eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i sukcesywna dostawa: środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków wyposażenia sportowego oraz środków higieny osobistej

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-08-07Ogłoszenie nr 564249-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki: Zakup i sukcesywna dostawa: środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków wyposażenia sportowego oraz środków higieny osobistej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki, krajowy numer identyfikacyjny 01517972800000, ul. Rakowiecka  2A , 00-993  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225856525, e-mail zamowienia.publiczne@abw.gov.pl, faks 225856565.
Adres strony internetowej (URL): www.abw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.abw.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.abw.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i sukcesywna dostawa: środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków wyposażenia sportowego oraz środków higieny osobistej
Numer referencyjny: 15/ZP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
9


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, wyposażenia sportowego oraz środków higieny osobistej. Postępowanie podzielone jest na IX części: 1) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - odzież robocza, (32 pozycje); 2) CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - obuwie robocze, (14 pozycji); 3) CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - rękawice robocze, (21 pozycji); 4) CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - środki ochrony indywidualnej, (39 pozycji); 5) CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA - maski ochronne, (4 pozycje); 6) CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA - rękawiczki jednorazowe, (3 pozycje); 7) CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA - środki higieny osobistej, (3 pozycje); 8) CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA - odzież i torby sportowe, (16 pozycji); 9) CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA - obuwie sportowe, ( 3 pozycje).

II.5) Główny kod CPV: 18100000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18100000-0
18200000-1
18300000-2
18400000-3
18800000-7
18900000-8
35113400-3
33700000-7
39514100-9
18412000-0
18820000-3
18143000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę występowania potrzeb, w okresie 12 miesięcy od 01.01.2021 roku lub chwili wyczerpania środków z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku skorzystania Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. par. 1

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W przypadku gdy Zamawiający poweźmie w wątpliwość czy oferowany produkt spełnia wymagania określone w wykazie asortymentowo-ilościowo-cenowym, zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, na potwierdzenie, że oferowane produkty (wybrane lub wszystkie) spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w wykazie (asortymentowo-ilościowo-cenowym dołączonym do Załącznika nr 1 do SIWZ) - kart katalogowych lub innych środków dowodowych (np. foldery oferowanych produktów, prospekty, katalogi, karty charakterystyki artykułu, wydruki ze strony internetowej producenta)- jednoznacznie opisane numerem danej pozycji określonej w kolumnie oznaczonej "Lp." wykazu asortymentoweo-ilościowo-cenowego dla każdej z części dołączonego do formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

IPU stanowi załącznik nr 2 do SIWZ


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto na zasadach określonych w SIWZ w Rozdziale XIV oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej: "zabezpieczeniem"), w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 uPzp. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna określać następujące elementy: a) gwaranta, beneficjenta, podmiot na zlecenie którego gwarancja została udzielona oraz ich siedziby; b) zakres ubezpieczenia gwarancyjnego - z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym z tytułu kar umownych; c) kwotę gwarancji; d) termin obowiązywania gwarancji. 5. Przed podpisaniem umowy, której zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu przedmiotowej gwarancji do akceptacji Zamawiającego.


Informacje dodatkowe:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI uPzp pt. "Środki ochrony prawnej", przewidziane w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Par. 8 IPU (Zał nr 2 do SIWZ) 1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej "uPzp", zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych - w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych - w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 6 - 7, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem; 3) w zakresie cen asortymentu określonych w ofercie Wykonawcy - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT zaistniałej na skutek zmian w przepisach prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy, przy czym Strony ustalają, że w takiej sytuacji nie zmieni się wartość/cena netto asortymentu tylko jego wartość/cena brutto, która zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów i zacznie obowiązywać nie wcześniej niż od dnia wejścia ich w życie; 4) w zakresie zmiany poszczególnego asortymentu określonego w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy - w przypadku zaistnienia szczególnych, a zarazem udokumentowanych przez Wykonawcę okoliczności uniemożliwiających dostarczenie zamówionego przez niego asortymentu, spowodowanych np. wstrzymaniem lub zakończeniem jego produkcji, Wykonawca dostarczył mu asortyment równoważny, tj. taki, którego parametry techniczne i jakościowe będą porównywalne, a zarazem nie gorsze od tych, jakie posiadał asortyment ujęty w ofercie Wykonawcy. Cena dostarczonego asortymentu równoważnego musi być tożsama z ceną pierwotnie oferowanego produktu określonego w ofercie Wykonawcy załączonej do umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać akceptację ze strony Zamawiającego na dostarczenie zaproponowanego zamiennika. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 uPzp. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron czy też polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust.1 uPzp i każda ze Stron będzie mogła wprowadzać je samodzielnie do umowy, zawiadamiając jedynie o tym pisemnie druga Stronę. 4. Wszelkie zmiany w umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: 1) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - odzież robocza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - odzież robocza, (32 pozycje). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości dla każdej z części określa wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy dołączony do Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18100000-0, 18100000-0, 18200000-1, 18300000-2, 18400000-3, 35113400-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy realizowane będą realizowane sukcesywnie w miarę występowania potrzeb, w okresie 12 miesięcy od daty 01.01.2021 r. lub chwili wyczerpania środków z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku skorzystania Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. par. 1


