eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji szaf sterowniczych wentylacji budynków F i G w komplecie budynków Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2020-08-03Ogłoszenie nr 569320-N-2020 z dnia 2020-08-03 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji szaf sterowniczych wentylacji budynków F i G w komplecie budynków Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 12700004000000, ul. Św. Anny  12 , 31-008  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (URL): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. 244


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji szaf sterowniczych wentylacji budynków F i G w komplecie budynków Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
Numer referencyjny: 141.2711.41.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji szaf sterowniczych wentylacji budynków F i G w komplecie budynków Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. 1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) demontaż starych i awaryjnych sterowników; 2) montaż nowych sterowników PLC swobodnie programowalnych typu DDC (układy bezpośredniego sterowania cyfrowego); 3) montaż modułów rozszerzenia działania sterowników; 4) wykonanie połączeń elektrycznych (odrutowanie) zestawów sterowników; 5) zaprogramowanie sterowników; 6) sprawdzenia poprawności działania układów sterujących; 7) przeprowadzenie szkolenia personelu obsługującego; 8) wykonania dokumentacji powykonawczej. 1.2 Podstawowym celem prac jest zapewnienie bezawaryjnej pracy systemów wentylacji i klimatyzacji w budynkach Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Dotychczasowe sterowniki wentylacji i klimatyzacji, które pracują od daty wzniesienia obiektu stały się awaryjne, co przy braku na rynku części zamiennych do utrzymania ich w sprawności technicznej powoduje zagrożenie powstania awarii systemów wentylacji i klimatyzacji. 1.3 Zadanie będzie realizowane na podstawie niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia oraz obowiązujących przepisów w zakresie wykonania instalacji sterowniczych. 1.4 Szczegółowy zakres prac obejmuje: 1.4.1 Zadanie polega na wymianie wyeksploatowanych cyfrowych systemów elektronicznych, klasy przemysłowej, niemieckiej firmy MODULMATIC, które posługują się pamięcią programowalną do przechowywania zorientowanych na użytkownika instrukcji w celu realizacji sterowania (automatycznego i ręcznego), rejestracji i monitoringu lokalnego oraz zdalnego ww. instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. 1.4.2 Zastosowany system automatyki i sterowania musi być co najmniej równoważny do obecnego oraz powinien być kompatybilny z zastosowaną już w budynku standaryzacją systemów sterowania instalacjami klimatyzacyjnymi i ich wizualizacji. System ten oparty jest o układy typu DDC (Direct Digital Control - układy bezpośredniego sterowania cyfrowego) szwajcarskiej firmy SAIA BURGESS CONTROLS i składa się z sieci sterowników PLC swobodnie programowalnych klasy przemysłowej, zgodnych z normą IEC61131, realizujących wymagane funkcje. Posiada otwartą architekturę i wykorzystuje jako podstawową magistralę otwarty standard komunikacji. Komunikacja między poszczególnymi sterownikami systemu automatyki odbywa się będzie za pośrednictwem sieci Ethernet. 1.4.3 Szczegółowy zakres prac obejmuje: a) wymiana sterownika bazowego SZAFY STERUJĄCEJ SA3 obsługującej budynki E i F, w celu realizacji sterowania (automatycznego i ręcznego), rejestracji i monitoringu lokalnego oraz zdalnego instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w zakresie central: W3, W5, W7, W8, W9, W10, W13; b) wymiana sterownika bazowego SZAFY STERUJĄCEJ SA4 obsługującej budynek G, w celu realizacji sterowania (automatycznego i ręcznego), rejestracji i monitoringu lokalnego oraz zdalnego instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w zakresie central: W8 i W9; c) wykonanie bezlicencyjnego systemu nadrzędnego monitoringu i sygnalizacji zdarzeniowej, opartego na wizualizacji webowej sterownika nadrzędnego integrującego sterowniki bazowe szaf sterowniczych: budynki E i F SZAFA STERUJĄCA SA1, budynki E i F SZAFA STERUJĄCA SA2, budynki E i F SZAFA STERUJĄCA SA3, budynek G SZAFA STERUJĄCA SA3, budynek G SZAFA STERUJĄCA SA4. UWAGA: Ponieważ SZAFY STERUJĄCE SA1 i SA2 w budynku E i F oraz SZAFA STERUJĄCA SA3 w budynku G są objęte gwarancją producenta, powyższej integracji może dokonać tylko i wyłącznie autoryzowany integrator systemów automatyki opartych o rozwiązania firmy SAIA BURGESS CONTROLS. 1.5 Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w Załączniku 1 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia", dokumentacji technicznej: projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, przy czym Zamawiający podkreśla, iż przedmiar ma wyłącznie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty i jej wyceny jest projekt techniczny oraz STWiORB. Zamawiający wskazuje również, iż wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 30 ust. 8 ustawy PZP, tj.: określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiałów, produktów lub usług, odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, w STWiORB oraz w opisie przedmiotu zamówienia został zamieszczony opis tych cech. 1.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.8 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił min. 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane, w tym na zastosowane materiały i urządzenia*warunek dodatkowo punktowany i min. 60 miesięcznej rękojmi za wady*warunek dodatkowo punktowany, zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do wzoru umowy. W okresie gwarancyjnym Wykonawca robót elektrycznych ma obowiązek zapewnić przeglądy okresowe oraz obsługę eksploatacyjną wraz z serwisem części zamiennych i wymianą materiałów eksploatacyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację urządzeń objętych przedmiotem umowy zgodnie z wymogami użytkowymi dla danego urządzenia, zapisy szczegółowo ujęte w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do umowy. 1.9 Bieg terminu gwarancji i rękojmi będzie liczony od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 1.10 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość wykonania przedmiotu zamówienia. 1.11 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.12 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowani nazwą firmy. 1.13 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.14 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik D do formularza oferty tj. Wykazem materiałów równoważnych. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dokona weryfikacji równoważności zaoferowanych przez Wykonawców materiałów i urządzeń w oparciu o parametry techniczne wyszczególnione w STWiORB oraz pkt.VI załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 1.15 Wybrany Wykonawca w celu zawarcia umowy najpóźniej na dwa dni robocze przed wyznaczonym dniem na jej podpisanie zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza kosztorysu szczegółowego (w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej, plik z rozszerzeniem .xml). 