eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stołeczny Zarząd Infrastruktury › Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadaniaBudowa magazynu środków bojowych wraz z obwałowaniem.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-25

Ogłoszenie nr 570053190-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.

Stołeczny Zarząd Infrastruktury: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania: Budowa magazynu środków bojowych wraz z obwałowaniem.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 01305805000000, ul. Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261846770, e-mail szp.szi@ron.mil.pl, faks +48261846704.
Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/pn/szi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

https://platformazakupowa.pl/pn/szi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe (MWWO-U) znajduje się do wglądu w siedzibie inwestora i zostaną udostępnione po pisemnym wystąpieniu oferenta - wglądu będą mogli dokonać Wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane na etapie zaproszenia Wykonawców do składania ofertDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera. Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.Stołeczny Zarząd Infrastruktury, al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania: Budowa magazynu środków bojowych wraz z obwałowaniem.

Numer referencyjny:

14/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania: Budowa magazynu środków bojowych wraz z obwałowaniem obejmującego: a) Etap I - wykonanie programu inwestycji b) Etap II - wykonanie projektu budowlanego c) Etap III - wykonanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych d) Etap IV - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych Planowany zakres rzeczowy inwestycji, na którą należy opracować dokumentację obejmuje: * budowę obiektu przeznaczonego na magazyn środków bojowych; * zabezpieczenie powyższego budynku w systemy zabezpieczeń; * zapewnienie kompatybilności projektowanych systemów z istniejącymi w poszczególnych budynkach; * wykonanie przyłączy dla instalacji zasilających obiekt w energię elektryczną i media; * wykonanie wewnętrznej instalacji energetycznej; * wykonanie oświetlenia zewnętrznego; * dostosowanie pomieszczeń w projektowanym budynku dla wymogów Lokalnego Centrum Nadzoru; * wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej; * budowę pojedynczego ogrodzenia zewnętrznego budynku. Szczegółowy zakres rzeczowy opracowania projektowego określony został w zatwierdzonych Minimalnych Wojskowych Wymaganiach Organizacyjno-Użytkowych.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego


II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w dniach: 190


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień

tak


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

1.Zamawiający przekazuje wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, informacje niejawne niezbędne do wykonania zamówienia, pod warunkiem że wykonawca daje rękojmię zachowania tajemnicy informacji niejawnych w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał: a) Kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną z dostępem do informacji o klauzuli ZASTRZEŻONE odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) lub Zarządzenie Nr 58/MON z dnia 11.12.2017 r. (Dz. Urz. MON 2017 poz. 226) - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie tj. wykonawcy, lidera-partnera konsorcjum, partnerów spółki cywilnej)
Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu o zamówieniu - Sprawa 14/2020 dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szi
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: a) Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu o zamówieniu - Sprawa 14/2020 dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szi
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda: a) akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie tj. wykonawcy, lidera-partnera konsorcjum, partnerów spółki cywilnej). b) wykazu usług - wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną pracę projektową związaną z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu magazynowego zaopatrzonego w system zabezpieczeń o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto (każda) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do działu w postępowaniu. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. c) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia); Do wykazu należy załączyć: d) oświadczenie (Załącznik nr 9 do Ogłoszenia) że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - bez ograniczeń niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: ? architektonicznej, ? konstrukcyjno-budowlanej, ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ? telekomunikacyjnej (teletechnicznej); e) dla projektanta/ów w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i telekomunikacyjnej należy załączyć: ? oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (Załącznik nr 9 do Ogłoszenia); ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; f) dla projektanta/ów systemów zabezpieczeń należy załączyć: ? zaświadczenie, świadectwo lub autoryzację ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 /Norm Obronnych lub aktualne zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych klasy SA-4 (SA-3) zgodnie z normą obronną NO-04-A004, ? zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. g) dla kierownika kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencję materiałów niejawnych należy załączyć: ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; h) dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów teleinformatycznych należy załączyć: ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; ? zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez SKW lub ABW i) dla pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy załączyć: ? poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW lub SKW
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

takIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: a)zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1,


