eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejonowy Zarząd Infrastruktury › Budowa budynku koszarowego dla zespołu bojowego "D" oraz zespołu zabezpieczenia logistycznego w kompleksie wojskowym Lubliniec w zakresie dostosowania wybranych pomieszczeń do obowiązujących przepisów realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-07-01

Ogłoszenie nr 570116137-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Budowa budynku koszarowego dla zespołu bojowego "D" oraz zespołu zabezpieczenia logistycznego w kompleksie wojskowym Lubliniec w zakresie dostosowania wybranych pomieszczeń do obowiązujących przepisów realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 35013684328100, ul. ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 261 13 10 40, e-mail rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl, faks 261 13 13 06.
Adres strony internetowej (url): www.rzikrakow.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.4) KOMUNIKACJA:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

adres: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Budowa budynku koszarowego dla zespołu bojowego "D" oraz zespołu zabezpieczenia logistycznego w kompleksie wojskowym Lubliniec w zakresie dostosowania wybranych pomieszczeń do obowiązujących przepisów realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny:

25/2020/ZP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku koszarowego dla zespołu bojowego "D" oraz zespołu zabezpieczenia logistycznego w kompleksie wojskowym Lubliniec w zakresie dostosowania wybranych pomieszczeń do obowiązujących przepisów realizowanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: ? wzór umowy wraz z załącznikami, ? szczególne wymagania w zakresie informacji niejawnych wraz z załącznikiem, ? opis przedmiotu zamówienia, ? druk "Oferta Wykonawcy", ? program funkcjonalno-użytkowy Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią. Program funkcjonalno-użytkowy opatrzony jest klauzulą "ZASTRZEŻONE". Program ten będzie udostępniona do wglądu zainteresowanym w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania (osoba do kontaktu: Bernadeta Dusza tel. 261-131-301) lub na ich wniosek przekazywane poprzez właściwe kancelarie w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (tj. Dz. U. 2011.271.1603). Osoby zgłaszające się powinny wystąpić z pismem o udostępnienie dokumentów niejawnych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia) oraz złożyć Zobowiązanie wykonawcy do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do założeń wyjściowych do kosztorysowania) i instrukcję bezpieczeństwa do zobowiązania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zobowiązania). Pismo o udostępnienie dokumentacji niejawnej należy przesłać na fax.:261-131-306 lub email.: b.dusza@ron.mil.pl Osoby zgłaszające się powinny posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do takich informacji wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019.742 z późn.zm.) wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Notatki dotyczące materiału podlegającego ochronie mogą być zamieszczane w zarejestrowanych przez odpowiednią komórkę organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oraz opatrzonych odpowiednią klauzulą notatnikach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wszystkie roboty wyszczególnione w przedmiarze robót, chyba, że czynności te będą wykonywać samodzielnie bez zatrudniania innych osób. Pozostałe informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy, zawiera załącznik nr 8 do siwz - wzór umowy. Zamawiający, zgodnie z art. 131g ust. 3 pkt 1 ustawy, wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 45312200-9


Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45310000-3

II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 8


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

1. Niniejsze "Szczególne wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych" zwane dalej "instrukcją" są załącznikiem do umowy i stanowią jej integralną część. 2. Instrukcja określa szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania pn. "Budowa budynku koszarowego dla zespołu bojowego "D" oraz zespołu zabezpieczenia logistycznego w kompleksie wojskowym Lubliniec w zakresie dostosowania wybranych pomieszczeń do obowiązujących przepisów" realizowanego w systemie "zaprojektuj i wykonaj" 3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania niniejszych "Szczególnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych" i ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2019.742 z późn.zm.) wraz z aktami w zakresie dotyczącym wykonania warunków umowy pod rygorem zerwania umowy z winy Wykonawcy oraz odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji niejawnych podlegających ochronie - zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ) - rozdział XXXIII - Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. 4. Wykonawca umowy zobowiązany jest posiadać: 1) pełnomocnika ochrony na zasadach określonych w art.14 ust.,2,3 oraz 54 ust.10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U.2019.742) posiadającego aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "poufne"; 2) pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz posiadających zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez ABW lub SKW (tj. Dz. U. 2015.205 z późn.zm. ), 3) osobę lub komórkę organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone", 4) opracowaną zgodnie z art.43 ust.5 ustawy przez pełnomocnika ochrony i zatwierdzoną przez kierownika jednostki organizacyjnej instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. 5. Jeżeli w trakcie prac nad materiałami podlegającym ochronie zajdzie konieczność przetwarzania ich w systemach teleinformatycznych, wówczas WYKONAWCA musi posiadać system teleinformatyczny umożliwiający przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli "zastrzeżone" - spełniający wymagania określone w rozdziale 8 Bezpieczeństwo teleinformatyczne ww. ustawy oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (tj. Dz. U. 2011.159.948). 6. Przedmiotem podlegającym ochronie przez Wykonawcę są wszelkie informacje i materiały niejawne otrzymane, wytworzone i przetworzone przez Wykonawcę związane z wykonaniem umowy w szczególności: : 1) wykonana dokumentacja projektowa o klauzuli "zastrzeżone" dotycząca systemów ochrony technicznej oraz materiały i dokumenty które zostaną wytworzone w związku z realizacją powyższej umowy jak również czynności związane z wykonywanymi pracami dotyczącymi: a) miejsca instalacji sprzętu i wykonywania prac związanych z jego montażem, wyposażenia pomieszczeń, systemu ochrony tych miejsc i innych obiektów Zamawiającego, b) przeznaczenia elementów i urządzeń, w tym urządzeń technicznych w obiektach Zamawiającego, c) użytkowania obiektu lub jego części, d) użytkowników pomieszczeń lub ich części, e) materiałów zniszczonych lub przeznaczonych do zniszczenia, związanych z realizacją zamówienia f) wszelkich innych informacji uzyskanych w związku z zawartą umową między stronami. 2) Program funkcjonalno-użytkowy oznaczony klauzulą "zastrzeżone"; 7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu "Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy" załącznik nr 1 do "szczególnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych", podając: 1) imię i nazwisko pracownika, nr Pesel, 2) aktualne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia wydane przez kierownika przedsiębiorcy, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", 3) aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanych, 4) zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przez pełnomocnika ochrony Wykonawcy wydane przez SKW lub ABW, 5) zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratora i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane przez SKW lub ABW zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez ABW lub SKW (tj. Dz. U. 2015.205 z późn.zm .), 6) zakres kompetencyjny wykonywanych prac objętych warunkami umowy (Zajmowane stanowisko). 8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót aktualne dokumenty bezpieczeństwa wymienione w pkt. 8 z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami. 9. Wykonawca w trakcie trwania umowy- bez porozumienia z Zamawiającym - nie może powierzyć ani cedować swoich uprawnień nadanych mocą umowy między stronami żadnej jej części innym osobom lub firmom. 10. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa zapoznawać się z materiałami stanowiącymi własność Zamawiającego. 11. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do wykazów, o których mowa w pkt. 8, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego co najmniej 10 dni przed ich wprowadzeniem. Wszystkie zgłoszone osoby powinny posiadać aktualne dokumenty o których mowa w pkt.8 niniejszych wymagań. 12. Materiały i dokumenty podlegające ochronie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mogą być stosownie do ich klauzuli tajności (Zastrzeżone) i konieczności ,przekazywane lub udostępniane między stronami umowy wyłącznie poprzez ich właściwe kancelarie w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (tj. Dz. U. 2011.271.1603) lub w miejscu wykonywania zadania określonego w umowie na czas zapoznania się z zawartymi tam informacjami, pod nadzorem osoby lub osób do tego celu upoważnionych ze strony Zamawiającego. 13. Wszystkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy podlegają zaewidencjonowaniu i przechowywaniu w ochranianych, zamkniętych pomieszczeniach, które spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2012.683 ) lub "Zarządzenia Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego dla ochrony informacji niejawnych" (tj. Dz. Urz. MON . 2017.227). 14. Zabrania się wykonywać niejawne dokumenty i ich kopie na sprzęcie nie posiadającym ważnej dokumentacji bezpieczeństwa zaakceptowanej przez SKW lub ABW, a w przypadku konieczności ich wykonania Wykonawca winien skontaktować się w tej sprawie z Zamawiającym. 15. Zobowiązuję się Wykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wytworzenia dodatkowych dokumentów na potrzeby umowy (dokumenty nie objęte umową, w tym dodatkowe kopie opracowanej dokumentacji, notatki, brudnopisy itp.). Po wykorzystaniu dokumenty te zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu lub zniszczone przez Wykonawcę ( za protokołem przesłanym Zamawiającemu). 16. W przypadku podpisania umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest wykonać (na podstawie niniejszego dokumentu) "szczególne wymagania w zakresie ochroni informacji niejawnych", zaakceptowane przez Zamawiającego, które będą stanowiły załącznik do umowy z podwykonawcą. Podwykonawca musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszej instrukcji stosownie do klauzuli udostępnianych informacji niejawnych. 17. W przypadku realizacji zadania przez konsorcjum firm, , lider konsorcjum musi wskazać w umowie konsorcjum, Wykonawcę odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych, spełniającego wymogi przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone". 18. Wszystkie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego materiały winny być po zakończonych pracach określonych umową zwrócone Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki. 19. Przedmiot umowy i wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jej realizacji nie mogą być wykorzystywane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności w prezentacjach, w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach, systemach teleinformatycznych itp. 20. Niszczenie wykorzystanych lub uszkodzonych przedmiotów lub materiałów związanych z przedmiotem umowy jest zabronione. Przedmioty lub materiały wykorzystywane przez Wykonawcę przeznaczone do utylizacji mogą być składowane wyłącznie w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego i powinny być właściwie zabezpieczone przed ich ewentualnym rozproszeniem, a następnie przekazane Zamawiającemu. 21. W ramach szkolenia prowadzonego przez pełnomocnika ochrony Użytkownika osoby przewidziane do realizacji przedmiotu umowy (określone w załączniku nr 1), którymi dysponuje Wykonawca są zobowiązane zapoznać się z regulaminem wewnętrznym obowiązującym na terenie Użytkownika i ściśle go przestrzegać. Dotyczy to w szczególności: 1) posiadania przez pracowników Wykonawcy przepustek upoważniających do wejścia na teren kompleksu ( obiektu), a po zakończeniu realizacji umowy ich rozliczenia, 2) wcześniejszego uzgadniania z Użytkownikiem dostępu do obiektów po godzinach pracy, 3) przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi być uzgodniony przez kierownika projektu z przedstawicielem pionu ochrony Użytkownika. 4) uzyskanie pozwolenia Użytkownika (administratora kompleksu) na: a) wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku, b) użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego. 5) wstępu na teren obiektów wojskowych cudzoziemców, który odbywa się na zasadach określonych w Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (tj. Dz. Urz. MON 2017.18) 22. Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych (BSP) nad terenem jednostki wojskowej, na rzecz której realizowana jest niniejsza umowa. 23. Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w niniejszych "Szczególnych wymaganiach w zakresie ochrony informacji niejawnych" dokumentami złożonymi w postępowaniu przetargowym. 24. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa przedmiotu podlegającego ochronie, pełnomocnik ochrony Wykonawcy niezwłocznie powiadomi o tym fakcie (zgodnie z art.17 ust.1) kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy, a także Zamawiającego i Użytkownika oraz podejmie niezwłoczne działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków. 25. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia lub próby naruszenia ustawy lub niniejszych postanowień przez pracownika Wykonawcy podczas realizacji umowy, Zamawiający zwróci się z wnioskiem do Wykonawcy o wykluczenie tego pracownika z dalszego wykonywania czynności związanych z realizacją umowy, a w przypadku uzasadnionym zaistniałą sytuacją Zamawiający podejmie stosowne środki prawne wobec tej osoby. 26. W przypadku utraty zdolności Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych w okresie realizacji umowy Zamawiający może odstąpić od realizacji dalszej części umowy. Odstąpienie traktuje się jako odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że posiada ważną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 1 mln złotych brutto z wykorzystaniem informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych obejmujących swoim zakresem wykonanie (jednocześnie): systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu nadzoru wizyjnego, teleinformatycznych sieci strukturalnych, instalacji elektrycznych. 2. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że dysponuje: a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą : ? uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ? ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności, ? ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ? ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektanta branży elektrycznej i elektroenergetycznej posiadającą : ? uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ? ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności, ? ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ? ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającą : ? uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych, kanalizacyjnych ? ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności, ? ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ? ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. d) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy/kierownika robót, posiadającą : ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ? ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności, ? ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ? ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. e) osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą : ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ? zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r., ? ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności, ? ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku dozoru, ? ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ? ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. f) osobą pełniącą funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającą : ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, ? zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r., ? ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności, ? ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ? ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. g) osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą : ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ? ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności, ? ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ? ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. h) osobą pełniącą funkcję instalatora posiadającą : ? zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r., ? dokument potwierdzający odbycie szkolenia z instalowania systemu alarmowego wydane przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora systemu alarmowego Galaxy, ? ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku dozoru, ? ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ? ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. i) osobą pełniącą funkcję instalatora posiadającą : ? zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r., ? dokument potwierdzający odbycie szkolenia z instalowania systemu kontroli dostępu wydane przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora systemu kontroli dostępu Schneider Electric I/NET ? ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku dozoru, ? ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ? ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. j) osobą pełniącą funkcję instalatora posiadającą : ? zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r., ? dokument potwierdzający odbycie szkolenia z instalowania telewizyjnego systemu nadzoru wydane przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora telewizyjnego systemu nadzoru Bosch, ? ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku dozoru, ? ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ? ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. k) osobą pełniącą funkcję instalatora posiadającą : ? dokument potwierdzający odbycie szkolenia z instalowania sieci strukturalnych wydane przez producenta systemu R&M oraz Cisco, ? ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku dozoru, ? ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, ? ważne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. l) pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych posiadającym: - ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "POUFNE", - ważne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne. m) administratorem systemu teleinformatycznego posiadającym: - ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. - ważne zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. n) inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego posiadającym: - ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, - ważne zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. o) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do obsługi kancelaryjnej dokumentów o klauzuli "ZASTRZEŻONE" posiadającą: - ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. p) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Jednostki Organizacyjnej (Kierownik Przedsiębiorcy) posiadającą: - ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, - ważne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zamawiający dopuszcza sprawowanie funkcji instalatorów wymienionych w literach "h", "i", "j", "k" przez jedną osobę. Dopuszcza się przedstawienie zamiast uprawnień budowlanych w danej specjalności innych uprawnień, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:


