eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę nowej niecki kwatery składowej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowę kompostowni odpadów zielonych dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2016-05-23

Numer ogłoszenia: 57457 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 54433 - 2016 data 16.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o, ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8862018, 0-695-616-226.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonania projektu budowlano - wykonawczego na budowę nowej niecki kwatery składowej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę kompostowni odpadów zielonych w formie utwardzonego placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96 do wymagań stawianych dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 2.W skład powyższego przedsięwzięcia wchodzą następujące zadania: a)Rekultywacji istniejącego pola zalądowania osadów pościekowych, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 15 (jednostka ewidencyjna: Puławy, obręb: 8 Zakłady Azotowe), polegającej na wydobyciu zdeponowanych na nim osadów. Zamawiający oczekuje, aby dokumentacja dotycząca zadania wymienionego w powyższym punkcie uwzględniała wszelkie niezbędne roboty rozbiórkowe oraz ziemne, a także transport wydobytych osadów poza teren rekultywowany. Zrekultywowany teren będzie miejscem budowy kwatery składowiska, o której mowa w pkt b). Ponadto Zamawiający informuję, iż do obowiązków Projektanta nie będzie należało wyznaczenie kierunków zagospodarowania wydobytych osadów pościekowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla terenu na którym planowana jest realizacja niniejszej inwestycji, posiada Zaświadczenie o nr PP.6727.1.90.2016 z dnia 16.05.2016r. wydane przez Urząd Miasta Puławy Wydział Planowania Przestrzennego w którego treści stwierdza się co następuje: działka nr 15 przy ul. Dęblińskiej w Puławach, położona jest w obrębie oznaczonym symbolem I O z przeznaczeniem terenu pod urządzenia systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów. b)Budowie kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 15 o powierzchni ok. 5,50 ha (jednostka ewidencyjna: Puławy, obręb: 8 Zakłady Azotowe). Zamawiający oczekuje, aby dokumentacja dotycząca zadania wymienionego w pkt b) uwzględniała wykonanie kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie przepisami rozporządzania Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Zamawiający oczekuje, że projektowana kwatera składowiska będzie umożliwiała zdeponowanie odpadów w ilości nie mniejszej niż 20.000Mg rocznie. Przewiduje się, że dojazd do kwatery składowiska będzie odbywał się z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, w związku z czym Zamawiający nie planuje budowy wagi do pomiaru masy odpadów dostarczanych na składowisko, ponieważ ww. Zakład został wyposażony w dwie wagi samochodowe i wraz nowoprojektowanymi instalacjami będzie stanowił funkcjonalną całość. Kwatera składowiska powinna zostać dodatkowo wyposażona w zbiornik wód odciekowych o parametrach uwzględniających średnioroczną ilość opadów atmosferycznych na terenie objętym dokumentacją, wraz z oświetleniem tego zbiornika, a także oświetlenie wjazdu na drogę technologiczną prowadzącą do placu wyładunkowego. Oświetlenie należy zaprojektować z zastosowaniem rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii, np. jako systemy solarne lub hybrydowe (np. panel fotowoltaiczny i turbina wiatrowa). Zamawiający wymaga, aby rzeczywisty czas świecenia lampy wynosił nie mniej niż 12 godzin na dobę. Dodatkowo Zamawiający oczekuje zaprojektowania ogrodzenia kwatery składowiska w taki sposób, by stanowiło ono całość z ogrodzeniem istniejącej kwatery nr 2 (zlokalizowanej na działce ew. 14) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz było wyposażone w kompatybilny system kontroli obwodowej podłączony do istniejącego systemu, w tym również wymaga się modyfikacji istniejącego oprogramowania do wizualizacji i zarządzania tym systemem. Ponadto projekt powinien uwzględniać wszystkie niezbędne uzupełnienia infrastruktury: placów, dróg, przyłączy elektrycznych, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, pasa zieleni, itp. niezbędnych do realizacji niniejszego zadania. c) Budowie pryzmowej kompostowni odpadów zielonych w formie utwardzonego placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni ok. 5000 m2 na terenie części działek sąsiadujących o nr ewid. 14 i 15 (jednostka ewidencyjna: Puławy, obręb: 8 Zakłady Azotowe). Zamawiający oczekuje, że zaprojektowana kompostownia będzie wyposażona w: co najmniej 3 pola pryzmowe wraz z drenażem i odwodnieniem liniowym, kolektor kanalizacyjny odwodnienia liniowego z odprowadzeniem wód w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie, instalację do zraszania pryzm czystą wodą wodociągową. Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy mapę do celów projektowych w wersji elektronicznej obejmującą obszar będący przedmiotem niniejszego zamówienia oraz dokumentację geologiczno-inżynierską, hydrogeologiczną natomiast w odniesieniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostaną one przekazane Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu ich przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający informuję, iż uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w odniesieniu do powyższej inwestycji będzie leżało po stronie Zamawiającego. 3.