eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Przebudowa oraz robudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-06-14Ogłoszenie nr 561657-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.

Teatr Wybrzeże w Gdańsku: Przebudowa oraz robudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wybrzeże w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 27910800000000, ul. ul. Świętego Ducha  2 , 80-834  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3011836, e-mail sekretariat@teatrwybrzeze.pl, faks 58 3012046.
Adres strony internetowej (URL): www.teatrwybrzeze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.teatrwybrzeze.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa oraz robudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku
Numer referencyjny: ZPI-3700-5/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach projektu p.n. Przebudowa i rozbudowa obiektów Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Na przedmiot zamówienia składają się: 1.1 Przebudowa budynku sceny Malarnia - etap 2 tj. wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku sceny Malarnia, wraz z uporządkowaniem terenu przyległego (m.in. odtworzenie/wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na dziedzińcu). Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) ścianki działowe i obudowy g-k, 2) tynki i okładziny wewnętrzne, 3) stolarka drzwiowa, 4) podłoża, posadzki, podłogi, 5) malowanie, 6) instalacje wod-kan, c.o., p.poż., 7) instalacje elektryczne, 8) instalacje niskoprądowe, SSP, DSO, 9) wentylacja i klimatyzacja, 10) automatyka + BMS, 11) instalacje systemu elektroakustyki, inspicjenta, oświetlenia scenicznego, 12) technologia sceny, 13) uporządkowanie terenu, roboty drogowe (dziedziniec). 1.2. Przebudowa budynku głównego - etap 1. 1) Roboty ogólnobudowlane, wg dokumentacji projektowej, 2) Roboty branży sanitarnej, wg dokumentacji projektowej, 3) Roboty branży elektrycznej, wg dokumentacji projektowej. 2. W ramach przedmiotu zamówienia, w zakresie przebudowy budynku sceny Malarnia, wykonawca zobowiązany będzie: 1) Opracować, dla drzwi pożarowych III.D102, indywidualną dokumentację techniczną, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, uzgodnić dokumentację z autorem projektu, oraz złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych. 2) Własnym kosztem i staraniem, do dwukrotnego wykonania badań akustycznych (lub modelowania) Sali teatralnej przez podmioty posiadające odpowiednie narzędzia, kwalifikacje i doświadczenie. 3) Do rejestracji w UDT urządzeń mechaniki sceny (decyzja o rejestracji i dopuszczeniu do użytkowania musi zostać złożona wraz ze zgłoszeniem o zakończeniu robót). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 4. Ponieważ w przedmiarach robót ujęte są pozycje, które zostały już wykonane w ramach etapu I - stan surowy, zamawiający wykreślił te pozycje, i udostępnił skany aktualnych przedmiarów robót. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w przedmiarach, a informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej, obowiązkiem wykonawcy jest, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, zwrócenie się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 5. Ponieważ dokumentacja projektowa obejmuje zespół obiektów, w tym poza budynkiem Malarni, budynki Stara Apteka i Przejście Bramne, zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje jedynie budynek Malarni. Budynki Stara Apteka, Przejście Bramne oraz podziemny budynek techniczny, zostały już zrealizowane i są oddane do użytku. 6. W budynku Starej Apteki, który graniczy ścianą w osi III.A z budynkiem Malarnia, na II piętrze znajduje się pomieszczenie Serwerowni, II.205 (załącznik nr 7 do SIWZ - rzut II piętra Stara Apteka), w którym zlokalizowana jest centralka pożarowa POLON6000, i do tej centralki należy doprowadzić instalacje SSP z Malarni (po wykonaniu instalacji, wykonawca zobowiązany jest do wykonania prób pożarowych w budynku Malarnia). W tym samym pomieszczeniu zlokalizowane są: 1) główna centrala DSO producenta firmy AMBIENT SYSTEM, i do tej centrali należy doprowadzić instalacje DSO, 2) centralna bateria oświetlenia awaryjnego CBS producenta AWEX, i do tej centrali należy doprowadzić instalacje oświetlenia awaryjnego, 3) centralka kontroli dostępu: jednostka sterująca KDH-KS2012-IP (producent KaDe). Ponadto w budynkach Stara Apteka i Przejście Bramne zainstalowano dla tej centralki czytniki typu KDH-C100H, należy zapewnić kompatybilność, 4) Szafa RACK dla elektroakustyki - do tej szafy wpięty został cały system elektroakustyki z budynków Stara Apteka i Przejście Bramne. Obowiązkiem wykonawcy jest połączenie systemu wykonanego w budynku Stara Apteka, z systemem który będzie realizowany w budynku Malarnia. 7. Zasilanie rozdzielnic, szaf - rozdzielnica główna (RG) zlokalizowana jest w podziemnym budynku technicznym, przygotowane zostały szachty kablowe z budynku Malarnia do podziemnego budynku technicznego, w celu ułożenia przewodów. 8. Instalacje sanitarne. Z budynku Stara Apteka wyprowadzone zostały przez ścianę w osi III.A, i zaślepione po stronie budynku Malarnia, następujące instalacje: 1) pion instalacji kanalizacji sanitarnej (rury niskoszumowe), 2) instalacja wody ciepłej dn20 i cyrkulacyjnej dn15, 3) instalacja wody zimnej dn20 4) instalacja hydrantowa dn40, 5) instalacja c.o. (zasilanie + powrót), średnica pionu dn25 (rury z tworzyw sztucznych Pex) - przygotowano również odejście od pionu o średnicy dn20 pod grzejniki w Sali teatralnej. 