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, składa się na zasadach określonych w §7 oraz w § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. II.5.1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt.2 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.3 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7. Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność i podpisane przez osobę/y reprezentujące firmę zgodnie z wpisem do rejestru działalności gospodarczej (lub umocowanego przedstawiciela firmy - pełnomocnictwo należy bezwzględnie dołączyć do oferty pod rygorem jej nieważności) oraz opieczętowane pieczątką służbową osoby/osób podpisującej/podpisujących. 8. Wszystkie dokumenty i załączniki, w tym kserowane z podpisami i pieczątkami muszą być czytelne. Dokumenty (arkusze) nieczytelne nie będą uznane, a Wykonawca będzie wezwany do okazania oryginału.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał: a) Kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną z dostępem do informacji o klauzuli ZASTRZEŻONE odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) lub Zarządzenie Nr 58/MON z dnia 11.12.2017 r. (Dz. Urz. MON 2017 poz. 226) - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie) 2) na potwierdzenie spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: a) Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu 3) na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda: a) akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie). b) wykazu usług - wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną pracę projektową związaną z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu magazynowego zaopatrzonego w system zabezpieczeń o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto (każda) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do działu w postępowaniu. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. c) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia); Do wykazu należy załączyć: d) oświadczenie (Załącznik nr 9 do Ogłoszenia) że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - bez ograniczeń niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: ? architektonicznej, ? konstrukcyjno-budowlanej, ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ? telekomunikacyjnej (teletechnicznej); e) dla projektanta/ów w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i telekomunikacyjnej należy załączyć: ? oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (Załącznik nr 9 do Ogłoszenia); ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; f) dla projektanta/ów systemów zabezpieczeń należy załączyć: ? zaświadczenie, świadectwo lub autoryzację ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 /Norm Obronnych lub aktualne zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych klasy SA-4 (SA-3) zgodnie z normą obronną NO-04-A004, ? zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. g) dla kierownika kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencję materiałów niejawnych należy załączyć: ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; h) dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów teleinformatycznych należy załączyć: ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; ? zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez SKW lub ABW i) dla pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy załączyć: ? poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW lub SKW


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

1. Na spełnienie minimalnych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać się wykonaniem minimum co najmniej jedną pracą projektową związaną z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu magazynowego zaopatrzonego w system zabezpieczeń o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto (każda) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) 2. Za spełnienie dodatkowych warunków udziału w postępowaniu uważa się wykazanie przez Wykonawcę dodatkowych usług projektowych (powyżej minimum) wykonanych z należytą starannością w zakresie opisanym w pkt.1 (potwierdzone dowodami np. referencjami lub innym dokumentem). 3. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia dokumentów dotyczących pozostałych opracowań uwzględnionych w wykazie, za które Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty, jeśli te dokumenty nie zostaną dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub będą zawierać błędy lub jeśli z dołączonych dokumentów nie będzie wynikało, że opracowania te spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 4. Zasady punktacji wniosków: a) Za wymagane usługi projektowe we wskazanym wyżej zakresie (patrz pkt. 1 - (potwierdzony dowodami np. referencjami lub innym dokumentem) Wykonawca otrzyma 1 pkt. b) Za każde dodatkowe wykonanie usługi projektowej - zgodnej z zapisem w pkt. 1 (potwierdzone np. referencjami lub innym dokumentem) Wykonawca otrzyma 1 punkt. c) Maksymalna liczba punktów przyznanych według zasad określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ to 10 (dziesięć). d) Punktacji podlegają jedynie usługi projektowe, wykonane przez Wykonawcę samodzielnie lub w konsorcjum. e) W przypadku, gdy tę samą liczbę punktów zdobędzie więcej niż jeden wykonawca, o kolejności w rankingu decydować będzie wartość brutto usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymienionej w pkt. 1. f) Jeżeli taką samą, najmniejszą łączną liczbę punktów, otrzyma więcej niż jeden Wykonawca, a tylko jeden może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu - do kolejnego etapu zostanie zaproszony ten z Wykonawców, którego łączna wartość brutto (jedynie punktowanych zamówień) jest większa - z uwzględnieniem kolejności ich przedstawienia. g) Sumowane będą tylko te zamówienia, które spełniają warunek dotyczący opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymieniony w pkt. 1 i zostały wskazane w wykazie wykonanych usług - Załącznik nr 5 do Ogłoszenia. h) Zamawiający dokonując ograniczenia liczby Wykonawców, zakwalifikuje kolejne występujące po sobie zamówienia. Zamawiający będzie tak czynił aż do osiągnięcia maksymalnego limitu np. 10 pkt. 5. W przypadku otrzymania takiej samy liczby punktów przez Wykonawców i braku możliwości ich sklasyfikowania w oparciu o zasady określone powyżej, Wykonawcy Ci zostaną sklasyfikowani na tej samej pozycji. W przypadku przekroczenia liczby Wykonawców, których Zamawiający wskazał w Ogłoszeniu, do złożenia oferty zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy sklasyfikowani na miejscach 1-20. W przypadku sklasyfikowania 2 lub więcej wykonawców na tej samej pozycji, kolejny wykonawca zostanie sklasyfikowany w rankingu na pozycji oznaczonej numerem niższym o ilość Wykonawców sklasyfikowanych na pozycji wcześniejszej. 6. W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, wówczas do złożenia ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria selekcji i sposób przyznawania dodatkowych punktów.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.8) INNE DOKUMENTY

