eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN Symfonia APARIC 2015/16/W/ST5/00005, pn. Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologicznerola wielofazowej chemii nieorganicznej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-05-22

Kraków: Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN Symfonia APARIC 2015/16/W/ST5/00005, pn. Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
Numer ogłoszenia: 56893 - 2016; data zamieszczenia: 22.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie , ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6623220, faks 012 6374500.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.if-pan.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja naukowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN Symfonia APARIC 2015/16/W/ST5/00005, pn. Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN Symfonia APARIC 2015/16/W/ST5/00005, pn. Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki Dodatkowe usługi wykonane w ramach umowy: 1) dostawa ma być zrealizowana do siedziby Zamawiającego, do miejsca przez Zamawiającego wskazanego, i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 2) czas reakcji na zgłoszoną awarię lub usterkę nie może być dłuższy niż 48 godzin, 3) czas usunięcia zgłoszonej awarii lub usterki nie może być dłuższy niż 14 dni, 4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla każdej części aparatury w języku polskim lub angielskim, 5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną licencje dla każdego dostarczonego oprogramowania..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00 - Aparatura kontrolna i badawcza .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną dostawę aparatury badawczej o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i powinna być dokonana w formie pisemnej. 2.Zmiana dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 3.Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć terminu dostawy, określonego w § 2, jeżeli zaistnieje przyczyna niezależna od Wykonawcy, a Zamawiający wyrazi zgodę. Zmiana terminu dostawy może nastąpić również z przyczyn organizacyjnych lub technicznych leżących po stronie Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.if-pan.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, ul. Smętna 12, Dział Administracji (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.