eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie › Przebudowa części ogrodzenia, zabezpieczenie budynku nr 2 w system alarmowy, TSN i KD, budowa elektronicznego systemu ewidencji kluczy oraz przebudowa pomieszczeń w budynkach nr 2 i 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia budynku nr 2 na budynek wielofunkcyjny dla potrzeb RCI Olsztyn - postępowanie nr 77/RBOgłoszenie z dnia 2019-06-28

Ogłoszenie nr 570131835-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie: Przebudowa części ogrodzenia, zabezpieczenie budynku nr 2 w system alarmowy, TSN i KD, budowa elektronicznego systemu ewidencji kluczy oraz przebudowa pomieszczeń w budynkach nr 2 i 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia budynku nr 2 na budynek wielofunkcyjny dla potrzeb RCI Olsztyn - postępowanie nr 77/RB

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51069834200000, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

I.4) KOMUNIKACJA:

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Zgodnie z art. 37 ust. 6 Ustawy Pzp Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej Projektu Budowlanego i Wykonawczego Zagospodarowania Terenu, o klauzuli ZASTRZEŻONE, Projektu Budowlanego i Wykonawczego - branża teletechniczna, o klauzuli POUFNE, które pozostają do wglądu, w siedzibie Zamawiającego wyłącznie dla Wykonawców zaproszonych do składania ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu, wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji, po uprzednim złożeniu przez tych Wykonawców wniosku o udostępnienie powyższych dokumentów, wraz z podaniem proponowanej daty (godziny) udostępnienia i załączeniem ważnych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów. Pozostała część dokumentacji projektowej jawnej została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wniosek i ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, bud. nr 5, pok. 110 w siedzibie Zamawiającego


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Przebudowa części ogrodzenia, zabezpieczenie budynku nr 2 w system alarmowy, TSN i KD, budowa elektronicznego systemu ewidencji kluczy oraz przebudowa pomieszczeń w budynkach nr 2 i 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia budynku nr 2 na budynek wielofunkcyjny dla potrzeb RCI Olsztyn - postępowanie nr 77/RB

Numer referencyjny:

77/RB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa części ogrodzenia, zabezpieczenie budynku nr 2 w system alarmowy, TSN i KD, budowa elektronicznego systemu ewidencji kluczy oraz przebudowa pomieszczeń w budynkach nr 2 i 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia budynku nr 2 na budynek wielofunkcyjny dla potrzeb RCI Olsztyn. W ramach zadania przebudowane zostaną pomieszczenia w budynku nr 2 oraz pomieszczenia w piwnicy i na parterze w budynku nr 5; budynek nr 2 zmieni swoją funkcję z wartowni na budynek wielofunkcyjny; w budynku nr 2 zostaną wykonane między innymi następujące roboty: wymiana podłóg na gruncie w piwnicy oraz na parterze, wykonanie nowej klatki schodowej do piwnicy, wykonanie nowego stropu gęstożebrowego typu WPS, wykonanie nowych przegród murowanych, wykonanie izolacji termicznej poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem okratowania, wykonanie instalacji sanitarnych (wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej, instalacji klimatyzacji), instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i systemów alarmowych; przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 polegać będzie między innymi na: wykonaniu nowych przegród murowanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem okratowania, wykonaniu instalacji klimatyzacji, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i systemów alarmowych; w ramach zadania wykonane zostanie również ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi oraz instalacje teletechniczne oraz systemy alarmowe w budynku nr 1; Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty kompleksu wojskowego Olsztyn, położony na działce nr ewid. 49/1, obręb 22 Olsztyn. Teren administrowany przez 22 WOG Olsztyn; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 60 miesięcy - wg art. 568 § 1 K.C.; 5. Wykonawca od daty przekazania obiektu do użytkowania przez 12 miesięcy prowadzić będzie konserwację i przeglądy: szlabanu i kolczatki, instalacji klimatyzacji, instalacji wideodomofonów, systemu sygnalizacji pożaru, depozytora kluczy oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu, telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu zgodnie z zapisami Normy Obronnej - systemy alarmowe NO-04-A004-8 - Eksploatacja; 6. W przypadku systemu sygnalizacji włamania i napadu, telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do podjęcia naprawy w ciągu 4 godzin od zgłoszenia usterki przez użytkownika zgodnie z zapisami Normy Obronnej - systemy alarmowe NO-04-A004-8 - Eksploatacja; 7. Zgodnie z art. 37 ust. 6 Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej Projektu Budowlanego - Projekt Zagospodarowania Terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE, Projektu Wykonawczego - Projekt Zagospodarowania Terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE, Projektu Budowlanego - branża teletechniczna o klauzuli POUFNE, Projektu Wykonawczego - branża teletechniczna o klauzuli POUFNE, które pozostają do wglądu, w siedzibie Zamawiającego wyłącznie dla Wykonawców, zaproszonych do składania ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu, wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji, po uprzednim złożeniu przez tych Wykonawców wniosku o udostępnienie powyższych dokumentów, wraz z podaniem proponowanej daty (godziny) udostępnienia i załączeniem ważnych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów. Pozostała część dokumentacji projektowej jawnej została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45315300-1, 45311100-1, 45216000-4, 45216200-6, 45232460-4

