eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-08-03Ogłoszenie nr 569382-N-2020 z dnia 2020-08-03 r.

Akademia Sztuki w Szczecinie: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie w części jest realizowane w ramach projektu: Akademia Sztuki w Szczecinie_PROJEKT KARIERA w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-Z015/18-00, zwanego dalej "Projektem". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32085033400000, ul. Plac Orła Białego  2 , 70-562  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 664 080 267, , e-mail agnieszka.walczyk@akademiasztuki.eu, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): https://akademiasztuki.eu/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.akademiasztuki.eu/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.akademiasztuki.eu/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Akademia Sztuki w Szczecinie, Sekretariat Kanclerza (pok. nr 212, II piętro), Plac Orła Białego 2, 70- 562 Szczecin.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie
Numer referencyjny: AS/BZP/02/2020/POWER
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie - zwana dalej "sprzętem". 2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w następujących załącznikach do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej w dalszej części "SIWZ": - załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy; - załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia. Ilekroć w dalszej części SIWZ mowa będzie o "przedmiocie zamówienia" bez bliższego określenia rozumieć przez to należy całość treści zawartej w załącznikach nr 1 i 1a SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych tj. na jedną, dwie lub wszystkie części (obejmujących wszystkie pozycje w ramach danej części) w następującym podziale: 1) Część 1 zamówienia - Zestawy komputerowe i urządzenia multimedialne obejmująca następujące pozycje: - Zestawy komputerów stacjonarnych - 2 zestawy - GOGLE VR - 1 sztuka - GOGLE VR AUTONOMICZNE (przenośne) - 1 sztuka 2) Część 2 zamówienia: Zestawy komputerowe stacjonarne i komputery przenośne obejmująca następujące pozycje: - Zestawy komputerów stacjonarnych - 3 zestawy - Zestaw komputerów stacjonarnych - 1 zestaw - Komputery przenośne - 3 sztuki - Komputery przenośne - 4 sztuki 3) Część 3 zamówienia: Wyposażenie stacji roboczych audio (DAW) obejmująca następujące pozycje: - INTERFEJS AUDIO - 8 szt - MINIATUROWA KLAWIATURA MIDI - 8 sztuk - SŁUCHAWKI STEREOFONICZNE - 16 sztuk - MIKROFONY POJEMNOŚCIOWE - 1 zestaw 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania zamówienia w sposób odmienny niż określony w niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający w zakresie części 1 i 2 zastrzega sobie prawo wystąpienia w trybie art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (dalej zwaną ustawą o podatku VAT) do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uzyskanie tzw. potwierdzenia zamówienia wymaganego dla możliwości objęcia zerową stawką podatku VAT tych, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, rodzajów SPRZĘTU, które są tego samego rodzaju co sprzęt komputerowy wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o podatku VAT.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32321200-1
32322000-6
32351000-8
30213100-6
30237000-9
32340000-8
32342100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 28
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia w zakresie każdej części: maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od podpisania umowy (Uwaga: termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku wykonawców nienależących do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku postępowania zmieni się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy części 1 i 2 zamówienia: §6 Zmiany umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji, gdy okaże się, iż Sprzęt objęty Umową, w tym jego elementy składowe nie są dostępne na rynku. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza możliwość ich zastąpienia przez inne tego samego rodzaju (sprzęt zamienny), na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że iż sprzęt zamienny spełniać będzie wymagania minimalne określone w załączniku nr 1 do Umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji, gdy Sprzęt objęty Umową, w tym jego elementy składowe będą mogły być zastąpione przez inny tego samego rodzaju sprzęt zamienny pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego Sprzętu (wynikających z opisu przedmiotu zamówienia) określonych w załączniku nr 1 do umowy w przypadku, gdy zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) celem zamiany jest wymiana na sprzęt zamienny wykonany przy użyciu nowszej lub bardziej ekologicznej technologii, 2) wymiana na sprzęt zamienny pozwoli na uzyskanie kompatybilności technicznej z urządzeniami lub programami komputerowymi już posiadanymi przez Zamawiającego lub tymi, które Zamawiający nabędzie lub w inny sposób wejdzie w ich posiadanie po terminie złożenia oferty w postępowaniu przetargowym w którym Umowa została zawarta, 3) celem zamiany jest wymiana na sprzęt o wyższej jakości lub o lepszych parametrach w stosunku do wymagań w tym zakresie wynikających z załącznika nr 1 do Umowy, 4) zaprzestania produkcji sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę przez jego producenta, 5) braku dostępności na rynku odpowiedniej ilości sprzętu wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, co w istotny sposób wpływa na możliwość wykonania przez Wykonawcę Umowy, przede wszystkim dostawa Sprzętu może nie zostać wykonana w umówionym terminie. - przy czym wskazane powyżej zmiany Umowy będą niedopuszczalne, jeżeli połączone byłyby z roszczeniem Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia. 3. Dopuszczona będzie możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (zapłata) - wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, przyjętej za postawę do kalkulacji ceny za zamówienie. Maksymalną granicą zmiany, o której mowa w niniejszym ustępie może być wyłącznie kwota wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana dotyczyć może wyłącznie tych części wynagrodzenia lub okresu wykonywania Umowy, których dotyczy zmiana stawki podatku VAT. 4. Dopuszczona zostanie również możliwość zmiany określonego w Umowie Miejsca dostarczenia sprzętu. 