eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dowództwo 1 Brygady Logistycznej › Dostawa części zamiennych do pojazdów bojowych KTO ROSOMAK, BWP-1.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-05-26

Ogłoszenie nr 570090344-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.

Dowództwo 1 Brygady Logistycznej: Dostawa części zamiennych do pojazdów bojowych KTO ROSOMAK, BWP-1.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej, Krajowy numer identyfikacyjny 93171090000000, ul. ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261411640, e-mail 1blog.zampub@ron.mil.pl, faks 261411234.
Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/pn/1blog

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

https://platformazakupowa.pl/pn/1blog
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Za pomocą poczty lub kuriera albo osobiście do kancelarii zamawiającego.ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Dostawa części zamiennych do pojazdów bojowych KTO ROSOMAK, BWP-1.

Numer referencyjny:

03/Sam/D/W/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

tak


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Część I zamówienia - tśm do KTO ROSOMAK: 898 sztuk w 120pozycjach; Część II zamówienia -tśm do BWP-1: 464sztuki w 55 pozycjach. W stosunku do części I i II zamówienia Zamawiający zamierza skorzystać z "prawa opcji". Oznacza to, że na pewno Zamawiający dokona zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast pozostałą ilość może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po cenach jak w ofercie. Termin wykonania zamówienia objętego opcją wyznaczony przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 35.42.00.00 - Części pojazdów wojskowych


II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 30/10/2020


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

1. Zamawiający na podstawie art. 131 f ust. 2. ustawy informuje o ciążącym na wykonawcy obowiązku zapewnienia ochrony informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 2. Na podstawie art. 13lf ust. 3 ustawy Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do poinformowania podwykonawcy o ciążącym na nim obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskali w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności oraz po jego zakończeniu w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Stosowny punkt powinna zawierać umowa wykonawcy z podwykonawcą.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::

1. Oferowane wyroby będą podlegać odbiorowi wojskowemu zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą jakościową, która stanowi załącznik do SIWZ (zał. nr 7). Części zamienne do wyrobów, które zostały wprowadzone do użytku przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, tj. 17.11.2006 r. będą podlegać odbiorowi wojskowemu zgodnie z klauzulą jakościową, która stanowi załącznik do SIWZ (zał. nr 7). 2. Wyroby poddane zostaną odbiorowi wojskowemu zgodnie z decyzją Ministra Obrony narodowej nr 427/MON z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych, obowiązku zamawiającego, rejonowego przedstawicielstwa wojskowego, gestora sprzętu wojskowego i centralnego organu logistycznego oraz Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w zakresie zapewnienia jakości wyrobów obronnych (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 343). 3. Wykonawca powinien mieć wdrożony natowski system zapewnienia jakości zgodny z natowskimi publikacjami standaryzacyjnymi zawartymi w AQAP serii 2131 wyd. C wersja 1. 4. Wykonawca złoży zobowiązanie do bezzwłocznego informowania zamawiającego o każdej zmianie, jaka zaszła w jego organizacji, realizacji dostaw lub strategii przemysłowej, mogącej mieć wpływ na jego zobowiązania wobec zamawiającego.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:

1) Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcy. Na podstawie art. 131r ust. 4 ustawy podwykonawca, tak jak wykonawca, nie powinien podlegać wykluczeniu z postępowania. Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty podwykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy z postępowania. Za podwykonawcę nie uznaje się podmiotu opisanego w art.131u ustawy. 2) Na podstawie art. 131f ust. 3 ustawy Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do poinformowania podwykonawcy o ciążącym na nim obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskali w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności oraz po jego zakończeniu w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Stosowny punkt powinna zawierać umowa wykonawcy z podwykonawcą. 3) Na podstawie art. 131r ust.1 ustawy Zamawiający w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą zaproponowanym przez wykonawcę w przypadku niespełnienia przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczenia z postępowania oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy i dalszych podwykonawców. Zamawiający może wykluczyć podwykonawcę z postępowania. 5) Wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia. 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podwykonawcy nie potwierdzają spełnienie warunków udziału lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 7) Zamawiający zachowuje sobie prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy wykonują zamówienie, jeżeli wymagać tego będzie ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanej umowy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia.
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje wymogu w zakresie wyżej opisanego warunku.
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1. system zarządzania jakością wykonawcy jest zgodny z PN-EN ISO 9001:2015, 2. posiada wdrożony natowski system zapewnienia jakości zgodny z natowskimi publikacjami standaryzacyjnymi zawartymi w AQAP 2131 wyd. C wersja 1.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

nieIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa; 1) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (przykładowy wzór - zał. nr 5 do SIWZ); 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne prze¬pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust 1 pkt. 1 ustawy (art. 24 ust. 1 pkt 12 i 13, z wyłączeniem wykonawców skazanych za przestępstwo, o którym mowa w art. 181-188 i art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, i pkt 14, gdy osoba o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13, z wyjątkiem przestępstw, o których mowa w art. 181-188 i art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 4) Oświadczenie wykonawcy, że nie naruszył obowiązków zawodowych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy; (przykładowy wzór - zał. nr 5 do SIWZ);


