eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Wykonanie projektu i realizacja roboty budowlanej polegającej na wymianie zbiorników paliwowych na terenie SU nr 2 położonych w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-01-09

Bydgoszcz: Wykonanie projektu i realizacja roboty budowlanej polegającej na wymianie zbiorników paliwowych na terenie SU nr 2 położonych w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75
Numer ogłoszenia: 5733 - 2013; data zamieszczenia: 09.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy , ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3655352, 3655521, 3655296, faks 052 3655752.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu i realizacja roboty budowlanej polegającej na wymianie zbiorników paliwowych na terenie SU nr 2 położonych w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i realizacja roboty budowlanej polegającej na wymianie zbiorników paliwowych na terenie SU nr 2 położonych w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75. Zakres zamówienia obejmuje min: 1) wykonanie projektu rozbiórki, jeśli jest wymagany (wraz z uzyskaniem pozwoleniem na rozbiórkę), 2) wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, 3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robót, 4) wyłączenie istniejących zbiorników z eksploatacji poprzez wypompowanie paliwa, oczyszczenie zbiorników wraz z utylizacją wytworzonych odpadów, wentylacją zbiorników i rurociągów, 5) wyłączenie istniejących zbiorników w taki sposób, aby zachować ciągłość pracy przy korzystaniu z rezerwowych źródeł zasilania, 6) wypompowanie paliwa ze starego zbiornika aby zachować jako rezerwę paliwo na wypadek potrzeby uruchomienia rezerwowych źródeł, 7) wydołowanie starych zbiorników wraz z utylizacją powstałych odpadów, ewentualną wymianą i utylizacją gruntu zanieczyszczonego substancją ropopochodną oraz istniejących fundamentów i rozbiórka chodnika, 8) wykonanie prac montażowo - budowlanych: posadowienie nowych zbiorników dwu-płaszczowych (zgodnie z paszportem zbiornika) wraz z niezbędnym osprzętem oraz odtworzeniem instalacji paliwowej w niezbędnym zakresie, sprawdzanie stanu technicznego fundamentów oraz dostosowanie ich do wymiarów, grubości gabarytów i warunków obciążenia zbiorników, montaż kotw do mocowania nowych zbiorników, montaż nowych zbiorników z dostosowaniem się do instalacji technologicznej kotłowni oraz agregatów prądotwórczych, 9) wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej z bunkra paliwa ze studzienką pośrednią i filtrem zanieczyszczeń substancji ropopochodnych, 10) wykonanie dostawy oraz implementacji systemu pomiaru zużycia paliwa wraz z sygnalizacją i monitoringiem wycieków ( 2 stanowiska: 1 - w pomieszczeniu dyżurnego palacza - monitoring zbiorników pracujących na rzecz kotłowni, oraz 1 w pomieszczeniu dyżurnego elektryka- monitoring zbiorników pracujących na rzecz agregatów prądotwórczych rozdzielni NN Szpitala ), 11) zagospodarowanie terenu, obejmujące odbudowę piwnicy oraz odtworzenie zdemontowanego chodnika z kostki brukowej wraz z krawężnikami, 12) wykonanie prób szczelności, przeprowadzenie rozruchu, litrażowanie, przygotowanie zbiorników do odbioru przez UDT, 13) wykonanie innych niezbędnych prac potrzebnych do oddania do użytku przedmiotu zamówienia, np. uzgodnień, opracowań, rysunków, map, pomiarów, szkoleń obsługi eksploatacyjnej itp. 14) wszelkie ewentualne uzgodnienia i odbiory, badań stanu środowiska gruntowo-wodnego rejonu wymiany zbiorników, itp. 15) pozostałe czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.26.26.40 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 44.61.50.00 - Zbiorniki ciśnieniowe .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium, którego wartość Zamawiający ustalił na kwotę: 8 200,00 PLN. Słownie: osiem tysięcy dwieście złotych 00/100

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegającego na remoncie lub instalowaniu zbiornika lub zbiorników z przeznaczeniem do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN ( dwieście tysięcy złotych ) brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN ( dwieście tysięcy złotych ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o podwykonawcach (w przypadku braku niniejszego oświadczenia uznaje się, że wykonawca wykona zamówienie samodzielnie). 2. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wówczas należy załączyć do oferty). 4. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 4.2.W przypadku, o którym mowa w ppkt. 4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.3.Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie. 4.4. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców. 4.5. W przypadku gdy kilku Wykonawców składa ofertę wspólną, do oferty należy załączyć: a) dokumenty i oświadczenie wymienione w Sekcji III.4.2 wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców, b) wspólny formularz oferty oraz dokumenty i oświadczenie wymienione w Sekcji III.4.1 podpisane przez ustanowionego pełnomocnika. c) oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.4.1 może być złożone przez każdego z Wykonawców osobno, ale tylko w sytuacji, gdy każdy z nich osobno spełnia wszystkie warunki w postępowaniu. 4.6. Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, która musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia. 4.7. