Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniający wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikacyjną kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów wymienionych w SIWZ : informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; wykazu osób, wykazu robót. 4. W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co pozostali wykonawcy wymienieni w ww. informacji - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium, w kwocie 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych ). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, żeby dokument ten obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust.4a i 5 upzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr rachunku 68 1090 1984 0000 0001 0081 6338, z adnotacją w tytule wpłaty "Wadium - przebudowa ulicy Turystycznej". 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna- wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowiązywać od dnia składania oferty ( a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą zgodnie z art.85 upzp, 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 7. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.25 ust.1 upzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 (patrz: punkt XI.5 c) i d) ), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Umowna Cena ( C ) 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady (G) - za podniesienie okresu gwarancji jakości powyżej wymaganego=60miesięcy, o co najmniej 12 pełnych miesięcy tj. do 72 miesięcy 15,00
Termin- cykl realizacji (T) - za skrócenie cyklu realizacji do maksymalnie 71 dni (włącznie) (tj. max. do 30.XI 2019 r. )15,00
Walory ludzkie (W) - za każde dodatkowe (tj. ponad wymagane warunkiem udziału w postępowaniu) 12 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych w specjalności drogowej, w zakresie budowy lub przebudowy dróg - 2% = 2,00 pk10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 1) bieg cyklu realizacji , o którym mowa w punkcie IV. "Termin wykonania zamówienia" ulega zawieszeniu w przypadku wystąpienia: a) siły wyższej, za którą uznaje się zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Zamawiający lub wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. b) zjawisk atmosferycznych, za które uznaje się: wysokie temperatury ponad przeciętne, deszcz, śnieg, grad, zamieć śnieżną, pyłową, mgłę, gołoledź, dymy, huragan lub inny wiatr o sile huraganu, powodzie. c) ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organów administracji samorządowej lub rządowej - jeżeli termin wystąpienia i czas trwania tych zdarzeń lub siła, natężenie lub temperatura, zjawisk atmosferycznych uniemożliwi Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym cyklu realizacji; Cykl realizacji, zostaje zawieszony o czas, w którym zdarzenia, o których mowa wyżej uniemożliwiają wykonawcy wykonywanie przedmiotu umowy. 2) zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Rozdz. I IDW, 3) zmiany lub konieczności dodatkowego wprowadzenia na plac budowy- podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 4) rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz z jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys lub kalkulację wyceny, 5) wprowadzenia robót zamiennych podczas realizacji umowy wynikających z rzeczywistych warunków występujących w trakcie realizacji prac, których zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej, nie powodujących zmiany umownej ceny, 6) zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałów, ze względu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 7) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych i/lub robót zabezpieczających będących wynikiem znaleziska o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, powodujących uzasadnione, dodatkowe koszty. W takim przypadku umowny cykl realizacji zamówienia ulega zawieszeniu (przerwaniu), a jego ponowne wznowienie nastąpi po otrzymaniu zgody ustanowionego, przez Zamawiającego, nadzoru archeologicznego. Jeżeli zmiana, o której mowa wyżej będzie prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnione koszty zmiany, mające wpływ na to zwiększenie. 2. Zmiany, o których mowa wyżej : 1) nie mogą wprowadzać warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, nie mogą naruszać równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, nie mogą zmieniać ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu. 3. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga : zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.