eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › ODTWORZENIE TYNKÓW ELEWACJI I SZTUKATERII, IZOLACJA FUNDAMENTÓW D. BUDYNKU KOLEGIUM JEZUICKIEGO W JELENIEJ GÓRZE, UL. KOPERNIKA 1- ETAP 1

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-06-21Ogłoszenie nr 564022-N-2019 z dnia 2019-06-21 r.

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze: ODTWORZENIE TYNKÓW ELEWACJI I SZTUKATERII, IZOLACJA FUNDAMENTÓW D. BUDYNKU KOLEGIUM JEZUICKIEGO W JELENIEJ GÓRZE, UL. KOPERNIKA 1- ETAP 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 21536253000000, ul. ul. Kopernika  1 , 58-500  Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 48 500 183 198, e-mail mariusz.gierus@op.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.pankracy.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.pankracy.edu.pl ->Zespół Szkół Katolickich -> Aktualności->Dotacje-> Ochrona zabytków


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły -parter, adres jw


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODTWORZENIE TYNKÓW ELEWACJI I SZTUKATERII, IZOLACJA FUNDAMENTÓW D. BUDYNKU KOLEGIUM JEZUICKIEGO W JELENIEJ GÓRZE, UL. KOPERNIKA 1- ETAP 1
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
trzy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi kontynuację przebudowy i rozbudowy budynku d. kolegium jezuickiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na szkołę. W ramach niniejszego postępowania objęte są roboty budowlane związane z izolacją fundamentów na odcinku ok. 125 mb (bez murów kamiennych od strony ul. Jeleniej) wraz z dostawą i montażem doświetlaczy okien piwnicznych 5 sztuk, wykonaniem elewacji północno-zachodniej około 350m2 (pokazanej na stronie tytułowej SIWZ), łącznie z okładziną cokołu- płytami piaskowymi, naprawą i konserwacją elementów sztukatorskich, gzymsów podokiennych i międzykondygnacyjnych oraz gzymsu wieńczącego, płycin, fryzów i frontonów, opasek okiennych i innych elementów dekoracyjnych oraz w części podpiwniczonej wymianą (dostawa i montaż) 17 sztuk drewnianej stolarki okiennej. Wykonanie elewacji NIE OBEJMUJE, wymienionej w latach poprzednich, stolarki okiennej i drzwiowej w części nadziemnej i jednego okna w części podpiwniczonej. Ww. ograniczenie zakresu spowodowane jest wysokością zabezpieczonych na 2019 r. środków finansowych, przy czym w przypadku wolnych środków po postępowaniu, istnieje możliwość rozszerzenie zakresu o fragment elewacji południowo-zachodniej tj. około 180m2. Przez fragment należy rozumieć ścianę z wejściem do budynku stanowiącą kontynuację elewacji północno-zachodniej. Budynek dawnego Kolegium jezuickiego jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/2128/ 649/J z 04.08.1980 r. 2.Opis stanu istniejącego Dawny budynek Kolegium jezuickiego usytuowany jest na parceli przylegającej do północno- wschodniego odcinka dawnych murów obronnych starego miasta. Jest to budowla późno-barokowa założona na planie podkowy. Do głównego prostokątnego korpusu ze środkowym ryzalitem przylegają pod katem prostym wysunięte mocno skrzydła tworzące wewnętrzny dziedziniec otwarty od południa. Elewacja środkowa zaakcentowana lekko wysuniętym pięcioosiowym ryzalitem, zwieńczonym odcinkowo zamkniętym tympanonem. Obecnie skrzydło wschodnie budynku pozostaje w dyspozycji zakonu sióstr Magdalenek, pozostała część jest wykorzystywana na cele edukacyjne i w niewielkim stopniu na celu usługowe (przychodnia-NFZ). 1) Ściany fundamentowe: Fundamenty i ściany piwnic murowane z cegły ceramicznej. Wokół budynku na wysokość ok. 1-1,5 m nad poziomem terenu na skutek zniszczonych rur spustowych i braku lub zniszczenia odprowadzenia wód poza obręb budynku, źle wykonanych obróbkach blacharskich dachowych oraz gzymsowych nastąpiło zamakanie ścian tworząc silne zawilgocenia oraz korozje tynków. Aktualnie dach posiada nowe pokrycie dachowe, nowe obróbki i rynny oraz rury spustowe- ale bez uregulowania kompleksowego odprowadzenia wód opadowych poza budynek. Ściany piwniczne nie posiadają izolacji pionowych a izolacje poziome, o ile były wykonane, uległy zniszczeniu. Pomieszczenia piwniczne nie były ogrzewane ani wentylowane - po zakończonej w 2018 r. wewnętrznej przebudowie budynku- część pomieszczeń posiada ogrzewanie. Poza powyższymi czynnikami - podniesiony, do wysokości okien piwnicznych elewacji północno-zachodniej, poziom terenu ziemią pochodzącą z wykopów pod fundamenty sąsiedniego budynku - ze względu na uformowany spadek do budynku, również w znacznym stopniu powoduje sukcesywne zawilgocenia ścian piwnicznych łącznie z przenikaniem wody przez materiał ścian. 2) Dane techniczne: Wysokość kalenicy 14,93 m Wysokość budynku 12,84 m. Dwie kondygnacje nadziemne. Jedna kondygnacja podziemna.