1.Oprócz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca w dniu składnia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa nw. dokumenty: 1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia); 2) Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia); 3) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia 4) Oświadczenie dotyczące doświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 8 do Ogłoszenia) 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 17 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. 2. Wniesione wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
1. W przypadku otrzymania takiej samy liczby punktów przez Wykonawców i braku możliwości ich sklasyfikowania w oparciu o zasady określone powyżej, Wykonawcy Ci zostaną sklasyfikowani na tej samej pozycji. W przypadku przekroczenia liczby Wykonawców, których Zamawiający wskazał w Ogłoszeniu, do złożenia oferty zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy sklasyfikowani na miejscach 1-20. W przypadku sklasyfikowania 2 lub więcej wykonawców na tej samej pozycji, kolejny wykonawca zostanie sklasyfikowany w rankingu na pozycji oznaczonej numerem niższym o ilość Wykonawców sklasyfikowanych na pozycji wcześniejszej. 2. W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, wówczas do złożenia ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria selekcji i sposób przyznawania dodatkowych punktów. 3. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie nie większej niż 20 (wykonawców). 4. W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa, wówczas do złożenia ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w oparciu kryteria selekcji i sposób przyznawania dodatkowych punktów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale IX. 4.Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w Ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert Wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VII i Rozdziale IX niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

tak
Określenie przesłanek odrzucenia ofert:
1. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty, jeżeli: 1) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, a w szczególności jeżeli złożona oferta nie będzie odpowiadać wskazanemu w Zaproszeniu o zamówieniu i SIWZ opisowi przedmiotu zamówienia 2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 3) złożona została przez Wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę w danym postępowaniu 4) złożona została w innej formie niż pisemna 5) została złożona w języku innym niż język polski 6) nie jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów oceny określonych przez Zamawiającego 7) nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 8) dodatkowa oferta będzie zawierać ceny wyższe aniżeli zaoferowane w złożonych ofertach


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp

tak
Określenie przesłanek unieważnienia postępowania:
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu 2) nie złożono żadnej oferty 3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 4) oferty dodatkowe jako jedyne złożone w tym postępowaniu będą zawierać ceny wyższe aniżeli zaoferowane w złożonych ofertach 5) wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wniósł należytego zabezpieczenia umowy 6) nie otrzymał środków finansowych na realizację zamówienia z projektu planu/planu wydatków budżetowych 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zamknąć postępowanie z innych przyczyn niż wymienione w pkt. 1 3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 80
Termin wykonania zamówienia 10
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób nabyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 10


