eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Remont pomieszczeń w budynkach Osiedla Akademickiego w Sosnowcu wraz z naprawą elewacji budynku Domu Studenta nr 4 w SosnowcuOgłoszenie z dnia 2020-07-10Ogłoszenie nr 560934-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Remont pomieszczeń w budynkach Osiedla Akademickiego w Sosnowcu wraz z naprawą elewacji budynku Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12 , 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, , e-mail dzp@us.edu.pl , , faks -.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/roboty-budowlane


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 17, parter


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w budynkach Osiedla Akademickiego w Sosnowcu wraz z naprawą elewacji budynku Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu
Numer referencyjny: DZP.381.014.2020.RB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na: a) w części A - remoncie 17 segmentów studenckich (przedpokoje, łazienki, pokoje) polegający m.in. na wymianie brodzików na betonowe wykończone płytkami ceramicznymi, wymianie kabin i baterii natryskowych, wentylatorów wyciągowych, opraw oświetleniowych, płytek ściennych i podłogowych, malowaniu ścian i sufitów w budynku Domu Studenta nr 2 w Sosnowcu, b) w części B - remoncie 20 pokoi studenckich w Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 2, c) w części C - naprawie elewacji od strony wejścia głównego do budynku w Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 2, d) w części D - remoncie korytarzy w Domu Asystenta nr 2 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 6. 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, która zawiera: a) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla części A,B,C,D (STWiORB); b) przedmiary robót branża budowlana dla części A,B,C,D; c) przedmiar robót branża elektryczna dla części A; d) przedmiar robót branża sanitarna dla części A;

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45410000-4
45432111-5
45431200-9
45431100-8
45442190-5
45442100-8
45443000-4
45310000-3
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. dla: a) Części A zakres robót podobnych: -usuwanie warstwy malarskiej -roboty malarskie -tynkowanie -kładzenie wykładzin elastycznych -kładzenie glazury -kładzenie terakoty -roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne -wymiana opraw oświetleniowych sufitowych. b) Części B zakres robót podobnych: -usuwanie warstwy malarskiej -roboty malarskie -tapetowanie ścian -tynkowanie -kładzenie wykładzin elastycznych c) Części C zakres robót podobnych: -usuwanie warstwy malarskiej -roboty malarskie -tynkowanie d) Części D zakres robót podobnych: -usuwanie warstwy malarskiej -roboty malarskie -tapetowanie ścian -tynkowanie -kładzenie wykładzin elastycznych 2) Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zostaną udzielone na warunkach określonych przyszłą umową na realizację przedmiotu zamówienia dla danej części.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: Część A,B,C: od dnia przekazania terenu budowy do 4.09.2020r. Część D: od dnia przekazania terenu budowy do 5.10.2020r. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: Część A a) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty budowlane wykończeniowe polegające na tynkowaniu, malowaniu i kładzeniu płytek ceramicznych, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 170 000,00 zł brutto; b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub remoncie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto; c) co najmniej jedną robotę budowlaną w polegającą na wykonaniu lub remoncie wewnętrznych instalacji elektrycznych o wartości tej roboty nie mniejszej niż 8 000,00 zł brutto; Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia spełniania opisanych powyżej warunków udziału dla części A w jednym zamówieniu/w ramach jednej umowy. Część B a) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty budowlane wykończeniowe polegające na malowaniu i tapetowaniu, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto; b) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty budowlane wykończeniowe polegające na kładzeniu wykładzin podłogowych PCW, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto; Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia spełniania opisanych powyżej warunków udziału dla części B w jednym zamówieniu/w ramach jednej umowy. Część C a) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku strukturalnego wraz z warstwą zbrojącą, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto; Część D a) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty budowlane wykończeniowe polegające na malowaniu i tapetowaniu, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto; a) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty budowlane wykończeniowe polegające na kładzeniu wykładzin podłogowych PCW, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto; Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia spełniania opisanych powyżej warunków udziału dla części D w jednym zamówieniu/w ramach jednej umowy. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie roboty zrealizowane w ramach jednej umowy/zamówienia, obejmującej ww. dla danej części zakres prac. Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykaże się realizacją robót, których wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) postępowania. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz - wykaz robót budowlanych, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 1) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona) Zdolność zawodowa: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: Część A, B,C,D minimum 1 osobą - która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane - osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, iż w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP (w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów ww. ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117. z późn. zm.). Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale IV ust. 4 pkt 2) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. b) SIWZ. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdz. III ust. 4 SIWZ powinno zostać wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. b) SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit.b) SIWZ. 7) Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. 8) Zamawiający nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Forma dokumentu:Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1E do SIWZ, Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Forma dokumentu: Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1F do SIWZ, Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków wymienionych w rozdz. III ust. 2 pkt 1 SIWZ powinno zostać wykazane łącznie. 4) Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zasobach (zdolnościach technicznych lub zawodowych) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit.a) SIWZ. 6)Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa ww rozdz. III ust. 2 pkt 1 SIWZ. 7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1D doSIWZ. W przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Forma dokumentu:Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma Dokumentu: Oryginał.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Część A-5 650,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych, 00/100), 2) Część B-3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych, 00/100), 3) Część C- 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych, 00/100), 4) Część D-3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych, 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo - kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub 3) w gwarancjach bankowych lub 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego -Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
Okres przedłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

wzór umowy-załącznik nr 3 do SIWZ


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

5% ceny całkowitej podanej w ofercie (z VAT)