1.16 Zamawiający zaznacza, iż wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia zgodnie z zapisami wzoru umowy zawartego w niniejszej SIWZ. 1.17 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1.17.1 Z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy a wykonujące roboty ogólnobudowlane oraz roboty w zakresie demontażu oraz montażu instalacji niskoprądowych, Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.), przy czym rozpoczęcie przez wskazane osoby realizacji tych umów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych usług w ramach wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 1.17.2 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na umowę o pracę w zakresie jakim dotyczy, Wykonawca winien złożyć najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, przy czym rozpoczęcie przez wskazaną/e osobę/y realizacji tej/ych umowy/ów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych robót w ramach wykonywania zamówienia. 1.17.3 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez osobę/y będącą/e pracownikiem/ami, o których mowa w pkt 1.15.1 powyżej. 1.17.4 W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby/ób, o których mowa w pkt. 1.15.1 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów (wskazanych we wzorze umowy) poświadczających zatrudnienie osoby/ób wskazanej/ych w pkt 1.15.1 powyżej na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy. 1.18 Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie lub w innych terenach lub obiektach Zamawiającego zlokalizowanych na obszarze zorganizowanego kompleksu obiektów dydaktyczno - naukowych UJ CM, obr. Prokocim o wartości do 100 % zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych tj. m.in. wykonania instalacji elektrycznej, demontażu sterowników, montażu nowych sterowników PLC swobodnie programowalnych typu DDC (układy bezpośredniego sterowania cyfrowego), montażu modułów rozszerzenia działania sterowników, wykonania połączeń elektrycznych (odrutowanie) zestawów sterowników, zaprogramowania sterowników, sprawdzenia poprawności działania układów sterujących, przeprowadzenie szkolenia personelu obsługującego oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia odpowiednio do wskazanego w pkt. 4) SIWZ terminu i z uwzględnieniem jego zapisów. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia, wyliczonej w oparciu o własną kalkulację i przedstawić w formie kosztorysu uproszczonego z dołączonym zestawieniem materiałów i urządzeń dla całości zamówienia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji technicznej, STWiORB, przedmiaru robót oraz doświadczenia zawodowego. Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja techniczna oraz STWiORB. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty zaleca się załączyć ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert. 6. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści wraz z załącznikami. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w SIWZ. 8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45314310-7 Układanie kabli, 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia, 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 10. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45311200-2
45314310-7
45315600-4
45317300-5
45331200-8
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 99070,11
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie lub w innych terenach lub obiektach Zamawiającego zlokalizowanych na obszarze zorganizowanego kompleksu obiektów dydaktyczno - naukowych UJ CM, obr. Prokocim o wartości do 100 % zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych tj. m.in. wykonania instalacji elektrycznej, demontażu sterowników, montażu nowych sterowników PLC swobodnie programowalnych typu DDC (układy bezpośredniego sterowania cyfrowego), montażu modułów rozszerzenia działania sterowników, wykonania połączeń elektrycznych (odrutowanie) zestawów sterowników, zaprogramowania sterowników, sprawdzenia poprawności działania układów sterujących, przeprowadzenie szkolenia personelu obsługującego oraz wykonania dokumentacji powykonawczej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  2   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 2. Za termin zakończenia zamówienia uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w dniu 07 sierpnia 2020r. o godz. 13:00. Spotkanie przed wejściem głównym do kompleksu budynków przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Wykonawca ma obowiązek utrzymania obowiązywania umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie i formie przez cały okres realizacji umowy.
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj.: nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku A do formularza oferty oraz przedłożone na wezwanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 1.1 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1.1.1 osobą posiadającą uprawnienia SEP kat. D i E do 1 kV. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj.: nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku A do formularza oferty oraz przedłożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenie Wykonawcy w postaci Wykazu osób (zgodnie z Załącznikiem B do formularza oferty). 1.1.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (zrealizował i zakończył), co najmniej trzy roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę/przebudowę/remont szaf sterujących wentylacji, o łącznej wartości prac związanych z szafami sterowniczymi wentylacji w wykazanych trzech robotach wynoszącej co najmniej 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj.: nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku A do formularza oferty oraz przedłożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenie Wykonawcy w postaci Wykazu robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należytą realizację (zgodnie z Załącznikiem C do formularza oferty).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami i ich nadzorowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku B do Formularza oferty), 3. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku C do Formularza oferty).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.41.2020 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina). 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 9.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.1.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.1.3 jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 9.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja na roboty budowlane, w tym na zastosowane materiały i urządzenia30,00
Rękojmia za wady10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy, zgodnie z zapisami wzoru umowy - pkt. 16) SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie będzie wynosiło 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.