eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Zakup wraz z dostawą soli drogowej, piasku oraz kruszywa naturalnego, chlorku wapnia, chlorku magnezu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z podziałem na 4 zadaniaOgłoszenie z dnia 2019-08-27Ogłoszenie nr 590380-N-2019 z dnia 2019-08-27 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Zakup wraz z dostawą soli drogowej, piasku oraz kruszywa naturalnego, chlorku wapnia, chlorku magnezu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z podziałem na 4 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 36908843400000, ul. Zjednoczenia  110 C , 65-120  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 62 322 91 97, , e-mail dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl, , faks 68 322-91-11.
Adres strony internetowej (URL): http://zgk.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą operatora pocztowego przesłać na adres Zamawiającego
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (Sekretariat), ul. Zjednoczenia 110C, 65 - 120 Zielona Góra, Polska


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą soli drogowej, piasku oraz kruszywa naturalnego, chlorku wapnia, chlorku magnezu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z podziałem na 4 zadania
Numer referencyjny: DZ.260.63.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup wraz z dostawą soli drogowej, piasku, kruszywa naturalnego, chlorku wapnia, chlorku magnezu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze z podziałem na cztery zadania, tj.: 1) zadanie 1 - sukcesywna dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 500 ton, 2) zadanie 2 - sukcesywna dostawa piasku w ilości 300 ton oraz kruszywa naturalnego w ilości 100 ton, 3) zadanie 3 - dostawa technicznego chlorku wapnia (CaCl2) w ilości 70 ton 4) zadanie 4 - dostawa technicznego chlorku magnezu sześciowodnego (MgCl2*6H2O), w ilości 65 ton. Uwaga: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tj. na wybrane zadanie, oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr I.4. do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 34927100-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14210000-6
24312120-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2020r. - z zastrzeżeniem zapisów przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr I.3. do SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika nr III.3 do SIWZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp; 3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.4 do SIWZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (wzór pełnomocnictwa załącznik I.5.); Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę - przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl z sesji otwarcia ofert: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: a) dla zadania nr 1 w wysokości: 4 500,00 zł b) dla zadania nr 2 w wysokości: 600,00 zł c) dla zadania nr 3 w wysokości: 1 900,00 zł d) dla zadania nr 4 w wysokości: 2 000,00 zł 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 04.09.2019r do godz. 10:00 (musi być na rachunku Zamawiającego). 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 13 1020 5402 0000 0302 0385 0773 PKO Bank Polski S.A.- postępowanie nr DZ.260.63.2019 r. zadanie nr ..... b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą - może być w oddzielnej kopercie. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu terminem wniesienia wadium jest data uznania na rachunku Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. zmiana stawki podatku VAT), b) w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy, w sytuacji, gdy do dnia 31.10. 2020 r. nie zostaną wyczerpane całkowite ilości przedmiotu zamówienia łącznie z prawem opcji jeśli przed upływem terminu realizacji umowy Zamawiający złoży oświadczenie o woli skorzystania z prawa opcji; wówczas termin realizacji umowy może ulec zmianie aż do wyczerpania tych ilości, pod warunkiem, iż Zamawiający zwróci się o powyższe z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy, a Wykonawca wyrazi zgodę; przy czym zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia nie może być dłuższa niż do upływu 4 lat od dnia jej zawarcia oraz warunki i koszty realizacji zamówienia będą zgodne z zapisami niniejszej umowy; w przypadku jeżeli Zamawiający nie zwróci się z wnioskiem lub Wykonawca nie wyrazi zgody, umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z terminem określonym w § 1 ust. 6; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, c) zmiana formy organizacyjno-prawnej po stronie Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy, d) zmiana nazwy, adresu Stron Umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, e) zmiana, o której mowa § 3 ust. 4. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy z powodu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku, gdy na koszty wykonania zamówienia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy będą miały wpływ zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego soli drogowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ilość oraz miejsce dostawy: o 500 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem, o pierwsza dostawa soli drogowej w ilości 150 ton, w terminie najpóźniej do 20.10.2019 r., pozostała ilość zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, o siedziba ZGK Sp. z o. o. w Zielonej Górze, magazyn przy ul. Zjednoczenia 110 oraz opcjonalnie ul. Wrocławskiej 73. 