II.7) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia:
Wartość bez VAT: 1688618.13
Waluta: PLN
II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w dniach: 487


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

1) W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych: a) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i nie udostępni ich nikomu bez zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. Dotyczy to wszystkich pracowników Wykonawcy mających styczność z obiektami wojskowymi, b) Zamawiający ma prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień, c) odstąpienie od umowy może nastąpić, jeżeli Wykonawca nie realizuje określonych w umowie wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych; 2) Wstęp cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego może być realizowany wyłącznie na podstawie pozwoleń wydanych na zasadach określonych w Decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej - Instrukcja w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej, Rozdział 6 - Wstęp cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego; 3) W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzenia na obszar chronionego obiektu wojskowego cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Szefa RZI o takim fakcie w terminie 21 dni przed dniem przybycia delegacji zagranicznej z państw członkowskich NATO i UE lub 28 dni przed dniem przybycia delegacji zagranicznej z innych państw i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób, związanych z realizacją umowy, z uwzględnieniem niżej wymienionych danych: a) stopień wojskowy, imię i nazwisko osoby, b) data urodzenia, obywatelstwo, c) stanowisko służbowe, d) jednostka lub instytucja, e) nr paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności, f) numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP, g) uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych; 4) Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie "Jednorazowego pozwolenia" przez Szefa instytucji koordynującej - Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, po wyrażeniu przez Dyrektora Zarządu Operacyjnego SKW i Szefa instytucji, której podlega obiekt, pozytywnej opinii w sprawie wstępu cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego; 5) Cudzoziemiec zamierzający mieć wstęp na teren różnych chronionych jednostek lub instytucji wojskowych zobowiązany jest do uzyskania osobnych pozwoleń. Otrzymane pozwolenie uprawnia do wstępu tylko na wskazany w nim teren wojskowy; 6) Odpowiedzialnym, z ramienia Zamawiającego, za nadzorowanie, kontrolę oraz doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony udostępnionych informacji niejawnych jest Pełnomocnik Szefa RZI w Olsztynie ds. Ochrony Informacji Niejawnych; 7) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu używaniu BSP - aparatów latających, w tym bezzałogowych statków powietrznych typu "Dron", aparatów jeżdżących oraz pływających na terenach kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:

1) Wprowadzenie podwykonawcy wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, po złożeniu przez Wykonawcę stosownego wniosku; 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzania dalszych podwykonawców oraz zlecania całości zakresu robót, objętego umową, jednemu podwykonawcy; 3) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Podwykonawca zobowiązany jest spełniać takie same wymogi w zakresie ochrony informacji niejawnych jak Wykonawca, jeśli realizacja powierzonej podwykonawcy części zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych; 4) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani oraz bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo; 5) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om do realizacji część zamówienia, związanego z dostępem do informacji niejawnych, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia informacji, które umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, czy podwykonawca/y posiada/ją niezbędne kwalifikacje i uprawnienia wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których będzie/będą miał/mieli dostęp - podwykonawca/y musi/muszą spełniać takie same wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych jak Wykonawca; 6) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia; 7) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania; 8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają aktualną (ważną) koncesję, wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług technicznej ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.).
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - dysponują zespołem 7 specjalistów w następującym składzie: 1) co najmniej jedną osobą - geodetą, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada uprawnienia geodezyjne do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.); 2) co najmniej jedną osobą - kierownikiem budowy w branży budowlanej - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.), b) posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.); 3) co najmniej jedną osobą - kierownikiem robót w branży sanitarnej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.), b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.); 4) co najmniej jedną osobą - kierownikiem robót w branży elektrycznej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.); b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.); 5) co najmniej jedną osobą - kierownikiem robót w branży teletechnicznej - w specjalności telekomunikacyjnej, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.); b) posiada zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.; c) posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.); 6) co najmniej dwiema osobami - pracownikami przewidzianymi do realizacji instalacji teletechnicznych i systemów alarmowych, którzy spełniają łącznie następujące warunki: a) posiadają zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r., b) posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.); - Zamawiający nie dopuszcza pełnienia więcej niż jednej funkcji w zespole specjalistów; - posiadają ważne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia o klauzuli co najmniej POUFNE; posiadają własny akredytowany system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE; - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną, o podobnym zakresie rzeczowym do robót będących przedmiotem zamówienia, tj. polegającą na budowie lub przebudowie budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. przyłącza, place, ogrodzenie, drogi, chodniki itp.) oraz systemami alarmowymi, a wartość tej roboty nie może być mniejsza niż 600 000,00 zł.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

takIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

tak


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 6) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.); 7) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 8) Oświadczenia, o których mowa w pkt 2-7 należy złożyć wg wzoru w załączniku do SIWZ; 9) Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Zamawiający, w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, tj. w celu wstępnej weryfikacji Wykonawców w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji, wzywa Wykonawcę do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wszystkich dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt VII. 1, 2 (pkt 1-6) i 4; 10) Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1-6 wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, składa się na zasadach określonych w § 7 oraz w § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca składa: - aktualną koncesję, wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług technicznej ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.). 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca składa: - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z załącznika do SIWZ wraz z ważnymi poświadczeniami bezpieczeństwa osobowego upoważniającymi do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz aktualnymi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i aktualnymi dokumentami potwierdzającymi nadanie uprawnień zawodowych - kopie uprawnień budowlanych, zaświadczeń, itp., osób wymienionych w pkt V.3 - dotyczy kierownika budowy, kierownika robót branży teletechnicznej, pracowników przewidzianych do realizacji instalacji teletechnicznych i systemów alarmowych; wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z załącznika do SIWZ wraz z ważnymi upoważnieniami do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnymi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i aktualnymi dokumentami potwierdzającymi nadanie uprawnień zawodowych - kopie uprawnień budowlanych, zaświadczeń, itp., osób wymienionych w pkt V.3 - dotyczy geodety, kierownika robót branży sanitarnej, kierownika robót branży elektrycznej; - ważne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia o klauzuli co najmniej POUFNE; - świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, wydane przez ABW lub SKW; - wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o podobnym zakresie rzeczowym do robót będących przedmiotem zamówienia, tj. polegającej na budowie lub przebudowie budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. przyłącza, place, ogrodzenie, drogi, chodniki itp.) oraz systemami alarmowymi, a wartość tej roboty nie może być mniejsza niż 600 000,00 zł, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - z załącznika do SIWZ; 3) Jedna osoba może być przypisana do jednej funkcji, określonej w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia; 4) Zamawiający nie dopuszcza, aby wykaz robót dotyczył robót budowlanych, wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania wniosków; 5) Zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawane są zgodnie z wzorem określonym w załączniku do Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 205), zachowują ważność przez okres 5 lat i są wystawiane przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Lidera - Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia o klauzuli co najmniej POUFNE. Lider jest odpowiedzialny za całokształt prac związanych z dostępem do informacji niejawnych; 7) Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się systemem akredytowanym należącym do podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp; 8) Zamawiający uzna dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli odpowiadają one poświadczeniom bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanymi zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych; 9) Wszystkie wymienione dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

1) Wykonawca składa wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. Za dysponowanie zespołem specjalistów w ilości większej niż minimalna, tj. powyżej wymaganych 7 osób, Zamawiający przyzna dodatkowe punkty; 2) Wykonawca składa wykaz wykonanych robót budowlanych, zawierający co najmniej 1 robotę, wykonaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o podobnym zakresie rzeczowym do robót będących przedmiotem zamówienia, polegającą na budowie lub przebudowie budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. przyłącza, place, ogrodzenie, drogi, chodniki itp.) oraz systemami alarmowymi, a wartość tej roboty nie może być mniejsza niż 600 000,00 zł. Za każdą dodatkową robotę w wykazie, spełniającą warunek Zamawiającego, zostaną przyznane dodatkowe punkty. Zamawiający dopuszcza wykazanie maksymalnie 3 robót w wykazie robót; 3) Wykonawca składa ważne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia o klauzuli co najmniej POUFNE. Za posiadanie ważnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia o klauzuli wyższej niż POUFNE (np. o klauzuli TAJNE) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty; 4) W zakresie kryteriów selekcji Wykonawca nie może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie żąda oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