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Sekcji III.5.1)pkt 2) i 3) przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. w art. 131e ust 1 pkt. 1 ustawy (art. 24 ust. 1 pkt 12 i 13, z wyłączeniem wykonawców skazanych za przestępstwo, o którym mowa w art. 181-188 i art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, i pkt 14, gdy osoba o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13, z wyjątkiem przestępstw, o których mowa w art. 181-188 i art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dla dokumentów, o których mowa w punkcie a) i b) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. - Podmioty występujące wspólnie, każdy oddzielnie, przedstawią dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - przykładowy wzór zał. nr 4 do SIWZ (podmioty występujące wspólnie, każdy oddzielnie); 2) Ewentualne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy swoich zasobów; 3) Na podstawie art. 26 ust. 2f w zakresie: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej składa aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia lub inny dokument opisany w § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (...) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument przedstawiają tylko ci członkowie konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie uprawnień ustawowych; b) W zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej ? oświadczenie, że Wykonawca posiada wdrożony natowski system zapewnienia jakości zgodny z natowskimi publikacjami standaryzacyjnymi zawartymi w AQAP 2131 wyd. C wersja 1, zawarte w formularzu oferty. ? zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności, że System zarządzania jakością wykonawcy jest zgodny z PN-EN ISO 9001:2015. 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolności polega na zasadach określonych w art. 22a pozwanej ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 1 oraz art. 26 ust. 2f dołączy: 1) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji, 2) Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów selekcji: a) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, b) rekomendacje Organu Wojskowego MON na dostawy części do pojazdów bojowych, c) certyfikat natowski serii AQAP 2000.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na każdą część zamówienia oddzielnie w wysokości: 1) Dla I części zamówienia w wysokości 24 000,00 PLN; 2) Dla II części zamówienia w wysokości 2 500,00 PLN; Powinno ono być wniesione przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego o numerze 71 1010 1078 0059 3313 9120 1000 z adnotacją: Wadium - nr sprawy 03/Sam/D/W/20, część...... (nazwać) zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w ustawie w art. 45 ust. 6. Wadium wnoszone w innej postaci niż pieniężna, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, należy dostarczyć do kasy w siedzibie Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. Wykonawca, który zdecyduje się zabezpieczyć ofertę wadium w postaci innej niż pieniężna lub papierowa, w formie dokumentu elektronicznego, musi dołączyć oryginał dokumentu wadialnego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia poprzez skompresowanie go wraz z innymi plikami stanowiącymi ofertę do jednego pliku archiwum (ZIP). Zgodnie z wyrokiem KIO 2426/18 z dn. 11 XII 2018 r. "Dokument wystawiony w formie pisemnej, tj. opatrzony własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do jego podpisania (wystawienia), następnie zeskanowany (skopiowany) i opatrzony podpisem elektronicznym przez tę osobę lub Wykonawcę, nie stanowi dokumentu elektronicznego tylko elektroniczną kopię wersji papierowej, co będzie uznane za niezgodne ze SIWZ". 3. Dla swojej ważności bankowa gwarancja wadialna lub ubezpieczeniowa lub poręczenia powinny być bezwarunkowe oraz nieodwołalne, a poza tym zawierać w swojej treści: 1) wskazanie nazwy postępowania, zamawiającego, wykonawcy oraz wystawcy gwarancji (ubezpieczyciela/banku), 2) wskazanie kwoty wadium, którą wystawca zobowiązuje się wypłacić, 3) określenie terminu, w jakim gwarancja obowiązuje (z treści dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, że zabezpiecza ona ofertę przez cały okres, w jakim wykonawca jest nią związany), 4) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty zamawiającemu kwoty wadium, 5) wskazanie, iż wypłata kwoty wadium nastąpi w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data, godzina i minuta wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. (wyrok SN sygn. III CZP 164/94). 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa w art. 46 oraz 148 ust. 4. Kserokopie potwierdzające wniesienie wadium dołączyć do dokumentów wraz z ofertą.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 7
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
1) Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 7 zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców wyłonionych na podstawie następujących kryteriów selekcji: a) posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego - waga 5 pkt; b) posiadanie rekomendacji Organu Wojskowego MON - waga 4 pkt; c) posiadanie certyfikatu natowskiego serii AQAP 2000, przyznaje się - 1 pkt. za każdy certyfikat nie więcej niż 3 pkt. 2) Za Organy MON zamawiający uznaje organy centralne w szczególności takie jak: Dowództwo Generalne RSZ, Dowództwo Operacyjne RSZ, Sztaby i Inspektoraty rodzajów SZ, Sztab Generalny, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektorat Uzbrojenia, Szefostwo Zamówień i Dostaw, Żandarmeria Wojskowa. 3) Jeżeli Wykonawcy uzyskają taką sama ilość punktów, to o miejscu zadecyduje ilość punktów uzyskana kolejno za poszczególne kryteria. Jeżeli pomimo tego nie można będzie dokonać wyboru pierwszych 7 wykonawców, zamawiający zaprosi do złożenia ofert wykonawców, którzy uzyskają taką samą ilość punktów na poszczególnych miejscach w opisanym rankingu. 4) Warunkiem przyznania odpowiedniej ilości punktów jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymogów.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp

tak
Określenie przesłanek unieważnienia postępowania:
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie zbyt niska, aby zapewnić rzeczywistą konkurencję, Zamawiający może: 1) Zawiesić postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu, określając, z zastosowaniem przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nowy termin składania wniosków w trybie przetargu ograniczonego oraz informując o tym wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo 2) Unieważnić postępowanie i wszcząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena oferty 100


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji oferowanych części przy zachowaniu parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od części przyjętych do oferty. Zaistniałe obiektywne okoliczności uniemożliwiające dostawę oferowanych części Wykonawca powinien udokumentować.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
04/06/2020 godzina: 09:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferowane produkty powinny być fabrycznie nowe i nieużywane, nieregenerowane i kompletne, spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób. Wykonawca, na wyroby identyfikowalne (numery, inne cechy identyfikowalności) wystawi karty gwarancyjne. Na wyroby nie posiadające takich cech wykonawca dostarcza zbiorcze świadectwo jakości lub zbiorczą kartę gwarancyjną. 2. Wprowadzane do obrotu wyroby, które mogą stwarzać zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska, obowiązkowo podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą oraz podlegają oznakowaniu CE zgodnie z przepisami ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 155). 3. Wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia zwane również wyrobami powinny być dopuszczone do obrotu, powinny być wyrobami użytkowanymi w Siłach Zbrojnych RP, ponieważ zostaną użyte do remontu lub modernizacji sprzętu wojskowego oraz posiadać min. 24. miesięczny okres gwarancji jakości użycia liczony od daty dostawy. 4. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. 5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak podstaw do wykluczeniu z postępowania oraz pełnomocnictwa. 6. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/1blog, za pośrednictwem kancelarii zamawiającego poprzez operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub faksu nr 261 411 234. 7. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/1blog z zastrzeżeniem pkt. 2. Powyższe winno być załączone do wiadomości e-mail w formie skanu. W przypadku utrudnień związanych z dostępem do środków elektronicznych dopuszcza się komunikację faksem na nr 261 411 234. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 8. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako "Platforma") pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1blog i formularza "Wyślij wiadomość" znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij wiadomość" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. 10. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: "Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce "Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 13. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania - 03/Sam/D/W/20. 14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 15. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 16. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy (podwykonawcy) i innych podmiotów, na których sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Inne dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 17. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 18. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Przewodniczący komisji przetargowej: mgr inż. Agnieszka Piórkowska za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/1blog lub fax. nr 261 411 234. 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowództwo 1 Brygady Logistycznej (D1.Blog), 85-915 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, tel. 261 411 600; 2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w D1.BLog jest Pani Agnieszka Piórkowska, kontakt: tel. 261 411 640, email: 1blog.ido@ron.mil.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sprawa nr 03/Sam/D/W/20 prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawą"; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 20. Wniosek należy sporządzić zgodnie ze wzorem zamieszczonym w SIWZ i złożyć w kopercie wraz z wymaganymi dokumentami do kancelarii w siedzibie zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził wniosek oraz złożył wymagane oświadczenie na własnym formularzu pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji i ustawie. Taką kopertę (opakowanie) należy opisać "Wniosek na przetarg, sprawa 03/Sam/D/W/20 z dopiskiem nie otwierać przed 04.06.2020 r. godz. 10:00". 21. Na zaproszenie zamawiającego wykonawca złoży ofertę wraz z wymaganymi w zaproszeniu dokumentami. Oferta powinna być złożona na formularzu oferty stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę oraz złożył wymagane oświadczenie na własnym formularzu pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji i ustawie. 22. Na kopercie (opakowaniu), w której zawarto ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. Taką kopertę (opakowanie) należy opisać Oferta na przetarg, sprawa 03/Sam/D/W/20, z dopiskiem: nie otwierać przed DD.MM.RRRR. godz. 10:00. 23. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim na wszystkie lub daną część/części, napisaną w sposób trwały na maszynie lub komputerze. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej na każdą część zamówienia oddzielnie. 24. