eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Organizacja obozu piłkarskiego dla drużyn młodzieżowych Gliwickiego Klubu Sportowego PIAST S.A., ul. Okrzei 20, 44-100 GliwiceOgłoszenie z dnia 2016-05-23

Gliwice: Organizacja obozu piłkarskiego dla drużyn młodzieżowych Gliwickiego Klubu Sportowego PIAST S.A., ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice
Numer ogłoszenia: 57459 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gliwicki Klub Sportowy "Piast" Spółka Akcyjna, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 335 31 15-16, faks 32 335 31 18.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja obozu piłkarskiego dla drużyn młodzieżowych Gliwickiego Klubu Sportowego PIAST S.A., ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja obozu piłkarskiego dla drużyn młodzieżowych Gliwickiego Klubu Sportowego PIAST S.A. w ramach 4 turnusów. 2.Poszczególne turnusy odbędą się w następujących terminach: -I Turnus: od dnia 23.07.2016 r. (przyjazd i zakwaterowanie w porze obiadowej) do dnia 30.07.2016 (wymeldowanie i wyjazd po obiedzie); -II Turnus: od dnia 30.07.2016 r. (przyjazd i zakwaterowanie w porze obiadowej) do dnia 06.08.2016 r. (wymeldowanie i wyjazd po obiedzie); -III Turnus: od dnia 06.08.2016 r. (przyjazd i zakwaterowanie w porze obiadowej) do dnia 13.08.2016 (wymeldowanie i wyjazd po obiedzie); -IV Turnus: od dnia 13.08.2016 r. (przyjazd i zakwaterowanie w porze obiadowej) do dnia 20.08.2016(wymeldowanie i wyjazd po obiedzie)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00 - Usługi hotelarskie .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185120,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 175313,80

 • Oferta z najniższą ceną: 175313,80 / Oferta z najwyższą ceną: 216060,00

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8. ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia są typowe usługi, które charakteryzują się jednocześnie nieznacznym zróżnicowaniem jakościowym. Ośrodki wypoczynkowe organizujące sportowe obozy dla młodzieży są oferowane przez znaczną liczbę podmiotów oraz jednocześnie wykazują się typowymi i standardowymi cechami jakościowymi. Zamawiający zaprosił do udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę, taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności, usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewniała konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.