9. Podłoga sceniczna: deska sosnowa 50x100 lub 50x50mm (uzgodnić z Działem Technicznym Teatru Wybrzeże przed przystąpieniem do zamawiania materiału), klejona warstwowo w przekroju pionowym, ułożona na legarach, udarowo odporna, olej sceniczny czarny, zabezpieczenie p.poż.; łączenie desek pióro-wpust po dłuższej krawędzi deski. 10. Architektura. Rysunek nr 004, rew. 01, Rzut poddasza. W ramach etapu 1 wykonana została fasada III.Fz1. Do wykonania w ramach niniejszego zamówienia pozostała fasada III.Fz2. 11. Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Wszędzie tam, gdzie zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 12. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 13. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nr 2315/13 z dnia 14 października 2013 r.). Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Wskazane w przedmiarach robót, stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać "lub równoważne". 14. Wskazane w dokumentacji atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń wykonawca będzie dostarczał w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45450000-6
45212322-9
45351000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zgodnie z art. 67 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający określa ewentualny zakres robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone: Zakres robót budowlanych: ścianki działowe, tynki i okładziny wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, podłoża, posadzki, podłogi, malowanie, wyposażenie, instalacje wod-kan, c.o., p.poż., instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, SSP, DSO, wentylacja i klimatyzacja, automatyka + BMS, instalacje elektroakustyki, inspicjenta, oświetlenia scenicznego, technologia sceny, roboty w zakresie nawierzchni. Warunki, na jakich zostaną udzielone: a) udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót nastąpi w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, b) zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót powierzone będzie wykonawcy, któremu zamawiający udzieli pierwotnego zamówienia, c) zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót udzielone zostanie w trybie z wolnej ręki, d) przed udzieleniem zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót zamawiający przekaże wykonawcy zaproszenie do negocjacji oraz wzór umowy, określający warunki realizacji zamówienia, w tym: ? dokładny przedmiot lub zakres, ? termin realizacji zamówienia, ? obowiązki zamawiającego i wykonawcy, ? wysokość wynagrodzenia oraz sposób rozliczenia, ? warunki gwarancji, ? rodzaje odbiorów, ? kary umowne, i inne, e) podstawą do udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót (zawarcia umowy z wykonawcą) będzie Protokół z negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-02-07

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w zakresie sytuacji ekonomicznej: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 złotych (jeden milion złotych), b) w zakresie sytuacji finansowej: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 złotych (jeden milion złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: ? jedną robotę budowlaną (w ramach jednej umowy, kontraktu, zamówienia publicznego), polegającą na wykonaniu robót (prac) wykończeniowych (na przykład ścianki działowe i zabudowy g-k, tynki i okładziny wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, podłoża, posadzki, podłogi, malowanie, instalacje wod-kan, c.o., p.poż., instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, wentylacja i klimatyzacja, itp.) w budynku użyteczności publicznej, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto); przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek, o którym mowa w §3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), oraz ? jedną robotę budowlaną z zakresu mechaniki sceny w obiekcie wymienionym w dziale 12 grupie 126 klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.) o wartości tej roboty nie mniejszej niż 500 000 złotych brutto (pięćset tysięcy złotych brutto). Jeżeli wykonawca w ramach jednej umowy, kontraktu, zamówienia publicznego, wykonał łącznie roboty określone w tiret 1 i 2, które co do zakresu i wartości odpowiadają ww. wymaganiom, warunek udziału uznany będzie za spełniony. b) skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: ? osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ? osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz ? osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ? w zakresie nadzoru nad robotami mechaniki sceny jedną osobę, posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, która nadzorowała co najmniej jedną robotę z zakresu mechaniki sceny, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 500 000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto), ? osobę posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne "E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku eksploatacji, ? osobę posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne "D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku dozoru. Zamawiający dopuszcza, odpowiadające wyżej wymienionym, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 złotych (jeden milion złotych). Dokument w swej treści powinien zawierać co najmniej następujące informacje: ? rodzaj ubezpieczenia, ? strony umowy ubezpieczenia - nazwę zakładu ubezpieczeń oraz imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy wykonawcy i jej siedzibę, ? przedmiot umowy ubezpieczenia (zakres oraz rodzaj działalności prowadzonej przez wykonawcę i podlegającej ubezpieczeniu), ? oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia, ? okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, ? sumę gwarancyjną ubezpieczenia, ? wysokość składki ubezpieczeniowej, d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i muszą zawierać co najmniej: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, c) kwotę wadium, d) termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w sytuacji, gdy: ? wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub ? wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ? zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub ? w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, wadium może zostać wniesione przez Pełnomocnika (jednego z wykonawców) występującego w imieniu wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że został on do tego upoważniony. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 44 1440 1101 0000 0000 1226 4208. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium - Przebudowa oraz rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. 6. Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginały dokumentów) należy złożyć w sekretariacie Teatru Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk, a do oferty należy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku zamawiającego. 8. Wadium w formie nie pieniężnej zamawiający uzna za skutecznie wniesione - jeżeli przedmiotowy dokument znajdzie się u zamawiającego w terminie wyznaczonym do składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie, jaki określony jest w art. 144 ustawy Pzp. Ponadto, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający określa/przewiduje co najmniej następujący zakres zmian: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) zakresu robót określonego w przedmiocie zamówienia zawartego w SIWZ, 3) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego, 4) podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: a) powierzenia podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji robót, 5) technologii wykonywania robót lub rozwiązań projektowych stwierdzonych przez Inwestora (inspektora nadzoru), nadzór autorski, organy administracji, zmiany projektu budowlanego. 2. Zmiany, o których mowa w pkt 16.1 mogą być dokonane w przypadku: 1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wynikającej z: a) zmiany technologii wykonania robót lub rodzaju materiałów, zaleconych przez Zamawiającego lub projektanta, b) zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt. 1 Prawa budowlanego) lub wskutek poprawienia błędów projektowych, c) z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 2) w przypadku opóźnienia w przekazaniu wykonawcy terenu robót ( o którym mowa w pkt 4 lit. a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia), spowodowanego nieterminowym wykonaniem etapu I robót (przebudowa budynku sceny Malarnia- etap 1), przewiduje się zamianę terminu zakończenia robót o tyle dni, ile wyniesie opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, 3) konieczności wprowadzenia zmian podczas wykonywania robót, nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 4) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, 5) opóźnienia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, 6) zmian w zakresie dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, 7) przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, 8) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania prac uzgodnień, pozwoleń, opinii osób trzecich lub właściwych organów, 9) zmian obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, norm, innych przepisów prawa, mających wpływ na warunki umowy; zmiany będą dokonane w zakresie w jakim konieczne będzie dostosowanie dotychczasowych rozwiązań do nowych regulacji prawnych, 10) w razie zlecenia przez zamawiającego wykonania prac/robót dodatkowych, 11) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu, 12) z przyczyn leżących po stronie zamawiającego - opóźnienia zamawiającego w przekazaniu terenu robót, lub w zakresie dokonywania odbiorów, zawieszenia prac/robót przez zamawiającego, o czas opóźnienia lub zawieszenia, 13) gdy zmiany pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, lub jeżeli zmiany dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych i niedostępnych w momencie zawarcia umowy zmiana może dotyczyć zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega późniejszym zmianom, za wyjątkiem przypadków gdy: 1) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót zamiennych, skutkujących zmianą kosztów robót, zgodnie z podpisanym wcześniej protokołem konieczności, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone lub zmniejszone o wartość robót zamiennych, wskazaną w kosztorysie ofertowym, przygotowanym przed podpisaniem umowy lub przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, 2) Wykonawca nie wykona robót w jakiejkolwiek części lub nie dostarczy materiałów i urządzeń niezależnie od przyczyny, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót niewykonanych/niedostarczonych materiałów, 3) zostanie ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (roboty zaniechane), wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót zaniechanych, wskazaną w kosztorysie przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, 4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 5. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w umowie i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 6. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z inspektorem nadzoru oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy lecz jedynie podpisania przez strony harmonogramu uwzględniającego zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.