eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomianki › Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej - zad. 2020/30

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-07-10Ogłoszenie nr 561062-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Gmina Łomianki: Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej - zad. 2020/30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łomianki, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Warszawska  115 , 05-092  Łomianki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 888 98 01, , e-mail umig@lomianki.pl, , faks 22 888 98 02.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 pok. 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej - zad. 2020/30
Numer referencyjny: RZP.271.21.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej - zad. 2020/30. 3.2 Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w "Projekcie budowlanym" oraz "Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót". 3.3 Przedmiar robót należy traktować jako dokument dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. 3.4 Roboty powinny być wykonane w następującym zakresie: * roboty przygotowawcze - uprzątnięcie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych, * demontaż lamp oświetleniowych, * demontaż piłkochwytów, ławeczek na terenie boiska oraz nawierzchni boiska, * demontaż bramek oraz koszy do gry w koszykówkę i ich utylizacja, * demontaż i zasypanie kanalizacji deszczowej na terenie boiska, * demontaż słupków do gry w siatkówkę, * demontaż słupków oraz przebudowa boiska do siatkówki oraz badmintona, * demontaż istniejących ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych, * zmiana aranżacji stołów do gier, * demontaż huśtawki dwuosobowej, huśtawki równoważnej, placu zabaw oraz zjeżdżalni, * demontaż istniejącej nawierzchni chodników oraz jej utylizacja, * demontaż piaskownicy, * demontaż istniejącego szamba, * demontaż bram, * demontaż wiaty za budynkiem sklepu oraz podłoża betonowego pod wiatą, * demontaż budynku gospodarczego, * wykonanie oświetlenia, * wykonanie prac związanych z wytyczeniem lokalizacji urządzeń oraz nawierzchni, * usunięcie górnej warstwy ziemi urodzajnej z terenu nowoprojektowanego placu zabaw wraz z wywozem urobku poza teren robót, * wykonanie fundamentów kotwiących, umożliwiających montaż urządzeń zabawowych, piłkochwytu, ogrodzenia, ławek, koszy do gry w koszykówkę, * wykonanie ogrodzenia i furtek dla boiska i placu zabaw, * wykonanie ścieżek pieszych z kostki brukowej, * wykonanie nowej warstwy nawierzchni piaskowej na terenie nowoprojektowanego placu zabaw wykonanie nowej warstwy nawierzchni z poliuretanu na terenie nowoprojektowanego placu zabaw, * montaż obrzeży elastycznych, stanowiących obramowanie nawierzchni piaskowej oraz nawierzchni z poliuretanu, * montaż ławek i urządzeń zabawowych na terenie projektowanego placu zabaw wg wytycznych producenta, * wykonanie nowej nawierzchni syntetycznych poliuretanowej z natryskiem strukturalnym, elastycznej, bezspoinowej przepuszczalnej dla wody, boisk i placu zabaw, * montaż wyposażenia boisk, * namalowanie linii do poszczególnych dyscyplin sportu na nawierzchni boisk, * uprzątnięcie terenu. Wymagania w stosunku do Wykonawcy: 1. Wykonawca, z którym będzie zawarta umowa, zobowiązany jest przedłożyć kosztorysy ofertowe które będą miały zastosowanie na etapie wykonania przedmiotu umowy w sytuacji przerwania realizacji zamówienia i wystąpienia okoliczności polegających np. na wypłaceniu wynagrodzenia z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia lub okoliczności wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót. 2. Należy zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 3. Roboty muszą być prowadzone zgodnie z "warunkami technicznymi przygotowania i odbioru robót budowlano-montażowych". Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów poziomych i pionowych wynikających z niedokładności budowlanej, wymianę urządzeń na identyczne pod względem technicznym i wizualnym po konsultacji z projektantem. Warunkiem dopuszczenia tych zmian jest jednoczesne spełnienie wszystkich zapisów prawa budowlanego oraz innych szczególnych przepisów prawa dotyczących inwestycji. Mając powyższe na uwadze Wykonawca wykaże, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach, poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz załączy kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w szczególności: ? ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016. poz. 1570 tj. z dnia 28.09.2016 r. ? rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968 z późn. zm.); ? rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 5. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. 6. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. 7. Przekazania Zamawiającemu Planu ochrony drzew w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 8. Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, wniosków wraz załącznikami oraz uzgodnień, opinii i decyzji wraz z załącznikami. 9. Wykonanie zadania z dołożeniem należytej staranności, 10. Wywóz odpadów budowlanych i składowanie ich na zorganizowanym wysypisku odbywa się na koszt Wykonawcy. 11. Zapewnienie na własny koszt materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wbudowane materiały muszą odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty. 12. Niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienie istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy. 13. Zapewnienie stałego i wykwalifikowanego personelu, w tym kierownika budowy spełniającego wymagania SIWZ. Powierzenie funkcji kierownika budowy osobie, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 14. Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę kierownika budowy po wykazaniu, że kierownik budowy spełnia wymagania określone w SIWZ. Brak sprzeciwu Zamawiającego w ciągu 3 dni od przedstawienia przez Wykonawcę wniosku o zmianę kierownika budowy zgodnie z wymaganiami SIWZ, uważa się za wyrażenie zgody, 15. Przekazanie Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków. 16. Uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy. 17. Protokolarne przejęcie terenu, na którym będą wykonywane roboty. 18. Urządzenie terenu budowy i zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody (na własny koszt). Koszty zużycia energii elektrycznej i wody ponosi Wykonawca. 19. Oznakowanie terenu budowy w widocznym miejscu tablicą informacyjną oraz ogłoszeniem zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich. 20. Zapewnienie możliwości przejazdu (służby komunalne, służby ratownicze) oraz dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. 21. Sporządzenie planu BIOZ przed rozpoczęciem prac. 22. Ochrona mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzeganie przepisów BHP, utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy. 23. Przestrzeganie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 24. Prowadzenie dziennika budowy, księgi obmiaru robót. 25. Opracowanie harmonogramu finansowo - rzeczowego robót oraz przekazanie Zamawiającemu ww. harmonogramu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 26. Naprawienie wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robót oraz doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 27. Uporządkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakończeniu robót i przekazanie go protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót. 28. Zawiadomienie Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na swój koszt. 