II.5) Główny kod CPV: 45.26.26.90 - Remont starych budynków
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych Części 1., w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na rozszerzenie zakresu takich samych prac na fragment elewacji południowo-zachodniej tj. około 180m2, w przypadku wolnych środków po postępowaniu. Przez fragment należy rozumieć ścianę z wejściem do budynku stanowiącą kontynuację elewacji północno-zachodniej. Wartość takiego zamówienia musi być ustalona wg cen czynników produkcji przyjętych przy wyliczaniu umownej ceny zamówienia podstawowego- Część 1. oraz aktualnej stawki podatku od towarów i usług(VAT). Łączna wartość ( z VAT) udzielonego zamówienia nie może przekroczyć 50% wartości (z VAT) realizowanego zamówienia podstawowego- tj. Części 1.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-10-10
2019-10-10
2019-09-20

II.9) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ 1- Elewacja 1. Termin rozpoczęcia - planowany od 19 sierpnia 2019r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstwa od planowanego terminu rozpoczęcia +- 5 dni kalendarzowych. 2. Termin zakończenia realizacji całego zakresu Części 1- nie później niż do 10 październik 2019 r. Za dochowanie terminu zakończenia całego zakresu rzeczowego zadania uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zgłoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia. CZĘŚĆ 2- Izolacja fundamentów 1. Termin rozpoczęcia 1) planowany od 15 lipca 2019r., po uprzednim przekazaniu terenu budowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstwa od planowanego terminu rozpoczęcia +- 5 dni kalendarzowych. Rozpoczęcie prac musi nastąpić od elewacji północno- zachodniej, żeby umożliwić rozstawienie rusztowań na potrzeby wykonania elewacji północno- zachodniej (Część 1.) 2) termin przekazania terenu budowy- w ciągu 2dni kalendarzowych, licząc wraz z dniem podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji całego zakresu Części 2- nie później niż do 10 październik 2019 r. Za dochowanie terminu zakończenia całego zakresu rzeczowego zadania uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zgłoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia. CZĘŚĆ 3- Stolarka okienna w podpiwniczeniu 1. Termin rozpoczęcia - planowany od 15 lipca 2019r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstwa od planowanego terminu rozpoczęcia +- 5 dni kalendarzowych. Montaż stolarki należy rozpocząć od elewacji północno- zachodniej, celem umożliwienia wykonywania prac przy elewacji (Część 1.) 2. Termin zakończenia realizacji całego zakresu Części 3- nie później niż do 20 września 2019 r. Za dochowanie terminu zakończenia całego zakresu rzeczowego zadania uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zgłoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe dotyczy wszystkich Części
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: dotyczy CZĘŚCI 1. - wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub posiadaną zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) - w wysokości co najmniej 300 000 PLN Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie ww. środkami finansowymi.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dotyczy CZĘŚCI 1: c1) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie Kierownikiem Budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1202 z późn.zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65) - mającym co najmniej 36miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub robót przy wykonywaniu prac elewacyjnych na obiektach zabytkowych Przez wymagany "minimalny okres doświadczenia zawodowego" należy rozumieć łączną ilość przepracowanych miesięcy, liczonych od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. - co najmniej 18-miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. c2) wymagane jest od wykonawcy należyte zrealizowanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym czasie, co najmniej dwóch (2) zakończonych realizacji na obiektach zabytkowych, dotyczących prac elewacyjnych łącznie z odtworzeniem elementów sztukatorskich, okładzinami z płyt piaskowca dotyczy CZĘŚCI 2: c1) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada: - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1202 z późn.zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65) - co najmniej 18-miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. c2) wymagane jest od wykonawcy należyte zrealizowanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym czasie, co najmniej trzech (3) zakończonych realizacji w obiektach zabytkowych polegających na izolacji fundamentów i wykonaniu drenażu wraz z odprowadzeniem wód