Część nr: 2Nazwa: CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - obuwie robocze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - obuwie robocze, (14 pozycji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości dla każdej z części określa wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy dołączony do Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18800000-7, 18800000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy realizowane będą realizowane sukcesywnie w miarę występowania potrzeb, w okresie 12 miesięcy od daty 01.01.2021 r. lub chwili wyczerpania środków z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku skorzystania Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. par. 1


Część nr: 3Nazwa: CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - rękawice robocze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - rękawice robocze (21 pozycji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości dla każdej z części określa wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy dołączony do Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18100000-0, 18200000-1, 18300000-2, 18400000-3, 18900000-8, 35113400-3, 18143000-3, 18100000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy realizowane będą realizowane sukcesywnie w miarę występowania potrzeb, w okresie 12 miesięcy od daty 01.01.2021 r. lub chwili wyczerpania środków z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku skorzystania Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. par. 1


Część nr: 4Nazwa: CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - środki ochrony indywidualnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - środki ochrony indywidualnej , (39 pozycji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości dla każdej z części określa wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy dołączony do Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18100000-0, 18300000-2, 18400000-3, 18900000-8, 35113400-3, 18143000-3, 18100000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy realizowane będą realizowane sukcesywnie w miarę występowania potrzeb, w okresie 12 miesięcy od daty 01.01.2021 r. lub chwili wyczerpania środków z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku skorzystania Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. par. 1


Część nr: 5Nazwa: CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA - maski ochronne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA - maski ochronne , (4 pozycje). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości dla każdej z części określa wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy dołączony do Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18143000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy realizowane będą realizowane sukcesywnie w miarę występowania potrzeb, w okresie 12 miesięcy od daty 01.01.2021 r. lub chwili wyczerpania środków z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku skorzystania Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. par. 1


Część nr: 6Nazwa: CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA - rękawiczki jednorazowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA - rękawiczki jednorazowe , (3 pozycje). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości dla każdej z części określa wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy dołączony do Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18143000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy realizowane będą realizowane sukcesywnie w miarę występowania potrzeb, w okresie 12 miesięcy od daty 01.01.2021 r. lub chwili wyczerpania środków z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku skorzystania Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. par. 1


Część nr: 7Nazwa: CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA - środki higieny osobistej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA - środki higieny osobistej, (3 pozycje). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości dla każdej z części określa wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy dołączony do Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33700000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy realizowane będą realizowane sukcesywnie w miarę występowania potrzeb, w okresie 12 miesięcy od daty 01.01.2021 r. lub chwili wyczerpania środków z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku skorzystania Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. par. 1


Część nr: 8Nazwa: CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA - odzież i torby sportowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA - odzież i torby sportowe, (16 pozycji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości dla każdej z części określa wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy dołączony do Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18412000-0, 18200000-1, 18900000-8, 18412000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy realizowane będą realizowane sukcesywnie w miarę występowania potrzeb, w okresie 12 miesięcy od daty 01.01.2021 r. lub chwili wyczerpania środków z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku skorzystania Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. par. 1


Część nr: 9Nazwa: CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA - obuwie sportowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA - obuwie sportowe (3 pozycje). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości dla każdej z części określa wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy dołączony do Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18800000-7, 18820000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawy realizowane będą realizowane sukcesywnie w miarę występowania potrzeb, w okresie 12 miesięcy od daty 01.01.2021 r. lub chwili wyczerpania środków z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku skorzystania Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. par. 1


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.