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentacji wg następujących wymagań: Projekt technologiczny - dokument określający podstawowe dane dla przedmiotowej Inwestycji. Projekt powinien zawierać opis wskazanych technologii z wyszczególnieniem głównych obiektów oraz urządzeń ze wskazaniem ich Dostawców i sporządzony w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf.) -2 egz.; Projekt budowlany i projekty branżowe - sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf., doc.) -2 egz.; Projekt wykonawczy - sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf.) -2 egz.; Kosztorys inwestorski - sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf.) -2 egz.; Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf.) -2 egz.; Przedmiar robót - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf.) -2 egz.; Informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzony w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf.) -2 egz.; Zastosowane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej materiały i wyroby muszą posiadać dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290). 4.Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania ma obowiązek weryfikacji danych wejściowych do projektowania, przekazanych przez Zamawiającego. 5.Wszelkie prace lub czynności nie opisane wyżej a wynikające z przepisów szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego wykonania zamówienia należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania zamówienia. 6.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 7.Projektant po opracowaniu wstępnego projektu budowlanego przedstawi go do uzgodnienia Zamawiającemu. 8.Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. W przypadku, gdyby organ wydający pozwolenie na budowę zażądał uzupełnienia projektu o wskazane elementy, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia uzupełni projekt o te elementy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia. 9.Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji powyższej inwestycji. 10.Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich elementów usług towarzyszących, związanych pośrednio z wykonaniem zamówienia. 11.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały wykonany przedmiot zamówienia, liczony od daty odbioru całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz musi się zobowiązać do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, z zastrzeżeniem iż nie może on być krótszy od okresu wskazanego powyżej. 12.Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach..
  • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącego składowiska zlokalizowanego na działce nr 14 poprzez budowę nowej kwatery składowej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na części działki nr 14 i na działce nr 15 oraz budowę na części działki nr 14 i części działki nr 15 kompostowni odpadów zielonych w formie utwardzonego placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96 do wymagań stawianych dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 2.W skład powyższego przedsięwzięcia wchodzą następujące zadania : a)Rekultywacji istniejącego pola zalądowania osadów pościekowych, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 15 (jednostka ewidencyjna: Puławy, obręb: 8 Zakłady Azotowe), polegającej na wydobyciu zdeponowanych na nim osadów. Zamawiający oczekuje, aby dokumentacja dotycząca zadania wymienionego w powyższym punkcie uwzględniała wszelkie niezbędne roboty rozbiórkowe oraz ziemne, a także transport wydobytych osadów poza teren rekultywowany. Zrekultywowany teren będzie miejscem budowy kwatery składowiska, o której mowa w pkt b). Ponadto Zamawiający informuję, iż do obowiązków Projektanta nie będzie należało wyznaczenie kierunków zagospodarowania wydobytych osadów pościekowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla terenu na którym planowana jest realizacja niniejszej inwestycji, posiada Zaświadczenie o nr PP.6727.1.90.2016 z dnia 16.05.2016r. wydane przez Urząd Miasta Puławy Wydział Planowania Przestrzennego w którego treści stwierdza się co następuje: działka nr 15 przy ul. Dęblińskiej w Puławach, położona jest w obrębie oznaczonym symbolem I O z przeznaczeniem terenu pod urządzenia systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów. b)Budowie kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działki o nr ewid. 14 i na terenie działki nr ewid. 15 o powierzchni ok. 5,50 ha (jednostka ewidencyjna: Puławy, obręb: 8 Zakłady Azotowe). Zamawiający oczekuje, aby dokumentacja dotycząca zadania wymienionego w pkt b) uwzględniała wykonanie kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie przepisami rozporządzania Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Zamawiający oczekuje, że projektowana kwatera składowiska będzie umożliwiała zdeponowanie odpadów w ilości nie mniejszej niż 20.000Mg rocznie. Przewiduje się, że dojazd do kwatery składowiska będzie odbywał się z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, w związku z czym Zamawiający nie planuje budowy wagi do pomiaru masy odpadów dostarczanych na składowisko, ponieważ ww. Zakład został wyposażony w dwie wagi samochodowe i wraz nowoprojektowanymi instalacjami będzie stanowił funkcjonalną całość. Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania jednorodnego połączenia technicznego istniejącego składowiska zlokalizowanego na działce oznaczonej nr 14 z projektowanym składowiskiem zlokalizowanym na działce oznaczonej nr 15. Z zastrzeżeniem, iż obwałowanie okalające składowisko zlokalizowane na działce oznaczonej nr 14 na odcinku od strony projektowanego składowiska zlokalizowanego na działce oznaczonej nr 15 pozostaje bez zmian. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania przeniesienia infrastruktury towarzyszącej składowisku zlokalizowanym na działce oznaczonej nr 14 składającej się z: rowu opaskowego, drogi p.poż, pasa zieleni izolacyjnej i ogrodzenia na odcinku styku pomiędzy istniejącą kwaterą składowiska odpadów a projektowaną kwaterą składowiska, a także zaprojektowania wbudowania powyższej infrastruktury w infrastrukturę okalającą projektowaną nieckę składowiska. Zamawiający zastrzega, iż parametry wbudowywanej infrastruktury pochodzącej z przeniesienia powinny być zachowane w odniesieniu do parametrów pierwotnych. Zamawiający nadmienia, iż wyżej wymienione obiekty powinny stanowić integralną całość. Kwatera składowiska powinna zostać dodatkowo wyposażona w zbiornik wód odciekowych o parametrach uwzględniających średnioroczną ilość opadów atmosferycznych na terenie objętym dokumentacją, wraz z oświetleniem tego zbiornika, a także oświetlenie wjazdu na drogę technologiczną prowadzącą do placu wyładunkowego. Oświetlenie należy zaprojektować z zastosowaniem rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii, np. jako systemy solarne lub hybrydowe (np. panel fotowoltaiczny i turbina wiatrowa). Zamawiający wymaga, aby rzeczywisty czas świecenia lampy wynosił nie mniej niż 12 godzin na dobę. Dodatkowo Zamawiający oczekuje zaprojektowania ogrodzenia kwatery składowiska w taki sposób, by stanowiło ono całość z ogrodzeniem istniejącej kwatery nr 2 (zlokalizowanej na działce ew. 14) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz było wyposażone w kompatybilny system kontroli obwodowej podłączony do istniejącego systemu, w tym również wymaga się modyfikacji istniejącego oprogramowania do wizualizacji i zarządzania tym systemem. Ponadto projekt powinien uwzględniać wszystkie niezbędne uzupełnienia infrastruktury: placów, dróg, przyłączy elektrycznych, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, pasa zieleni, itp. niezbędnych do realizacji niniejszego zadania. c) Budowie pryzmowej kompostowni odpadów zielonych w formie utwardzonego placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni ok. 5000 m2 na terenie części działek sąsiadujących o nr ewid. 14 i 15 (jednostka ewidencyjna: Puławy, obręb: 8 Zakłady Azotowe). Zamawiający oczekuje, że zaprojektowana kompostownia będzie wyposażona w: - co najmniej 3 pola pryzmowe wraz z drenażem i odwodnieniem liniowym, - kolektor kanalizacyjny odwodnienia liniowego z odprowadzeniem wód w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie, - instalację do zraszania pryzm czystą wodą wodociągową. Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy mapę do celów projektowych w wersji elektronicznej obejmującą obszar będący przedmiotem niniejszego zamówienia oraz dokumentację geologiczno-inżynierską, hydrogeologiczną natomiast w odniesieniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostaną one przekazane Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu ich przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający informuję, iż uzyskanie decyzji - pozwolenia na budowę w odniesieniu do powyższej inwestycji będzie leżało po stronie Zamawiającego. 3.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentacji wg następujących wymagań: - Projekt technologiczny - dokument określający podstawowe dane dla przedmiotowej Inwestycji. Projekt powinien zawierać opis wskazanych technologii z wyszczególnieniem głównych obiektów oraz urządzeń ze wskazaniem ich Dostawców i sporządzony w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf.) -2 egz.;- Projekt budowlany i projekty branżowe - sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf., doc.) -2 egz.; - Projekt wykonawczy - sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf.) -2 egz.; - Kosztorys inwestorski - sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf.) -2 egz.; - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf.) -2 egz.; - Przedmiar robót - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf.) -2 egz.; -Informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzony w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD DVD zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: pdf.) -2 egz.; Zastosowane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej materiały i wyroby muszą posiadać dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290). 4.Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania ma obowiązek weryfikacji danych wejściowych do projektowania, przekazanych przez Zamawiającego. 5.Wszelkie prace lub czynności nie opisane wyżej a wynikające z przepisów szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego wykonania zamówienia należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania zamówienia. 6.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 7. Projektant po opracowaniu wstępnego projektu budowlanego przedstawi go do uzgodnienia Zamawiającemu. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. W przypadku, gdyby organ wydający pozwolenie na budowę zażądał uzupełnienia projektu o wskazane elementy, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia uzupełni projekt o te elementy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia. 9.Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji powyższej inwestycji. 10.Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich elementów usług towarzyszących, związanych pośrednio z wykonaniem zamówienia. 11.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały wykonany przedmiot zamówienia, liczony od daty odbioru całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oraz musi się zobowiązać do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, z zastrzeżeniem iż nie może on być krótszy od okresu wskazanego powyżej. 12.Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
  • W ogłoszeniu jest: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach: - jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej. - zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,- gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego..
  • W ogłoszeniu powinno być: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach: - jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej. - zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,- gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, - terminu zakończenia umowy w przypadku przedłużającej się procedury otrzymania przez Zamawiającego decyzji administracyjnych tj.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o maksymalny czas wynoszący 30 dni od daty przekazania wyżej wymienionych decyzji przez Zamawiającego Wykonawcy..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy, pok. Nr 113 (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy, pok. Nr 113 (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00)..

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.