eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie"

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-06-21Ogłoszenie nr 564026-N-2019 z dnia 2019-06-21 r.

Gmina Dopiewo: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie" jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko; Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałania 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Gminy Dopiewo.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dopiewo, krajowy numer identyfikacyjny 63125873800000, ul. ul. Leśna  , 62-070  Dopiewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0618148331 w 34, e-mail pawlicka@dopiewo.pl, faks 618 148 092.
Adres strony internetowej (URL): http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pok nr 5 - Biuro Obsługi Klienta


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie"
Numer referencyjny: ROA.271.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Opis przedmiotu zamówienia. 1.1. Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 45252127-4-IA01-9 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków - projekt i budowa 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45000000-7 Roboty budowlane Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków Grupa robót - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45350000-5 Instalacje mechaniczne 1.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie. Przedmiot niniejszego zamówienia został szczegółowo opisany w PFU i obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Dopiewie w oparciu o opracowany "Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z jego załącznikami", zwanym dalej "PFU", który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, b) wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, prowadzenie nadzoru autorskiego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Istniejąca oczyszczalnia ścieków posiada przepustowość 800 m3/d, zakładana przepustowość rozbudowy będąca przedmiotem niniejszego postępowania to 600 m3/d . Rozbudowę i modernizację oczyszczalni należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy rozbudowywanej i modernizowanej oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki z terenu Aglomeracji Dopiewo. Wykonawca zobowiązany będzie na etapie realizacji zamówienia dysponować zespołem osób z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robót budowlanych w specjalnościach: 1. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 2. inżynieryjnej drogowej, 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projekt "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie" jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko; Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałania 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Gminy Dopiewo. 1.3. Przedmiotowe zadanie należy wykonać w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i jego załączniki (zwanym dalej PUF) oraz merytoryczne załączniki do SIWZ, zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz projekt umowy, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 45252127-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71320000-7
45000000-7
45100000-8
45110000-1
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45252100-9
45310000-3
45330000-9
45350000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  15   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: a) zakres zamówienia określony w paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 projektu umowy, w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy, b) zakres zamówienia określony w paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 projektu umowy w terminie do 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w niniejszym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w niniejszym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 robotę budowlaną, o wartości min. 10.000.000,00 zł brutto przedmiotem, której były roboty: - polegające na budowie oczyszczalni ścieków wraz z ciągiem technologicznym o przepustowości min. 500 m3/dobę, o konstrukcji z żelbetu - w sposób należyty, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, lub - polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z ciągiem technologicznym o przepustowość min. 500 m3/dobę, o konstrukcji z żelbetu - w sposób należyty, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla wykazania spełniania przedmiotowego warunku w zakresie wymaganej roboty referencyjnej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 8.1.2. a) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców ( tj. wykonawca lub jeden z konsorcjantów lub jeden podmiot udostępniający zasoby) spełni warunek samodzielnie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. b) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał : co najmniej 1 pełnobranżową dokumentację projektową w zakresie: - budowy oczyszczalni ścieków wraz z ciągiem technologicznym o przepustowości min. 500 m3/dobę, o konstrukcji z żelbetu, lub - rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z ciągiem technologicznym o przepustowość min. 500 m3/dobę, o konstrukcji z żelbetu, która uzyskała decyzje pozwolenia na budowę. Przez dokumentację pełnobranżową należy rozumieć dokumentację projektową obejmującą, co najmniej branże: konstrukcyjną, drogową, sanitarną, elektryczna i technologiczną. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dokumentacji projektowych o mniejszym zakresie dla wykazania spełniania przedmiotowego warunku w zakresie wymaganej usługi referencyjnej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 8.1.2. b) SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z wykonawców ( tj. wykonawca lub jeden z konsorcjantów lub jeden podmiot udostępniający zasoby) spełni warunek samodzielnie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia doświadczenia opisanego w pkt. 8.1.2 a) i 8.1.2.b), tj. zaprojektowania z wykonaniem robót budowlanych (czyli doświadczenia w realizacji zamówienia w systemie "zaprojektuj-wybuduj"), z zastrzeżeniem spełnienia wymagań minimalnych określonych w SIWZ. c) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. L.p. Stanowisko Wymagana min. liczba osób Wymagane uprawnienia budowlane 1 Kierownik budowy 1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie - kierownik budowy musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót na co najmniej jednej robocie budowlanej, w skład