III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do: a) informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE dla: ? osoby pełniącej funkcje projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej ? osoby pełniącej funkcje projektanta branży elektrycznej i elektroenergetycznej ? osoby pełniącej funkcje projektanta branży sanitarnej ? osoby pełniącej funkcje kierownika budowy/kierownika robót, ? osoby pełniącej funkcje kierownika robót elektrycznych, ? osoby pełniącej funkcje kierownika robót telekomunikacyjnych, ? osoby pełniącej funkcje kierownika robót sanitarnych, ? osób pełniących funkcje instalatorów, ? administratora systemu teleinformatycznego, ? inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego ? osoby wyznaczonej do obsługi kancelaryjnej dokumentów, ? kierownika jednostki organizacyjnej (Kierownik Przedsiębiorcy) b) informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE dla: ? pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 4. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokumenty wskazane w pkt 1-2 w odniesieniu do tych podmiotów. 5. W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy - dokumenty wskazane w pkt 1-2 w odniesieniu do tego podwykonawcy.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w: ? pkt III.5.1) ppkt 2 składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 (niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), ? pkt III.5.1) ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przez organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (przedmiotowe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wzór zał. nr 4 do siwz - przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt III.2.3 ppkt 1, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Na wezwanie Zamawiającego należy złożyć: 2.1 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór zał. nr 5 do siwz - przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt III.2.3 ppkt 2 2.2 Ważną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób imienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wzór zał. nr 4 do siwz - przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt III.2.3 ppkt 1, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dowody potwierdzające, że oferowane przez wykonawcę materiały i urządzenia równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w siwz - w przypadku ich zastosowania.