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim i złożona w formie oryginału na formularzu oferty stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę oraz złożył wymagane oświadczenie na własnym formularzu pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i ustawie. 25. Dokumenty i oświadczenia wspólne, dotyczące wszystkich części mogą być składane tylko w jednej części. Dopuszcza się odręczne, czytelne wypełnienie formularza ofertowego i załączników związanych z ofertą. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, spełniać wymogi w niej określone, być zgodna z ustawą oraz musi być podpisana. 26. Wraz z ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. i uchwały SN z dnia 21.10.2005 r. III CZP 74/05, należy w kopercie złożyć: 1) Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz inne dokumenty wymagane w SIWZ; 2) Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania i do zawarcia umowy. 27. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 28. Zamawiający zaleca, aby pierwsza strona złożonych dokumentów zawierała spis treści a strony były ponumerowane i trwale spięte (zszyte). 29. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do składania oświadczeń woli (podpisywania oferty). Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby składającej oświadczenie woli nie wynika z załączonego dokumentu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo. Podmioty występujące wspólnie przedstawią pełnomocnictwo do ich reprezentowania albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwa powinny być przedstawione w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 30. Dokumenty, o których mowa w SIWZ oraz oświadczenia powinny być składane w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 31. Zapis za zgodność z oryginałem umieszczony na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego powinien zawierać informacje, jakie numery stron potwierdza. 32. Dokumenty z datą wystawienia inną niż wymagane w SIWZ muszą być potwierdzone przez właściwy organ, jako nadal aktualne. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów np., jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości. 33. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 34. Poprawki, podkreślenia i podkolorowania powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. Podpisy nieczytelne powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować. 35. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem. 36. Wykonawca poinformuje Zamawiającego czy jest małym czy średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 37. Na kopercie (opakowaniu), w której zawarto dokumenty przesyłane na żądanie zamawiającego należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. Taką kopertę (opakowanie) należy opisać: Dokumenty sprawa 03/Sam/D/W/20. 38. Wniosek lub ofertę wraz z oświadczeniami o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wraz z wykazem oferowanego przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w jego siedzibie. 39. Termin składania wniosków upływa 04.06.2020 r. godz. 09:00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do kancelarii w siedzibie Zamawiającego. 40. Miejsce składania wniosków: kancelaria na parterze w bloku nr 8 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy 2 (otwarta w godz. od 07.00 do 15.30, w piątki od 07.00 do 13.00). Wejście przez Biuro przepustek. 41. Termin składania ofert wynikać będzie z toku prowadzonego postępowania i zostanie określony w zaproszeniu do składania ofert. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii w siedzibie Zamawiającego. 42. Miejsce składania ofert: kancelaria na parterze w bloku nr 8 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy 2 (otwarta w godz. od 07.00 do 15.30, w piątki od 07.00 do 13.00). Wejście przez Biuro przepustek. 43. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, p. 23, budynek nr 8 (Sekcja zamówień publicznych) w terminie i o godzinie przekazanym wraz z zaproszeniem. 44. Wykonawcy, którzy wyrażają chęć udziału w czynności otwarcia ofert, zobowiązani są do przybycia na Biuro Przepustek Dowództwa 1. Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz, odpowiednio wcześniej, celem wystawienia dokumentu upoważniającego do wejścia na teren jednostki wojskowej. Wykonawcy zostaną odebrani 10 min. przed terminem otwarcia ofert i doprowadzeni, przez osobę upoważnioną, na miejsce otwarcia ofert. 45. W przypadku, gdy wykonawca lub osoba delegowana przez wykonawcę, nie posiada obywatelstwa polskiego, wejście na teren jednostki wojskowej możliwe będzie zgodnie z postanowieniami Decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej, tj. na podstawie Pozwolenia Jednorazowego wydanego przez Dowódcę jednostki wojskowej poprzedzonego pozytywną opinią Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 46. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej, jeżeli wartość umowy przekroczy 50 000,00 zł.

ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE DOYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: KTO ROSOMAK

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Tśm do KTO ROSOMAK: 898 sztuk w 120 pozycjach
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35420000-4


3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

data zakończenia: 30/10/2020


5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: BWP-1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Tśm do BWP-1: 464sztuki w 55 pozycjach
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35420000-4


3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

data zakończenia: 30/10/2020


5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 100

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.