której wchodziła budowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500 m3/dobę. 2. Kierownik robót 1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych . Wymagane doświadczenie - kierownik robót musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót na co najmniej jednej robocie budowlanej, w skład której wchodziła budowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500 m3/dobę. 3. Projektant branży konstrukcyjnej Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie - projektant musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na wykonaniu co najmniej 1 projektu branżowego w ramach dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500 m3/dobę 4. Projektant branży sanitarnej Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych . Wymagane doświadczenie - projektant musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na wykonaniu co najmniej 1 projektu branżowego w ramach dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500 m3/dobę Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia i doświadczenie określone powyżej zarówno w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, jak i w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zarówno w zakresie uprawnień projektowych jak i do kierowania robotami budowlanymi. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 8.1.2.c) SIWZ może zostać spełniony wspólnie. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy - potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania. 10.a) Dokumenty podmiotów zagranicznych : 10.a.1.) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 10. 5) a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające , że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.a.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10.a.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzający warunek udziału w postępowaniu, d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z formularzem kosztów stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w pkt. 10. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ, 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do oferty załączyć powinien zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 260.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji 20,00
Doświadczenie kierownika robót 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 18 Warunki zmiany umowy dla zakresu opisanego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy 1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian o których mowa w niniejszym paragrafie. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy dla zakresu opisanego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy: 1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 3. Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, 2) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 3) zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, 4) innych, nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Strony przewidują możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 10 ust.1 pkt 1 umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) siły wyższej nie pozwalającej na realizację umowy: termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego elementów, jeżeli u podstaw tego wezwania nie leży brak profesjonalizmu po stronie Wykonawcy, c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego lub innymi przepisami bezwzględnie obowiązującymi; d) wydania polecenia zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, e) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy. 4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu za pomocą dokumentów, w terminie 7 dni, zaistnienia ww. sytuacji i jej wpływu na harmonogram lub koszt realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia. Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Nieprzedłożenie dokumentów, na podstawie których możliwe jest stwierdzenie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 skutkować będzie ze strony Zamawiającego odmową zaakceptowania zmiany umowy. 5. Ponadto, Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie umowy (polecenie zmiany): 1) pominąć element przedmiotu umowy; 2) wykonać zamienne opracowania projektowe w ramach przedmiotu umowy; 3) wykonać dodatkowe opracowania i - w przypadku takiej konieczności - uzyskać dodatkowe opinie, uzgodnienia i in., nieobjęte przedmiotem umowy, jeżeli wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem umowy lub zmiany stanu prawnego. 6. Przed wydaniem polecenia zmiany Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie: 1) uzasadnienia dokonania zmiany; 2) opisu działań, czynności i opracowań lub opinii, uzgodnień i in. niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu umowy objętych poleceniem zmiany; 3) zmiany wynagrodzenia - w przypadku zaistnienia okoliczności określonej w ust. 5 pkt 1 i pkt 3. 7. Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie polecenia zmiany, jest uprawniony do wydania polecenia zmiany. 8. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać w szczególności: propozycję zamiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację wynagrodzenia. Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okoliczności może stanowić podstawę odmowy dokonania zmiany umowy. W terminie 21 dni od złożenia Wniosku, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy albo o braku akceptacji zmiany. Uwzględnienie okoliczności opisanych w ust. 2, a skutkujących zmianą terminu realizacji umowy może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy tamują one cały proces realizacji umowy. 9. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się przez niego z terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w § 2 ust. 2 pkt 1 przedmiotowej umowy. 10. Strony zobowiązują się dokonać zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 11-15, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 11. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). 12. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 13. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów. 14. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 15. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 16. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 10, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym zwłaszcza szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, 17. W przypadku zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 18. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń. 19. W terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 16, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 20. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne. 21.Uzasadnieniem ewentualnych zmian może być jedynie prawidłowa realizacja przedmiotu umowy. 22. Dopuszczalne są zmiany w zakresie osób i adresów w niej wskazanych chyba, że zapisy umowy stanowią inaczej. 23.Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy. 24.W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - jeżeli dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. § 19 Warunki zmiany umowy dotyczące zakresu określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy 1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian o których mowa w niniejszym paragrafie. 2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania niniejszej umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 1) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji bądź osób lub podmiotów, za które nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy. Do podanych wyżej przyczyn Zamawiający nie będzie zaliczał sytuacji, w których Wykonawca nie przewidział terminów, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego czy też innych przepisów bezwzględnie obowiązujących, obowiązujących Organy Administracji i Zamawiającego, np. terminu na wydanie decyzji, terminu niezbędnego do uzyskania przez decyzję przymiotu prawomocności; w katalogu wyżej wymienionych przyczyn nie mieszczą się również sytuacje, w których podstawą do przedłużenia terminu jest brak profesjonalnego działania Wykonawcy, np. złożenie do Organu czy też Zamawiającego pisma zawierającego braki formalne, 2) wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 3) działania siły wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 4) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót przez łączny okres powyżej 10 dni, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy. Zaistnienie warunków, o których mowa powyżej każdorazowo winno zostać potwierdzone odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powołaniem się na odpowiednią normę lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego, 5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu, 6) zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 3. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie wyrobów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 8) konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Przyczyny, stanowiące podstawę zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą wystąpić kumulatywnie. 5. Wykonawca oraz Zamawiający są uprawnieni do żądania zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3. Rozliczenie przedmiotowych robót nastąpi w sposób opisany w ust. 9. 6.W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - jeżeli dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca Samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaktualizowania się okoliczności, o których mowa w ust. 2 uprzednio musi nastąpić wpis do dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać w szczególności: propozycję zamiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia lub wykonania robót zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja winna być sporządzona według wytycznych zawartych w ust. 9. Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okoliczności może stanowić podstawę odmowy dokonania zmiany umowy. W terminie 14 dni od złożenia Wniosku, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy albo o braku akceptacji zmiany. Uwzględnienie okoliczności opisanych w ust. 2, a skutkujących zmianą terminu realizacji umowy może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy tamują one cały proces realizacji umowy. 8. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się przez niego z terminów zakończenia Inwestycji budowlanej. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, określającym datę wystąpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania. 9. Rozliczenie robót, o których mowa w ust. 3, nastąpi na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt d) umowy, jeżeli roboty te odpowiadają opisowi pozycji w przedmiotowym kosztorysie. Jeżeli przedmiotowe roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację własną ceny jednostkowej tych prac (z uwzględnieniem cen materiałów, sprzętu i transportu), zwierającą ceny nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu opublikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych, zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowo przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z wyżej opisanymi postanowieniami, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa wyżej oraz przedstawić do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem prac wynikających z przedmiotowych zmian. Wyżej opisane wytyczne obowiązują również przy kalkulacji ceny dla robót dodatkowych. 10. Strony zobowiązują się dokonać zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 11-19, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 11. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). 12. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 13. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów. 14. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 15. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 16. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 10 , każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym zwłaszcza szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, 17. W przypadku zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 18. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń. 19.W terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 16, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 20. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne - z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. 21. W sytuacji gdy nastąpi zmiana terminu realizacji zamówienia z powodów opisanych w ust. 2, istnieje możliwość zmiany liczby odbiorów częściowych, liczby faktur częściowych oraz wysokości transz płatności za wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokości wynagrodzenia częściowego do stopnia zaawansowania prac). 22. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy, nie wymaga zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.