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności realizacyjnych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2.2 Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów udostępniających zasoby, zwanych też "innymi podmiotami", niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.3 "Stosowna sytuacja", o której mowa w punkcie 2.2 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i podpisane przez Podmiot udostępniający zasoby, b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez "inne podmioty" zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22 (patrz: punkt IX. ) c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (patrz: zdolności techniczne lub zawodowe), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach "innych podmiotów", jeśli podmioty te będą realizować roboty/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, d) z zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów "innego podmiotu", - sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów "innego podmiotu" przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału "innego podmiotu" przy wykonywaniu zamówienia, - że "inny podmiot", na zdolnościach którego wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/ usługi, których wskazane zdolności dotyczą, e) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2. f) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego zasoby, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona "za zgodność z oryginałem" przez notariusza) musi być dołączone do oferty. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie, z wyłączeniem warunku, o którym mowa w punkcie c2). Warunek, o którym mowa punkcie c2) musi spełniać jeden wykonawca samodzielnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie żąda dokumentów do przedstawienia na wezwanie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dotyczy CZĘŚCI 1: - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert dotyczy CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2: - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania osobami - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat (dla Części 1), pięciu lat (dla części 2) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. (patrz: zapis punktu VIII.2 c2) ). W przypadku "innego dokumentu" - wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze. (patrz: zapis punktu VIII.2 c1) ), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga dokumentów

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) jeżeli wykonawca korzysta z Podmiotu udostępniającego zasoby ("inny podmiot") celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu - stosowne zobowiązanie tego Podmiotu udostępniającego- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. b) W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty ( odpowiednio dla danych Części) w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. c) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak okoliczności powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania- wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają zgodnie z wymaganiami SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w przypadku : 1) termin, o którym mowa w punkcie IV. ulega przedłużeniu w przypadku wystąpienia zdarzeń: a) siły wyższej, przez pojęcie której należy rozumieć zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Zamawiający lub wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. Na okres działania siły wyższej obowiązki wykonawcy i Zamawiającego ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej, b) zjawisk atmosferycznych, za które uznaje się: deszcz, śnieg, grad, zamieć śnieżną, pyłową, mgłę, gołoledź, dymy, huragan lub inny wiatr o sile huraganu, powodzie, c) ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organów administracji samorządowej lub rządowej, - jeżeli termin wystąpienia i czas trwania tych zdarzeń lub siła, natężenie lub temperatura, zjawisk atmosferycznych uniemożliwi Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w tym terminie. Termin, o którym mowa wyżej ulega przedłużeniu, o czas, w którym zdarzenia, o których mowa wyżej uniemożliwiają wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. 2) zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Rozdz. I IDW, 3) zmiany lub konieczności dodatkowego wprowadzenia na plac budowy- podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 4) rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz z jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub kalkulację wyceny, 5) wprowadzenia robót zamiennych podczas realizacji umowy wynikających z rzeczywistych warunków występujących w trakcie realizacji prac, których zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w punkcie XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty, nie powodujących zmiany umownej ceny, 6) zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałów, ze względu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 7) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych i/lub robót zabezpieczających będących wynikiem znaleziska o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, powodujących uzasadnione, dodatkowe koszty. W takim przypadku termin realizacji zamówienia ulega przerwaniu, a jego ponowne wznowienie nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego zgody ustanowionego nadzoru archeologicznego. Termin zakończenia zadania ulega wydłużeniu o ilość dni przerwania realizacji. 2. Jeżeli zmiany, o których mowa wyżej będą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnione koszty zmiany, mające wpływ na to zwiększenie. 3. Zmiany, o których mowa wyżej : 1) nie mogą wprowadzać warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 2) nie mogą naruszać równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 3) nie mogą zmieniać ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu. 4. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga : zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Elewacja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Tynki zewnętrzne Należy poddać renowacji zgodnie z systemem renowacyjnym wybranej firmy. Podłoże przed rozpoczęciem renowacji musi być nośne, czyste i wolne od luźnych cząstek i substancji rozdzielających. Podczas prac przygotowawczych należy usunąć ogniska korozji biologicznej, wszelkie zabrudzenia, a także zabezpieczyć powierzchnię przed pionowanym wykwitem bakterii i glonów. Istniejące podłoże malowane oczyścić i zagruntować preparatem z systemu renowacyjnego wybranej firmy. Ubytki tynku uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym. Całość elewacji pokryć masą szpachlową gr. 5÷ 10mm z systemu renowacyjnego wybranej firmy. Przed nałożeniem masy szpachlowej tynki cementowo-wapienne zagruntować preparatem z systemu renowacyjnego wybranej firmy rozcieńczonym w stosunku 2:1 lub wg zaleceń producenta. Całość elewacji należy ponownie zagruntować stosowną mieszaniną z systemu renowacyjnego wybranej firmy i dwukrotnie pomalować farbą silikatową. Prace renowacyjne obejmują również naprawę i konserwację elementów sztukatorskich, gzymsów podokiennych i międzykondygnacyjnych oraz gzymsu wieńczącego, płycin, fryzów i frontonów, opasek okiennych i innych elementów dekoracyjnych. Ewentualne ubytki w ww. elementach należy uzupełnić za pomocą systemowych zapraw sztukatorskich po uprzednim ich oczyszczeniu i zaimpregnowaniu. W przypadku brakujących gzymsów należy je odtworzy za pomocą zapraw ciągnionych z zachowaniem istniejącego kształtu profili. Przy odtwarzaniu i uzupełnianiu elementów sztukatorskich należy zachować historyczny układ płycin, boniowania, opasek okiennych i innych elementów ozdobnych. Zamawiający przy wykonywaniu Części 1 "Elewacja" żąda przyjęcia materiałów wchodzących w skład przyjętego systemu - mieszanie materiałów z różnych systemów i pochodzących od różnych producentów jest niedopuszczalne 2) Cokół z piaskowca - zaprojektowany z płyt piaskowca mocowanych do ściany za pomocą wsporników systemowych. Cokół należy wykonać z płyt gr.3 cm w układzie prostokątnym (szerokość płyt wynosi 60cm) . Przed wykonaniem cokołu należy skuć w całości istniejący tynk od poziomu terenu obniżonego -przyjąć średnio 20cm od dolnego krawędziaka okna piwnicznego- do poziomu gzymsu z piaskowca i zabezpieczyć impregnatem mur przed przedostawaniem się wilgoci do piaskowych płyt jak również zaimpregnować same płyty, tj. wykonać hydrofobizację. 3) Elementy z piaskowca Podstawa cokołu, gzyms cokołowy, fronton, niektóre opaski okienne, ozdobne elementy na zwieńczeniu ryzalitów) należy oczyścić poprzez piaskowanie niskociśnieniowe zgodnie z systemem wybranej firmy, uzupełnić ubytki, zakonserwować i hydrofobizować. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia objętego zakresem rzeczowym Części 1. zamówienia: - minimum 60 miesięcy- licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego, każdej Części zamówienia z osobna, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262690-4, 45262120-8, 45262521-9, 45262512-3, 45324000-4, 45442110-1, 45443000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-08-19
data zakończenia: 2019-10-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Umowna cena (C)70,00
Walory ludzkie (W) - za każde dodatkowe (tj. ponad wymagane warunkiem udziału w postępowaniu) 12 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego zdobytego na stanowisku kierownika budowy lub robót przy wykonywaniu prac elewacyjnych na obiektach zabytkow15,00
