eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Służba Ochrony Państwa › Częściowy remont budynku warsztatowo-obsługowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Podchorążych 32.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-06-28

Ogłoszenie nr 570131613-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.

Służba Ochrony Państwa: Częściowy remont budynku warsztatowo-obsługowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Podchorążych 32.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Służba Ochrony Państwa, Krajowy numer identyfikacyjny 36938313300000, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 606 54 04, e-mail zamowieniapubliczne@sop.gov.pl, faks 22 606 54 08.
Adres strony internetowej (url): www.sop.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa

I.4) KOMUNIKACJA:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa w "kancelarii ogólnej" bud. 1 B pokój 7 (kancelaria czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 16:15).Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Częściowy remont budynku warsztatowo-obsługowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Podchorążych 32.

Numer referencyjny:

32/2019/ZP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na częściowym remoncie budynku warsztatowo-obsługowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Podchorążych 32. Zakres prac jest szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej obejmującej: 1) Projekt budowlany remontu budynku warsztatowo-obsługowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Podchorążych 32, 2) Projekt budowlany wykonawczy remontu budynku warsztatowo-obsługowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Podchorążych 32, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Przedmiary robót.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 45210000-2


Dodatkowe kody CPV: 45216110-8, 45262660-5, 45262690-4

II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 20/12/2019


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

1. Wykonawca musi wykazać, że posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.). W związku z tym Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.) Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Poufne lub wyższej wydane przez ABW albo SKW. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z wymogami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. 2. Dostęp do informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia posiadać będzie personel Wykonawcy wskazany w sekcji III.2.3. ppkt 2 (Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie kwalifikacji zawodowych) oraz osoby wyznaczone przez Wykonawcę do rezaliacji zamówienia. Osoby te, winny posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności Poufne lub wyższej oraz posiadać zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Osoby należy wskazać w Wykazie osób wykonawcy wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia związanego z dostępem do informacji niejawnych. 3. Wykonawca, pod rygorem odpowiedzialności karnej za ujawnianie informacji podlegających ochronie zobowiąże się do przestrzegania procedur, zasad i przepisów, dotyczących materiałów zawierających informacje niejawne, zgodnie z przywołaną ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz zapisami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. Wykonawca zobowiąże się do poinformowania Podwykonawców o ciążącym na nich obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskają w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w trakcie realizacji zamówienia oraz po jego zakończeniu w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 4. W razie zamiaru wspólnej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum: świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne musi, co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum). Lider konsorcjum musi wskazać w umowie konsorcjum, Wykonawcę odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych, spełniającego wymogi przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli Poufne. 5. Posiadanie przez Wykonawcę akredytowanego system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne. 6. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w poniższych dokumentach: a) ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "poufne", wydane na podstawie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.), b) oświadczenie o posiadaniu akredytowanego systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "poufne" - zawarty jest w pkt. 4 formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł.
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie w zakresie doświadczenia - Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na: budowie, lub przebudowie, lub remoncie budynku o kubaturze brutto nie mniejszej niż 18 000 m3 i obejmowała prace konstrukcyjno - budowlane, z zakresu instalacji elektrycznych, sanitarnych i niskoprądowych oraz była o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto, 2. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji zawodowych, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: 2.1. osobą posiadającą bez ograniczeń uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725); 2.2. osobą posiadającą bez ograniczeń uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725); 2.3. osobą posiadającą bez ograniczeń uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). 2.4. osobą do prac niskoprądowych, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie instalacji niskoprądowych, pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta oferowanego okablowania.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

tak


Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji (specjalności). Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394).


III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1. Ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne, wydane na podstawie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.). 2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania dokumentów.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają odpowiednie przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dokument (polisy ubezpieczeniowej) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł. 2. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (spełniających warunek określony w sekcji III.2.3, pkt. 1) wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone lub zgodnie z umową. 3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (spełniających warunek określony w sekcji III.2.3, pkt. 2) wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

1. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (spełniających warunek określony w sekcji III.2.3, pkt. 1) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone lub zgodnie z umową.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.8) INNE DOKUMENTY

1. Wykaz osób wykonawcy wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia związanego z dostępem do informacji niejawnych. 2. W przypadku, gdy za najkorzystniejsza ofertę zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wniesie do upływu terminu składania ofert wadium w wysokości 40 000,00 PLN.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 10
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
Zamawiający zaprosi do składania ofert nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 10 lub równa 10, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10, Zamawiający dokona selekcji Wykonawców kierując się następującymi zasadami: 1. Zamawiający zsumuje nie więcej niż 2 robóty budowlane o najwyżej wartości brutto robót wykazanych w kolumnie nr 2 Wykazu robót budowlanych, spełniających wymagania określone w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie w zakresie doświadczenia. Do złożenia oferty zostanie zaproszonych 10 Wykonawców, których zsumowana wartość brutto, o której mowa wyżej, będzie największa zgodnie malejącą kolejnością. 2. Zamawiający podczas sumowania wartości brutto ww. robót budowlanych nie będzie brał pod uwagę robót budowlanych wykazanych w dokumencie Wykaz robót budowlanych, uzupełnionym z zastosowaniem art. 26 ust. 3 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w uzupełnionym w trybie art. 26 ust. 3 ustawy wykazie przedstawi te same roboty budowlane co w pierwotnym wykazie załączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jednocześnie zsumowana wartość robót budowlanych będzie taka sama, co spowoduje przekroczenie liczby 10 Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy, których zsumowana wartość robót budowlanych będzie taka sama jak 10 w kolejności Wykonawcy. 4. Jeżeli Wykonawca nie załączy dokumentu Wykaz robót budowlanych, Zamawiający uzna Wykonawca nie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Jeżeli żadna z robót budowlanych wykazanych w załączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumencie - Wykaz robót budowlanych nie będzie spełniała wymagań określonych w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczania, Zamawiający uzna Wykonawca nie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji na roboty budowlane 40


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w związku z: a) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego niemożliwymi do przewidzenia w chwili zawarcia umowy albo z powodu siły wyższej; b) wystąpieniem długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiłyby wykonanie robót na etapie ich prowadzenia, w szczególności dotyczących prowadzenia robót zewnętrznych. Przerwa w wykonywaniu robót oraz jej długość będą każdorazowo ustalane na piśmie pomiędzy stronami; 2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia oraz terminu realizacji umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych, których potrzeba wykonania pojawia się na etapie realizacji umowy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) 2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) Strony przewidują możliwość dokonania zmian w treści Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji gdy: 1) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego; 2) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego; 3) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego; 4) nastąpiła zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT. 3. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany wysokości podatku od towarów i usług - wynagrodzenie przewidziane niniejszą umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług. 4. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonane na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę, tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią Umowy.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
08/07/2019 godzina: 10:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które to czynności zostały określone w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (we wzorze umowy). Powyższe wymagania określają w szczególności: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, na podstawie umowy o prac, 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 3) rodzaj czynności niezbędnych, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zgodnie z treścią art. 93 ust 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - Załącznik nr 4 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.