29. Zabezpieczenia miejsca znalezienia niewypałów, niewybuchów i amunicji przed dostępem osób nieuprawnionych i powiadomienie odpowiednich służb i przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wydobywaniem, transportowaniem i unieszkodliwianiem niewypałów, niewybuchów i amunicji, 30. Wykonywanie badań zagęszczenia gruntów w miejscach wykonania wykopów oraz dołączenie wyników badań do dokumentacji powykonawczej, 31. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy najpóźniej w dniu odbioru końcowego, w skład której powinny wejść następujące dokumenty: - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty, gwarancje i świadectwa pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń, - dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego i projektanta, - dziennik budowy, - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, - oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także drogi, ulicy lub sąsiedniej nieruchomości w przypadku korzystania z nich, - protokoły badań i sprawozdań 33. Prace należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową: 1. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Akacjowej w Łomiankach - Postanowienie AB.6743.974.2019.IS z dnia 9.01.2020 r. 2. Przebudowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Akacjowej w Łomiankach - Zaświadczenie AB.6743.283.2020.MN z dnia 1.06.2020 r. 3.5 W przypadku, gdy w STW i OR lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych. 3.6 Wykaz usług i robót na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: Lp Zakres: Usługi, roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 usługi geodezyjne nie wymaga się 2 - 27 roboty rozbiórkowe wymaga się 28- 36 roboty budowlane wymaga się 37 - 39 dostawa urządzeń nie wymaga się 40 - 51 roboty budowlane wymaga się 52 - 54 dostawa urządzeń nie wymaga się 55-67 roboty budowlane wymaga się 68 - 72 dostawa urządzeń nie wymaga się 73 - 75 roboty budowlane wymaga się 76 - 86 dostawa urządzeń nie wymaga się 87 - 91 roboty ziemne wymaga się 92 - 107 dostawa urządzeń nie wymaga się 108 roboty budowlane i konserwatorskie wymaga się 109 -110 roboty budowlane wymaga się 111 - 112 roboty rozbiórkowe wymaga się Lp. pozycje z przedmiaru - oświetlenie Usługi wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1-13 roboty budowlane wymaga się 14-20 dostawa urządzeń nie wymaga się 3.7 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45212140-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37535200-9
45233250-6
45112000-5
45316100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 2.6 Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówień polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienie zostało przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 178
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zaoferowanym w Formularzu Oferty nie dłuższym niż tj. 150 dni liczonych od daty zawarcia umowy lub 164 dni liczonych od daty zawarcia umowy lub 178 dni liczonych od daty zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1.2.3.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/ modernizacji placu zabaw (z nawierzchnią syntetyczną) o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto (czterysta tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót oraz dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/ modernizacji boisk (z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową bezspoinową) o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto w przypadku każdej z tych robót, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował 1 osobą posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy obejmującym budowę/rozbudowę obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach) oraz należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, 5.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.2.2 i 5.1.2.3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.4 Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 5.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy 5.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.4.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5.4.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp) warunek o którym mowa w pkt 5.1.2.3.1 SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden z podmiotów o których mowa powyżej spełni wymagany warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.3.2 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 6.3.3 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.3.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp składa dokumenty dotyczące tego podmiotu o których mowa w pkt 6.3.2 SIWZ. 6.3.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zamiast dokumentu o których mowa w pkt 6.3.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.2.1.1.1 Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże że: wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/ modernizacji placu zabaw (z nawierzchnią syntetyczną) o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto (czterysta tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót oraz dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/ modernizacji boisk (z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową bezspoinową) o wartości co najmniej 200 000,00zł brutto w przypadku każdej z tych robót, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 6.2.1.1.2 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże 1 osobą posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy obejmującym budowę/rozbudowę obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach), skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnej za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

6.4.1 W przypadku gdy zostały zaoferowane przez Wykonawcę materiały równoważne - wykaz produktów / materiałów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa powyżej złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór Załącznik nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Gwarancja20,00
Termin wykonania zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z § 23 [zmiana umowy] 1. Zamawiający dopuszcza następujące warunki zmiany treści niniejszej umowy: 1) Zawieszenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 3 niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 2) W przedstawionych w pkt.1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi zawieszenia. 3) Zawieszenie, o którym mowa w pkt.1 zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności, o których mowa w ust.1 musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4) W przypadku odmowy wydania lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli, posesji do celów realizacji inwestycji - termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności. 5) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku powierzenia przez Zamawiającego dodatkowego zakresu robót na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp. 6) W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dodatkowych robót budowlanych, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w powołanym powyżej artykule. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy zgodnie z zapisami art. 144 ust.1 pkt 3)-6) ustawy Pzp. 4. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 3. 5. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy: 1) zmiana na stanowisku kierownika budowy, 2) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) zmiana na stanowisku koordynatora umowy, 4) zmiana adresu Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.