eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iława › Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie. Postępowanie znak ZP.271.19.2016

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-05-23

Iława: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie. Postępowanie znak ZP.271.19.2016
Numer ogłoszenia: 57453 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Iława , ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (089) 6490159, 6490101, faks (089) 649 26 31.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie. Postępowanie znak ZP.271.19.2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w rozumieniu rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) dla zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej w Iławie, zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców przedmiotem zamówienia lub dokumentacją projektową. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego 3. Przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego w systemie buduj na realizację robót budowlanych dla powyższych przedsięwzięć budowlanych, oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze/projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), oraz w załączniku nr 4 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4. Dodatkowo zamawiający informuje, że: 1) Wcześniej sporządzona dokumentacja projektowa przewidywała rozbiórkę budynku dla którego ma być sporządzona dokumentacja adaptacyjna stanowiąca przedmiot zamówienia. Z uwagi na powyższe zamawiający pomocniczo udostępnia dokumentację na rozbiórkę tego budynku (oznaczonego w dokumentacji nr 2), 2) Zamawiający pomocniczo udostępnia projekt zagospodarowania terenu - budowa drogi wraz z sieciami, który został sporządzony dla Zamawiającego w ramach odrębnego opracowania projektowego. 5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71322200-3, 71327000-6, 71323100-9 71242000-6, 71241000-9, 71221000-3, 71248000-8. 6. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypełniając wzór nr 5 jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Na mocy art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie podstawowe, przy czym: 1) zakres zamówień uzupełniających będzie polegał na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, polegających na wykonywaniu tych samych usług określonych w SIWZ tj. wykonania usług projektowych dla obiektu, w szczególności wynikających z potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do zmian przepisów prawnych lub decyzji/ zaleceń instytucji uzgadniających oraz nadzoru autorskiego (pobytów), 2) wartość ww. zamówień będzie stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, 3) udzielane będą w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego pod warunkiem wystąpienia potrzeby udzielenia ww. zamówień uzupełniających oraz dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.32.22.00-3, 71.32.70.00-6, 71.32.31.00-9, 71.24.20.00-6, 71.24.10.00-9, 71.22.10.00-3, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej następującymi osobami: a) Koordynator projektu - osoba w całości odpowiedzialna za realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia. Minimalne wymagania: - osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, - posiadający doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej jednego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej w rozumieniu §3 pkt.6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. 02.75.690 z późń. zm.) o kubaturze min.5000,00 m3 lub też o pow. użytkowej 2.000 m2. b) Osoba (projektant) posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, c) Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, d) Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, e) Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 3 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt.5) SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji projektanta ww. specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień dla poszczególnych branż. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę oferty na realizację wszystkich części zamawiający dopuszcza posiadanie jednego zespołu projektowego składającego się ze wszystkich wyżej wymienionych osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, że wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz cenowy (wg wzoru nr 1), 2. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypełniając wzór nr 5 - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia ( § VII ust. 1 pkt. 4) SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w sekcji III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia (§ VII ust. 1 pkt. 4) SIWZ), 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązania innych podmiotów należy do oferty załączyć w oryginale. Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, 2) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 3) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 4) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, 5) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 93
 • 2 - Okres rękojmi (Or) - 5
 • 3 - Aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w §10 wzoru umowy stawiącego załącznik nr 3 do SIWZ, którego treść jest następująca: § 10. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy 2) Wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez zamawiającego, 3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 4) wezwania przez organy administracji publicznej, organizacje ekologiczne lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów nie wynikającego z winy Wykonawcy, 5) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego nie wynikającego z winy Wykonawcy 6) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, 7) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 8) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 9) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 10) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp. 11) w przypadku nieogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) w terminie wskazanym w obowiązującym Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok (wersja z dnia 28 kwietnia 2016r). 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w §6 ust. 1 pkt 4) umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SIWZ lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania umowy; brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany w założonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. 4) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w następujących przypadkach i w następujący sposób: a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia wykonania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa wyżej następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonywania zamówienia oraz określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. c) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. d) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiana, o której mowa wyżej będzie mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę. e) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w lit. b) niniejszego punktu, wyznaczy datę podpisania aneksu f) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy 5) W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy. 6) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 7) Wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego. 8) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt.6 nie później niż 7 dni przed pilnowanym skierowaniem do wykonywania prac projektowych którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektantów posiadających odpowiednie kwalifikacje będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 9) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt.6) winna być dokonana pisemnym aneksem. 10) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych §VI i VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia 11) Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca zgodnie z warunkami określonymi w §8 niniejszej umowy. 12) Zmiany terminów wykonywania nadzoru autorskiego, o których mowa w §2 ust.2 oraz §11 ust. 3 niniejszej umowy, w przypadku przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie za nadzór autorski, o którym mowa w §12 ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji. 13) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca może: a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie; c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; d) zrezygnować z Podwykonawstwa 4. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, dokonywać następujących zmian zakresu prac: 1) zrezygnować z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementów, określonych w ofercie Wykonawcy, 2) polecić wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów, w szczególności wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii, 5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą wynikać w szczególności z następujących okoliczności: 1) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do zmian przepisów prawnych lub decyzji/ zaleceń instytucji uzgadniających; 2) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do warunków, w jakich realizowane jest zamówienie, w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków nie była możliwa w dacie zawarcia umowy; 3) potrzeby optymalizacji efektów inwestycji dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia kosztów: robót budowlanych, eksploatacji, napraw i remontów obiektu; 4) potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją inwestycji; 5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią; 6) konieczności zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w umowie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem inwestycji; 7) konieczności skorelowania realizacji umowy z innymi projektami powiązanymi. 6. Warunkiem wprowadzenia zmian jest sporządzenie protokołu. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, dokonywane będą w formie aneksu do umowy; nie mogą one powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 8. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 pkt 1)-11) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 9. Niezależnie od powyższych zmian określonych w §10 ust.1 -5 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §5 ust.1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umilawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, pok. 212.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, pok. 212.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik. 2. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wykonawców w stosunku, do których zamawiający wykaże zaistnienie przesłanek wymienionych w tym przepisie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.