III.8) INNE DOKUMENTY

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi zawierać: 1.1 Wniosek sporządzony według załącznika nr 1 do siwz. 1.2 Oświadczenia i/lub dokumenty, o których mowa w pkt 7.1, 7.2 oraz 7.3 siwz. 1.3Dokument wymieniony w pkt 7.4 siwz - jeśli dotyczy. 2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 2.1 Wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione druk "Oferta" (wzór - zał. nr 6 do siwz). 2.2 Wypełniony druk "Oferta Wykonawcy" (wzór zał. Nr 10). 2.3 Wykaz części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom wraz z podaniem nazw (firm) podwykonawców oraz przedmiotu umów o podwykonawstwo (wzór - zał. nr 7 do siwz) - w przypadku niewypełnienia lub niedołączenia ww. oświadczenia do oferty, Zamawiający uzna, że wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami.


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Na etapie składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 16 000, 00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych)


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 3
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
Do składania ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów, zgodnie z poniższą formułą: Jeden punkt wykonawca otrzyma za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, tj. jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 1 mln złotych brutto z wykorzystaniem informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych obejmujących swoim zakresem wykonanie (jednocześnie): systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu nadzoru wizyjnego, teleinformatycznych sieci strukturalnych, instalacji elektrycznych. Każdy dodatkowy jeden punkt zostanie przyznany za każde wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlanej, o wartości nie mniejszej niż 1 mln złotych brutto z wykorzystaniem informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych obejmujących swoim zakresem wykonanie (jednocześnie): systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu nadzoru wizyjnego, teleinformatycznych sieci strukturalnych, instalacji elektrycznych. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 dodatkowych punktów. Do następnego etapu zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymają największą ilość punktów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej wykonawców uzyska równą ilość punktów, decydujące znaczenie dla kwalifikacji będzie miała łączna wartość wykonania robót budowlanych, za które zostały przyznane punkty. Zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych punktów za posługiwanie się zasobami innych podmiotów. Zamawiający nie będzie przyznawał także dodatkowych punktów za posługiwanie się zasobami innych podmiotów, jeśli wykonawca samodzielnie spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia określony w ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku, gdy Wykonawca powoła się kilkakrotnie na tę samą robotę budowlaną, z uwagi na wykonywanie jej przez kilka podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmioty udostępniające zasoby, Zamawiający przyzna za tę robotę punkty tylko jeden raz, uwzględniając ilość robót, a nie ilość wykonujących ją podmiotów.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 100


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter oraz warunki wprowadzania zmian zawiera załącznik nr 8 do siwz - wzór umowy


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
09/07/2020 godzina: 09:30,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Ofertę/Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w języku polskim

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.