Kary umowne (K) - za podniesienie kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia o minimum 1 000zł za każdy dzień zwłoki - 5% = 5,00pkt , ale max. 15,00 pkt15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Izolacja fundamentów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Stan istniejący: -liczne uszkodzenia zewnętrznych detali kamiennych z piaskowca w strefie przyziemia, zawilgocenia murów zewnętrznych, ubytki w zewnętrznych spoinach pomiędzy cegłami, zapadliska w strefach odpływów rur spustowych odprowadzających wodę z połaci dachowych, wysolenia na murach ceglanych oraz uszkodzenia tynków wewnętrznych spowodowane częstymi zawilgoceniami murów ceglanych. 2. Przyjęte rozwiązanie - proponowane etapowanie prac, które w pierwszym etapie może pogorszyć sytuację wewnątrz w znacznej części nieużytkowanych pomieszczeń piwnic, - izolacja fundamentów na odcinku -należy przyjąć - 125mb, zgodnie z zaznaczeniem na rysunku stanowiącym plik oznaczony [3] - w pierwszym etapie stanowiącym przedmiot zamówienia należy: 1) wzdłuż elewacji północno-zachodniej należy teren zniwelować przyjmując za poziom zerowy - rzędną terenu schodów prowadzących do wejścia budynku na elewacji południowo-zachodniej. Zdjęcie warstwy średnio o około 40cm na całej szerokości od ściany budynku do granicy działki, 2) wywiezienie zebranego nadmiaru ziemi na odległość do 10km, 3) rozbiórka bruku z kamienia naturalnego spoinowanego zaprawą cementową - około 80m2 - do ponownego wykorzystania, 4) odkopanie fundamentów do poziomu posadowienia, w tym 65mb na głęb. 2,5m, 60mb na głęb. 3,5m ? koparka podsiębierna - grunt kat. III/IV, wywóz na odległość do 15km - około 450m3 ? roboty ziemne z przewozem taczkami na odległość do 10m - grunt kat. III/IV - około 130m3 5) oczyszczenie ścian fundamentowych z uzupełnieniem ubytków w ścianach - około 377,5m2 6) dostawa wraz z montażem doświetlaczy okien piwnicznych - 5 sztuk o wym. 150*120*60cm 7) ułożenie membrany kubełkowej (odwróconej) na ścianach fundamentowych, z wykończeniem listwą -okapnikiem mocującym, 8) ułożenie rurociągu drenarskiego min. śr. 110 9) wykonanie do poziomu terenu warstwy filtracyjnej o szerokości ok. 30cm żwirem frakcji 16-32mm 10) odizolowanie warstwy filtracyjnej od gruntu geowłókniną, 11) wymiana gruntu na pospółkę żwirowo-piaskową 121) wykonania studzienek rewizyjnych śr. 315-420mm z pokrywą PE - 6 sztuk 13) odtworzenie nawierzchni z bruku kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej 14) uporządkowanie ( założenie rury rewizyjnej) z wykonaniem odprowadzenia wód z rur spustowych do kanalizacji deszczowej rurociągiem z rur PCV 160mm -przyjąć 38mb i PCV 200mm-przyjąć 18mb 15) ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej zamykającej opaskę wokół budynku - ok. 125mb. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia objętego zakresem rzeczowym Części 2 zamówienia: - minimum 60 miesięcy- licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego, każdej Części zamówienia z osobna, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262690-4, 45111200-0, 45232451-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-15
data zakończenia: 2019-10-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Umowan cena (C) 85,00
Kary umowne (K) - za podniesienie kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia o minimum 1 000zł za każdy dzień zwłoki - 5% = 5,00pkt , ale max. 15,00 pkt15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Stolarka okienna w podpiwniczeniu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa (łącznie z transportem) 17sztuk wraz montażem okien: typ 07 z nawiewnikiem higrosterowanym - 12sztuk; typ 08 - 2 sztuki; typ 09 - 3 sztuki. Szklenie- szkło antywłamaniowe P4, kraty do wycięcia, szczegóły na zestawieniu stolarki okiennej -plik oznaczony jako [5] Wymagania dla stolarki- wg opisu z PB: [ ...] okna projektowane drewniane w kolorze białym, odtworzone- wg Zestawienia stolarki okiennej- plik oznacz.[5]. Okna należy wykonać z zachowaniem wymagań dla współczynnika przenikania ciepła dla całego okna Umax= 1,6 [W/m2 *K]. W oknach należy zastosować szklenie antywłamaniowe P4. Okucia typowe obwiedniowe z możliwością mikrowentylacji przy zamkniętym skrzydle. W oknach oznaczonych literką "N" należy zamontować nawiewniki higrosterowane o przepływie powietrza 30m3/h. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia objętego zakresem rzeczowym Części 3 zamówienia : - minimum 60 miesięcy- licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego, każdej Części zamówienia z osobna, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262690-4, 45421132-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-15
data zakończenia: 2019-09-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Umowna cena (C)100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.