5. Niezależnie od powyższych postanowień przewiduje się możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku, gdy zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej (w tym instytucji zarządzającej), i/lub okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji Umowy w sposób zgodny z powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa, i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu końcowego o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy. Termin może ulec wydłużeniu w następujących przypadkach: 1) Opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu czynności, od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę (np. brak dostępności do pomieszczeń Zamawiającego); 2) Niezawinionych przez Wykonawcę, opóźnień Zamawiającego w wykonaniu czynności, od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę, w tym przekazania (wydania) Wykonawcy Potwierdzenia MKiDN, wydłużająca się procedura wydawania Potwierdzenia przez MKiDN, w szczególności brak uzyskania Potwierdzenia w terminie o którym mowa w §1 ust. 3 niniejszej Umowy licząc od dnia wystąpienia w trybie art. 83 ust. 14 pkt 1 obowiązującej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej zwanego w skrócie "MKiDN") o uzyskanie potwierdzenia (zaświadczenia) wymaganego dla możliwości objęcia Sprzętu tj. zestawów komputerowych zerową stawką podatku VAT. Zamawiający wskazuje, iż procedura wydawania Potwierdzenia przez MKiDN trwa ok. 7 dni licząc od dnia złożenia stosownych dokumentów; 3) Konieczna będzie zmiana opisu przedmiotu zamówienia lub zmiana innych obowiązków Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności zmiany Umowy opisanych w §6 ust. 2 niniejszej Umowy; 4) Z powodu Siły wyższej. Siła wyższa oznacza wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność: a) na którą Strona umowy nie ma wpływu, b) przed którą Strona umowy nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy, c) której, gdyby wystąpiła, Strona umowy nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, d) której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie umowy. - Przedłużenie terminów wykonania umowy z przyczyn wskazanych w pkt. 1-3, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody, tj. o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę uniemożliwiając mu terminową realizację przedmiotu Umowy. 7. Bez względu na postanowienia ust. 1 - 6, dopuszczone będą zmiany niesprzeciwiające się postanowieniom art. 144 ust. 1 ustawy PZP, tj. takie, które nie będą dotyczyć istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z którym zawarta została Umowa. 8. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień Umowy również w zakresie, w jakim będzie to konieczne - jako logiczne następstwo wynikające ze zmian Umowy dokonanych lub dokonywanych na podstawie ust. 1 - 4. 9. Pod rygorem nieważności, zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 - 6 wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Zamawiającego i Wykonawcę pisemnego aneksu. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo uprzedniego negocjowania z Wykonawcą zakresu zmian do Umowy. 10. Wskazane powyżej przyczyny (możliwości) wprowadzenia zmian Umowy mogą wystąpić na podstawie jednego lub większej liczny aneksów. Podstawę tego samego aneksu może stanowić zarówno tylko jedna lub więcej niż jedna przyczyna (możliwość zmiany Umowy) spośród wskazanych przyczyn. 11. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. §6(1) 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19. 2. Strony informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19; 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 4) wstrzymania dostaw, trudności lub brak dostępności do sprzętu objętego przedmiotem niniejszej Umowy; 5) trudności w realizacji usług transportowych; 6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy; 7) okoliczności, o których mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 2a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 2, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, - o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części może nastąpić o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody. 7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. 8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca mogą uzgodnić odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Dotyczy części 3 zamówienia: §6 Zmiany umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji, gdy okaże się, iż Sprzęt objęty Umową, w tym jego elementy składowe nie są dostępne na rynku. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza możliwość ich zastąpienia przez inne tego samego rodzaju (sprzęt zamienny), na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że iż sprzęt zamienny spełniać będzie wymagania minimalne określone w załączniku nr 1 do Umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji, gdy Sprzęt objęty Umową, w tym jego elementy składowe będą mogły być zastąpione przez inny tego samego rodzaju sprzęt zamienny pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego Sprzętu (wynikających z opisu przedmiotu zamówienia) określonych w załączniku nr 1 do umowy w przypadku, gdy zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) celem zamiany jest wymiana na sprzęt zamienny wykonany przy użyciu nowszej lub bardziej ekologicznej technologii, 2) wymiana na sprzęt zamienny pozwoli na uzyskanie kompatybilności technicznej z urządzeniami lub programami komputerowymi już posiadanymi przez Zamawiającego lub tymi, które Zamawiający nabędzie lub w inny sposób wejdzie w ich posiadanie po terminie złożenia oferty w postępowaniu przetargowym w którym Umowa została zawarta, 3) celem zamiany jest wymiana na sprzęt o wyższej jakości lub o lepszych parametrach w stosunku do wymagań w tym zakresie wynikających z załącznika nr 1 do Umowy, 4) zaprzestania produkcji sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę przez jego producenta, 5) braku dostępności na rynku odpowiedniej ilości sprzętu wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, co w istotny sposób wpływa na możliwość wykonania przez Wykonawcę Umowy, przede wszystkim dostawa Sprzętu może nie zostać wykonana w umówionym terminie. - przy czym wskazane powyżej zmiany Umowy będą niedopuszczalne, jeżeli połączone byłyby z roszczeniem Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia. 3. Dopuszczona będzie możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (zapłata) - wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, przyjętej za postawę do kalkulacji ceny za zamówienie. Maksymalną granicą zmiany, o której mowa w niniejszym ustępie może być wyłącznie kwota wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana dotyczyć może wyłącznie tych części wynagrodzenia lub okresu wykonywania Umowy, których dotyczy zmiana stawki podatku VAT. 4. Dopuszczona zostanie również możliwość zmiany określonego w Umowie Miejsca dostarczenia sprzętu. 5. Niezależnie od powyższych postanowień przewiduje się możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku, gdy zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej (w tym instytucji zarządzającej), i/lub okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji Umowy w sposób zgodny z powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa, i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu końcowego o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy. Termin może ulec wydłużeniu w następujących przypadkach: 1) Opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu czynności, od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę (np. brak dostępności do pomieszczeń Zamawiającego); 2) Niezawinionych przez Wykonawcę, opóźnień Zamawiającego w wykonaniu czynności, od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę; 3) Konieczna będzie zmiana opisu przedmiotu zamówienia lub zmiana innych obowiązków Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności zmiany Umowy opisanych w §6 ust. 2 niniejszej Umowy; 4) Z powodu Siły wyższej. Siła wyższa oznacza wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność: a) na którą Strona umowy nie ma wpływu, b) przed którą Strona umowy nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy, c) której, gdyby wystąpiła, Strona umowy nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, d) której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie umowy. - Przedłużenie terminów wykonania umowy z przyczyn wskazanych w pkt. 1-3, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody, tj. o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę uniemożliwiając mu terminową realizację przedmiotu Umowy. 7. Bez względu na postanowienia ust. 1 - 6, dopuszczone będą zmiany niesprzeciwiające się postanowieniom art. 144 ust. 1 ustawy PZP, tj. takie, które nie będą dotyczyć istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z którym zawarta została Umowa. 8. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień Umowy również w zakresie, w jakim będzie to konieczne - jako logiczne następstwo wynikające ze zmian Umowy dokonanych lub dokonywanych na podstawie ust. 1 - 4. 9. Pod rygorem nieważności, zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 - 6 wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Zamawiającego i Wykonawcę pisemnego aneksu. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo uprzedniego negocjowania z Wykonawcą zakresu zmian do Umowy. 10. Wskazane powyżej przyczyny (możliwości) wprowadzenia zmian Umowy mogą wystąpić na podstawie jednego lub większej liczny aneksów. Podstawę tego samego aneksu może stanowić zarówno tylko jedna lub więcej niż jedna przyczyna (możliwość zmiany Umowy) spośród wskazanych przyczyn. 11. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. §6(1) 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19. 2. Strony informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19; 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 4) wstrzymania dostaw, trudności lub brak dostępności do sprzętu objętego przedmiotem niniejszej Umowy; 5) trudności w realizacji usług transportowych; 6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy; 7) okoliczności, o których mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 2a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 2, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, - o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części może nastąpić o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody. 7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. 8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca mogą uzgodnić odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zestawy komputerowe i urządzenia multimedialne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 zamówienia - Zestawy komputerowe i urządzenia multimedialne obejmująca następujące pozycje: - Zestawy komputerów stacjonarnych - 2 zestawy - GOGLE VR - 1 sztuka - GOGLE VR AUTONOMICZNE (przenośne) - 1 sztuka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32321200-1, 32322000-6, 32351000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zestawy komputerowe stacjonarne i komputery przenośne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 zamówienia: Zestawy komputerowe stacjonarne i komputery przenośne obejmująca następujące pozycje: - Zestawy komputerów stacjonarnych - 3 zestawy - Zestaw komputerów stacjonarnych - 1 zestaw - Komputery przenośne - 3 sztuki - Komputery przenośne - 4 sztuki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wyposażenie stacji roboczych audio (DAW)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 zamówienia: Wyposażenie stacji roboczych audio (DAW) obejmująca następujące pozycje: - INTERFEJS AUDIO - 8 szt - MINIATUROWA KLAWIATURA MIDI - 8 sztuk - SŁUCHAWKI STEREOFONICZNE - 16 sztuk - MIKROFONY POJEMNOŚCIOWE - 1 zestaw
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237000-9, 32340000-8, 32342100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.