eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKU "A" WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. POŚWIĘCKIEJ 8 WE WROCŁAWIU

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-09-23Ogłoszenie nr 587880-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKU "A" WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. POŚWIĘCKIEJ 8 WE WROCŁAWIU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 1, będzie współfinansowany z projektu "Zmniejszenie emisji CO2 przez poprawę efektywności energetycznej w zabytkowym budynku Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8", współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" ; Umowa nr 366/2019/Wn01/OA-tr-ku/D

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 97789300000000, ul. ul. H. Kamieńskiego  , 51-124  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 254 375, e-mail zp@wssk.wroc.pl, faks 713 270 425.
Adres strony internetowej (URL): https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy: https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych bud. nr 10, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKU "A" WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. POŚWIĘCKIEJ 8 WE WROCŁAWIU
Numer referencyjny: Szp/FZ - 31/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących realizację: a) Zadania 1 - obejmującego zmniejszenie emisji CO2 przez poprawę efektywności energetycznej w zabytkowym budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu, w trybie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program funkcjonalno użytkowy (dalej: PFU) stanowiący załącznik nr 7 niniejszej SIWZ. Zadanie jest współfinansowane w ramach projektu pn. Zmniejszenie emisji CO2 przez poprawę efektywności energetycznej w zabytkowym budynku Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8", współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" b) Zadania 2 - obejmującego przebudowę części zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby działalności Centrum Protezowania przy ul. Poświęckiej w oparciu o Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWIORB) stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, w szczególności wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonym przez Zamawiającego projektem, budowlanym, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sztuką budowlaną i zaleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71221000-3
71320000-7
71242000-6
45111200-0
45400000-1
45210000-2
45300000-0
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. (. Dz. U. z 2018r. poz. 2177) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane, w szczególności roboty: budowlane polegające na ociepleniu ścian i stropodachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ziemne, murarskie, dekarskie, tynkarskie, malarskie, ogólnobudowlane - za wyjątkiem Kierownika budowy, projektantów, ekspertów i specjalistów. Wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 5 dni od zawarcia umowy, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa w ust. 23 niniejszego rozdziału na umowę o pracę. Stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a) uPzp we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, Zamawiający określił sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 23 SIWZ, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp a także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Opis warunku udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - kierownik budowy - posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz.1446 ze zm.) pozwalające na objęcie obowiązków kierownika budowy posiadającego co najmniej 36 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. - Dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - 2 usługi polegające na opracowaniu projektu termomodernizacji budynku/ kompleksu budynków pod nadzorem Konserwatora Zabytków o łącznej kubaturze minimum 15 000 m3, - 2 roboty budowlane zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegające na wykonaniu termomodernizacji obejmującej ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej instalacji elektrycznej, c.o. wod. kan, w obiektach pod nadzorem konserwatora zabytków o kubaturze min. 15 000 m3 o wartości min. 5 000 000,00 zł każda. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji Informacja: w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w: o art. 24 ust. 5 pkt 2) uPzp o art. 24 ust. 5 pkt. 4) uPzp Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada: 1) oświadczenie Wykonawcy- Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada: 1) Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, spełniających wymagania określone w SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2) Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ, spełniających wymagania określone w SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. UWAGA: W przypadku, gdy przedstawione w "Wykazie wykonanych robót budowlanych" roboty budowlane obejmują szerszy zakres prac niż wymagany przez Zamawiającego, wymaga się od Wykonawcy jednoznacznego określenia w dokumencie wartości robót związanych z wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji obejmującej ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej instalacji elektrycznej, c.o. wod. kan, w obiektach pod nadzorem konserwatora zabytków o kubaturze min. 15 000 m3 o wartości min. 5 000 000,00 zł każda. W związku z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z tym, w sytuacji, gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez "inny podmiot", to "podmiot" ten musi być podwykonawcą części przedmiotu umowy dotyczącej rodzaju robót, o których mowa w danej części warunku i o wartości równej co najmniej wartości występującej w danej części warunku. 2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. OFERTA WSPÓLNA: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów; c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 2. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, potwierdzający okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) uPzp wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby; 3) Dokument, o którym mowa w pkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert; 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 składa: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informacja: Zamawiający uzna zachowanie terminu 3 dni w przypadku przesłania informacji, o której mowa powyżej w formie skanu drogą elektroniczną lub faksu pod warunkiem niezwłocznego przesłania oryginału dokumentu do Zamawiającego. 4. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU INNEGO PODMIOTU: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie w formie pisemnej, które określa: a) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na którego zasoby, Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 odbywa się zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 oraz art. 24 ust 5 pkt. 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem - Szp/FZ - 31/2020 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego. 6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wniesienia wadium należy złożyć w formie papierowej wraz z ofertą. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8, b) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10. Z treści gwarancji lub poręczenia, winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winna ona być: 1) bez zapisu nakazującego, aby żądanie zapłaty było przekazywane Gwarantowi za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, 2) bez warunku, aby podpisy osób wystawiających żądanie zapłaty były poświadczone za zgodność przez inne osoby niż Radca Prawny.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji rękojmi na roboty budowlane40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 1) zmiana terminu wykonania/zakończenia robót lub etapu robót, w tym jego przedłużenia, w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na skutek zaistnienia opóźnień wynikających z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, b) wystąpienia okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami/instalacjami infrastruktury itp., niepozwalających na wykonanie zamówienia, c) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, d) z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, instytucji branżowych, osób indywidualnych) uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, e) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, f) w przypadku wstrzymania robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, g) konieczności wprowadzenia i wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 6 ust. 9 umowy, h) wydłużenia terminu rozliczenia dotacji wynikającego z Umowy nr 366/2019/Wn01/OA-tr-ku/D) łączącej Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie 2) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, 3) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. 2. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: a) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: - gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania umowy lub jej części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, w tym jeśli do dnia podpisania umowy Zamawiający nie zawarł umowy w sprawie sprawowania nadzoru inwestorskiego; - w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót, a także w sytuacji powstania obowiązku wstrzymania prac wynikającego z innych przepisów prawnych; - wskutek wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, technologii wykonania robót i obowiązującymi przepisami i normami; - w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych; b) zmiany kierownika budowy: - na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy; - na wniosek Wykonawcy w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, nie wywiązywania się kierownika budowy ze swoich obowiązków, jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). W przypadku zmiany kierownika budowy nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla funkcji pełnionej przez osobę, w miejsce której zostaje zaangażowana, w treści SIWZ; c) zmiany w treści umowy, w tym dotyczące terminu realizacji, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, w tym w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności. Wykonawcy nie przysługuje roszczenia o dokonanie zmiany umowy w wyżej wymienionych okolicznościach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 2. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji. 3. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków: 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą, 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: "tajemnica przedsiębiorstwa" i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. 2. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkom, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie 5% wartości umowy brutto. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione przez Wykonawcę w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z wyborem Wykonawcy: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego prowadzonego w PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904 z dopiskiem - dot. Szp/FZ - 31/2020 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych oraz poręczeniach należy złożyć w oryginale w kasie Zamawiającego. Kasa czynna w godzinach od 11.00 do 14.00. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, 8. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić 70 %, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia, a 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega, że wartość wynagrodzenia za dokumentację projektową nie może przekroczyć 5% wartości robót budowlanych. 6. Zamawiający zastrzega, że wartość wynagrodzenia za Zadanie nr 2 obejmujące przebudowę części zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby działalności Centrum Protezowania przy ul. Poświęckiej nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega, że wartość płatności końcowej, czyli wynagrodzenia płatnego po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, podpisaniu Protokołu Końcowego Odbioru oraz uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na użytkowanie nie może być niższa niż 10 % wartość wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 uPzp stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę zgodnie z ust. 5 niniejszego Rozdziału (jeśli dotyczy), 4) dowód wniesienia wadium, 5) dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w Rozdziale V pkt. 6. SIWZ, złożony w oryginale, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.