2. Podstawowe parametry techniczne: Ziarnistość: o ilość ziaren > 8 mm: 0% o ilość ziaren > 6 mm.: max. 5% +/- 2% o ilość ziaren w przedziale 3 - 6 mm: 10% - 20% +/- 2% o ilość ziaren w przedziale 1 mm - 3 mm: 60% - 80% +/- 2% o ilość ziaren < 0,18 mm: do 5% Postać - produkt krystaliczny, sypki Barwa - biała, biało-szara, różowa Woda - max. do 1% Substancje nierozpuszczalne w wodzie - max. do 8% Chlorek sodowy (NaCl) - min. 90% Antyzbrylacz w ilości - min. 20 mg/kg Siarczany - max. 3%. Klasa ziarnowa soli 1-6 mm; wielkość odsiewu na górnym sicie 6,0 mm wynosi maksymalnie 10%, a wielkość przesiewu na dolnym sicie 1,0 mm wynosi maksymalnie 20%. 3. Sól drogowa musi spełniać Polskie Normy i spełniać wymagania określone przez Zamawiającego oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.2005.230.1960), z dnia 24.11.2005 r. i innych aktów prawnych z tym związane. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sól drogową pojazdami o ładowności min. 24 Mg każdy, wyposażonymi w zabezpieczenie chroniące dostarczaną sól drogową przed opadami atmosferycznymi. 5. Czas realizacji dostawy 48 godzin od daty złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania cząstkowego na adres mailowy podany w umowie. 6. Powyższe zamówienia powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania przy zimowym utrzymaniu chodników i jezdni tj.: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, pozytywne opinie uprawnionego laboratorium.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34927100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego piasku oraz kruszywa naturalnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ilość oraz miejsce dostawy: o 300 ton piasku oraz 100 ton kruszywa naturalnego o pierwsza dostawa piasku oraz kruszywa naturalnego w ilości co najmniej połowy całego zamówienia, w terminie najpóźniej do 20.10.2019 r., pozostała ilość zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, o siedziba ZGK Sp. z o. o. w Zielonej Górze, magazyn przy ul. Zjednoczenia 110 oraz opcjonalnie ul. Wrocławskiej 73. 2. Podstawowe parametry techniczne: a) piasek o uziarnieniu do 2 mm; b) kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm, lub kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2÷4 mm - 100 ton; c) zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna nie większa niż 3%. 3. Piasek oraz kruszywo naturalne musi spełniać Polskie Normy i spełniać wymagania określone przez Zamawiającego oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.2005.230.1960), z dnia 24.11.2005 r. i innych aktów prawnych z tym związane. 4. Czas realizacji dostawy 48 godzin od daty złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania cząstkowego na adres mailowy podany w umowie. 5. Powyższe zamówienia powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania przy zimowym utrzymaniu chodników i jezdni tj.: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, pozytywne opinie uprawnionego laboratorium.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa technicznego chlorku wapnia (CaCl2)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ilość oraz miejsce dostawy: o łączna ilość: 70t, przy czym o pierwsza dostawa w ilości co najmniej połowy całego zamówienia, pakowana w worki foliowe hermetyczne o wadze od 20 kg do 50 kg, na paletach transportowych o siedziba ZGK Sp. z o. o. w Zielonej Górze, magazyn przy ul. Zjednoczenia 110 oraz opcjonalnie ul. Wrocławskiej 73. 2. Podstawowe parametry: a) chlorek wapnia może występować w postaci płatków lub proszku, zawierających 77÷80% czystego CaCl2; 3. Chlorek wapnia musi spełniać Polskie Normy i spełniać wymagania określone przez Zamawiającego oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.2005.230.1960), z dnia 24.11.2005 r. i innych aktów prawnych z tym związane. 4. Termin dostawy: do 20.10.2019r. 5. Powyższe zamówienie powinno posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania przy zimowym utrzymaniu chodników i jezdni tj.: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, pozytywne opinie uprawnionego laboratorium.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24312120-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawa sześciowodnego chlorku magnezu (MgCl2*6H2O)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ilość oraz miejsce dostawy: o łączna ilość: 65t, przy czym o pierwsza dostawa w ilości co najmniej połowy całego zamówienia, pakowana w worki foliowe hermetyczne o wadze od 20 kg do 50 kg, na paletach transportowych o siedziba ZGK Sp. z o. o. w Zielonej Górze, magazyn przy ul. Zjednoczenia 110 oraz opcjonalnie ul. Wrocławskiej 73. 2. Podstawowe parametry: a) chlorek magnezu sześciowodny (MgCl2*6H2O) może występować w postaci płatków lub proszku, zawierających powyżej 96% czystego MgCl2*6H2O; 3. Chlorek magnezu musi spełniać Polskie Normy i spełniać wymagania określone przez Zamawiającego oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.2005.230.1960), z dnia 24.11.2005 r. i innych aktów prawnych z tym związane 4. Termin dostawy: do 20.10.2019r. 5. Powyższe zamówienie powinno posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania przy zimowym utrzymaniu chodników i jezdni tj.: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, pozytywne opinie uprawnionego laboratorium.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24312120-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.