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, 2) zmiany osób upoważnionych, jako przedstawicieli stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, zmiana pełnomocnictwa do nadzorowania i koordynowania, 3) zmiana wykonawcy - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę wykonawcy w przypadku: a) spełnienia postanowień umownych Zamawiającego, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiana finansowania zamówienia na skutek ewentualnego braku płynności finansowania prac projektowych lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy, 5) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy i wysokości wynagrodzenia (zmniejszenie, zwiększenie), gdy wyniknie jedna z niżej wymienionych okoliczności: a) gdy nastąpi wstrzymanie realizacji prac projektowych przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania prac, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią (np. instytucje i ograny administracji państwowej oraz inne instytucje, w tym wojskowe, biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia) lub siły wyższej (zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, któremu nie można było zapobiec, ani któremu nie można było przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód, c) w szczególności z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych bądź zwiększających zakres zadania prac wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do MWWO-U dla zadania, bieżącej realizacji prac, zmiana technicznych warunków zasilenia w media itp. d) konieczności udzielania zamówień dodatkowych (prace dodatkowe) niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin zamówienia e) konieczność skoordynowania prac przedprojektowych i projektowych z innymi pracami w obiekcie lub dotyczącymi obiektu (realizowanymi na etapie dokumentacji lub robót budowlanych), f) konieczności wykonania dokumentacji zamiennej do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia, g) wykonanie zamówień dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia lub zmniejszenie zakresu wykonywanych usług h) zmiany inne w przypadku zmian w ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od stron, np. związanych z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości. i) nie przyznania środków finansowych w kolejnym roku realizacji umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym Zamawiającego. j) z powodu innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od stron m. in.: - zawieszenia prac przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od wykonawcy - konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy - uzyskania opinii, zezwoleń, opracowań, których nie przewidywano przy zawieraniu umowy 6) zmniejszenie zakresu umowy w przypadku: a) zmiany przeznaczenia obiektu b) zmian organizacyjnych Zamawiającego, c) nie przyznania środków finansowych na realizację umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym Zamawiającego. 7) zmiany materiałowe i zmiany funkcji obiektów wynikające z aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do MWWO-U dla zadania, 8) zmiana wysokości wynagrodzenia ryczałtowego (zmniejszenie, zwiększenie): a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: ? zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, ? zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, ? wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: ? konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ? wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 9) podczas budowy zmiana (zmniejszenie, zwiększenie) ilości nadzorów autorskich, 10) zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia a niezależnych od stron. 3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy jeżeli: a) zmiany zostały przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: ? zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, ? zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, ? wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; c) zostały spełnione łącznie następujące warunki: ? konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ? wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: ? na podstawie postanowień umownych ? w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, ? w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu prac projektowych, zmian wysokości wynagrodzenia, niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego w formie zatwierdzonego aneksu do niniejszej umowy na podstawie przeprowadzonych negocjacji przedłożonej oferty.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
09/04/2020 godzina: 09:30,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:
Wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć: 1. Aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia i Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Akredytację systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie). 3. Wykaz usług wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną pracę projektową związaną z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu magazynowego zaopatrzonego w system zabezpieczeń o wartości co najmniej 3500 000,00 zł brutto (każda) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do działu w postępowaniu. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia); Do wykazu należy załączyć: 5. Oświadczenie (Załącznik nr 9 do Ogłoszenia) że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - bez ograniczeń niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: ? architektonicznej, ? konstrukcyjno-budowlanej, ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ? telekomunikacyjnej (teletechnicznej); 6. Dla projektanta/ów w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnej należy załączyć: ? oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (Załącznik nr 9 do Ogłoszenia); ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; 7. Dla projektanta/ów systemów zabezpieczeń należy załączyć: ? zaświadczenie, świadectwo lub autoryzację ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 /Norm Obronnych lub aktualne zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych klasy SA-4 (SA-3) zgodnie z normą obronną NO-04-A004, ? zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 8. Dla kierownika kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencję materiałów niejawnych należy załączyć: ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; 9. Dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów teleinformatycznych należy załączyć: ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; ? pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, ? zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez SKW lub ABW 10. Dla pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy załączyć: ? poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej, ? aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW lub SKW 11. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 12. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 13. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 14. Oprócz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca w dniu składnia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa nw. dokumenty: 1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia); 2) Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia); 3) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia 4) Oświadczenie dotyczące doświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 8 do Ogłoszenia) 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania zamówienia przez podwykonawców.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.