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie oceniał łączne spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu. 5. W odniesieniu do dokumentu wymienionego w Sekcji III.4.1., tj - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - zamawiający wymaga przedłożenia polisy wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki, jeżeli fakt opłacenia składki nie wynika z samej polisy. 6.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w Sekcji III.4.3.1) stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8.Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1) zmiany stawki VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 2) nr rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy w przypadku zmiany tych danych, 3) obniżenia ceny w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na (uzasadniających) obniżenie ceny, 4) wydłużenia okresu gwarancji w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na (uzasadniających) wydłużenie okresu gwarancji, 5) wydłużenia terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do dokonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy. 6) wydłużenie terminu wykonania umowy w przypadku gdy zachowanie terminu jej wykonania jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, 7) wprowadzenia rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonego w programie funkcjonalno - użytkowym lub dokumentacji projektowej, zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji inwestycji i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 8) wprowadzenia nieistotnych odstępstw od dokumentacji projektowej, wprowadzenie zmian wymaga każdorazowego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 9) konieczności dokonania istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej; Wykonawca jest zobowiązany wówczas do wykonania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zmieniającej warunki pozwolenia na budowę; projekt wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i uzyskania zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 10) wydłużenie terminu wykonania umowy jeżeli jest to spowodowanego warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót lub warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych lub niewybuchów lub niewypałów. 11) jeżeli będzie to wynikiem zmiany odpowiednich przepisów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biziel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok. nr 40. Cena SIWZ - 10 zł brutto.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Bydgoszcz w Kancelarii Szpitala, lok nr 46A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Inwestycja realizowana w ramach niniejszego postępowania będzie współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 75% w formie pożyczki. 2. Numer sprawy - NZZ/06/D/13. 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - w świetlicy, niski parter w dniu 24.01.2013 r. o godzinie 11:00. 4. Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:00. 5. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: - Cezary Kobziakowski - Dział Administracyjno - Techniczny - nr tel 52/36-55-500. Przemysław Ściesiński - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - nr tel. 52/36-55-495, nr faks - 52/36-55-752. nr tel. 52/36-55-495. 6. Adres e-mail: przetargi@biziel.pl. 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 9. Udostępnienie oraz cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 9.1.SIWZ jest dostępna w formie pisemnej i elektronicznej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, do dnia składania ofert włącznie. 9.2.Formę pisemną SIWZ po złożeniu pisemnego wniosku (osobiście lub faksem) można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok. Nr 40, w godzinach 9.00 -14.30 od poniedziałku do piątku w dni robocze po okazaniu dowodu wpłaty dokonanej w kasie Szpitala (Kasa czynna od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach: 8:00 - 10:30, 12:30-14:30). Zapłata w formie gotówki. SIWZ na żądanie może zostać przesłana pocztą lub firmą kurierską za pobraniem + koszty przesyłki które ponosi wykonawca. 9.3.SIWZ na wniosek zostanie przekazana w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania wniosku. 9.4.Cena 1 egzemplarza kopii SIWZ wynosi 10 zł brutto, płatne gotówką lub za pobraniem. 9.5.SIWZ nieodpłatnie można pobrać w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego - www.biziel.pl. 10. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna, że warunki są spełnione jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie i dokumenty wyszczególnione w Sekcji III.4.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie Wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniu. Z treści dokumentów i oświadczenia musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnił. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie oceniał łączne spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu. 11. Uwaga: Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ( dotyczy kwot określonych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu ). Informacja o w/w kursach dostępna min. na stronie internetowej: www.nbp.pl. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie będzie ogłaszał wyżej wymienionych kursów średnich w dniu, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający w takiej sytuacji, będzie przeliczał według tabeli A kursów średnich walut obcych opublikowanych ostatniego dnia publikacji, który jest pierwszym dniem poprzedzającym termin opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 12. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.