III.8) INNE DOKUMENTY

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 33 700,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych 00/100). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000, w tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania na które zostaje wnoszone wadium, a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium jest przechowywane na rachunku nieoprocentowanym. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę. Wadium, wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach, należy dołączyć do oferty w oryginale w koszulce lub w dodatkowej kopercie z dopiskiem "WADIUM - nr postępowania" i nazwą/ pieczątką Wykonawcy, zszytej wraz z ofertą, ale nie stanowiącej części oferty (bez nr porządkowego). Do oferty załącza się kopię dokumentu wadialnego i numeruje jako kolejną stronę w ofercie. Wniesienie wadium w takiej formie jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 5
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
1) Za dysponowanie zespołem specjalistów w ilości większej niż minimalna, tj. powyżej wymaganych 7 osób, Zamawiający przyzna 20 pkt, niezależnie od ilości wskazanych osób; 2) Za wykazanie większego doświadczenia, w stosunku do warunku określonego przez Zamawiającego, zostaną przyznane punkty w następujący sposób: - za wykazanie wykonania więcej niż 1 wymaganej roboty budowlanej, o podobnym zakresie rzeczowym do robót będących przedmiotem zamówienia, tj. polegającej na budowie lub przebudowie budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. przyłącza, place, ogrodzenie, drogi, chodniki itp.) oraz systemami alarmowymi, a wartość tej roboty nie może być mniejsza niż 600 000,00 zł, którą Wykonawca wykonał samodzielnie lub w konsorcjum, potwierdzonej dowodem, określającym czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, Zamawiający przyzna 20 pkt za każdą dodatkową robotę, - Zamawiający dopuszcza wykazanie maksymalnie 3 dodatkowych robót w wykazie robót, a więc łącznie Wykonawca może uzyskać od 0 do 60 pkt w zakresie posiadanego doświadczenia; 3) Za posiadanie ważnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia o klauzuli wyższej niż POUFNE (np. o klauzuli TAJNE) Zamawiający przyzna 20 pkt; 4) Łącznie Wykonawca może uzyskać do 100 pkt w zakresie kryteriów selekcji; 5) Do następnego etapu zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymają największą ilość punktów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyska równą ilość punktów, decydujące znaczenie dla kwalifikacji będzie miała większa łączna wartość brutto wykonanych robót budowlanych, wykazanych w wykazie robót, za które zostały przyznane Wykonawcom punkty; 6) Zamawiający nie dopuszcza powoływania się w wykazie robót kilkukrotnie na tę samą robotę (ten sam zakres prac i wartość zamówienia), wykonaną przez różne podmioty, wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (doświadczenie nabyte w konsorcjum). Zamawiający przyzna za taką robotę maksymalnie 20 pkt; 7) Zgodnie z art. 131j ust. 2 Pzp jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest zbyt niska, aby zapewnić rzeczywistą konkurencję, Zamawiający może: a) zawiesić postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu, określając, z zastosowaniem przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nowy termin składania wniosków odpowiednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego oraz informując o tym Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo b) unieważnić postępowanie i wszcząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 8) W przypadku, o którym mowa w pkt 7 ppkt a), Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców, którzy odpowiedzieli na pierwsze lub drugie ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp

tak
Określenie przesłanek unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) na skutek nadzwyczajnych okoliczności, które wystąpiły przed lub po terminie wyznaczonym na składanie ofert/ wniosków i są niezależne od Zamawiającego, wykonanie zamówienia jest niecelowe lub wiąże się z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym albo niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych; b) środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane lub zostały wycofane lub zadanie zostało usunięte z wieloletniego planu rzeczowo-finansowego, z przyczyn od Zamawiającego niezależnych i niezawinionych.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Termin wykonania zamówienia 20
Okres gwarancji 20


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie ze wzorem umowy załączonym do SIWZ.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17/07/2019 godzina: 12:30,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie Adres: 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, bud. nr 5 NIP: 739-29-55-423 Regon: 510698342 telefon: 261-321-600 faks: 261-321-689 lub 261-321-635 strona internetowa: www.rziolsztyn.wp.mil.pl e-mail: rziolsztyn@ron.mil.pl; rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl 2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: rziolsztyn@ron.mil.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pt.: Przebudowa części ogrodzenia, zabezpieczenie budynku nr 2 w system alarmowy, TSN i KD, budowa elektronicznego systemu ewidencji kluczy oraz przebudowa pomieszczeń w budynkach nr 2 i 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia budynku nr 2 na budynek wielofunkcyjny dla potrzeb RCI Olsztyn - postępowanie nr 77/RB; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp"; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy; 9. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.