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności stanowi następstwo: a) nieterminowego przekazania terenu budowy, b) braku przygotowania lub braku możliwości przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych; 2) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, nie leżących po stronie Wykonawcy; 3) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy tudzież wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 4) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych będącego wynikiem powstania szkód, nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy, jeżeli szkody te nie wystąpiły z winy Wykonawcy; 5) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §15 umowy. 6) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 7) konieczności wprowadzenia robót zamiennych w rozumieniu i na zasadach określonych w §11 Umowy; 8) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną w ramach tzw. robót zaniechanych, o których mowa w §11 Umowy, co skutkować może obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień §11ust. 9 umowy; 9) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Pzp w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu robót powierzonych ww. podwykonawcom; 10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; 11) przedłużenia okresu gwarancji, w sytuacji jej przedłużenia przez producenta lub Wykonawcę, 12) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO znajdują się w rozdz. XIV SIWZ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część A- Remont segmentów studenckich w Domu Studenta nr 2 w Sosnowcu przy ul. Suchej 7a
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia w części A obejmuje m.in: a) w branży ogólnobudowlanej: ? roboty przygotowawcze i zabezpieczające, w tym zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem i zniszczeniem, ? skucie płytek ceramicznych na ścianach (łazienki) ? zeskrobanie starych, odstających i luźnych powłok malarskich na ścianach i sufitach, ? wykonanie izolacji wodochronnej z płynnej folii i taśm uszczelniających na posadzce i na ścianach w miejscach ułożenia płytek ceramicznych (łazienka), ? wykonanie brodzika betonowego wys. 30 cm półokrągłego - podłoże wylewane gr. 15 cm izolacja płynną folią dwukrotnie na całej powierzchni niecki i taśmą izolacyjną w narożach, wykończyć płytkami ceramicznymi, ? zagruntowanie ścian i sufitów środkami gruntującymi malarskimi, ? pomalowanie ścian i sufitów sanitariatów dwa razy farbami emulsyjnymi lateksowymi o odporności na szorowanie na mokro klasy 1 , ? pomalowanie ścian i sufitów dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi w pozostałych pomieszczeniach, ? uzupełnienie na ścianach w łazience płytek ceramicznych ściennych; b) w branży sanitarnej: ? demontaż baterii, brodzików, kabin natryskowych, wentylatorów wywiewnych łazienkowych, ? montaż wpustów wraz z syfonem czyszczonym od góry dla brodzika murowanego, ? montaż drzwi do kabin natryskowych 85 cm ze szkła hartowanego transparentnego, spasowanych z brodzikiem murowanym - rolki w wykonaniu mosiężnym, profil kabiny wykonany ze stali nierdzewnej patynowanej, uszczelki systemowe, ? montaż kabin narożnych 80x80cm, ? montaż baterii natryskowych z głowica ceramiczną z punktowym montażem słuchawki na ścianie; ? montaż wentylatorów wyciągowych min 100m3/h 28dB z odległości 3m, załączanych z wyłącznika światła - wentylatory z czasowym opóźnieniem wyłączenia; c) w branży elektrycznej: ? demontaż zużytych opraw oświetleniowych, ? odłączenie przewodów, ? montaż nowych opraw oświetleniowych ze źródłem światła (żarówka) LED minimum 10W, oraz prace towarzyszące i roboty tymczasowe i inne, niezbędne do kompleksowej realizacji całości przedmiotu zamówienia, uporządkowanie terenu budowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
okres przedłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część B- Remont 20 pokoi studenckich w Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia w części B obejmuje m.in: ? roboty przygotowawcze i zabezpieczające, ? zeskrobanie starych odstających i luźnych powłok malarskich na sufitach i części ścian, ? zerwanie starych tapet na części ścian, ? rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokolikiem, ? zagruntowanie ścian i sufitów środkami gruntującymi, ? przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładzin rulonowych PCW, ? tapetowanie części ścian, ? malowanie sufitów i części ścian farbami emulsyjnymi, ? ułożenie wykładzin rulonowych PCW, ? prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz inne, niezbędne do kompleksowej realizacji całości przedmiotu zamówienia, ? uporządkowanie terenu budowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
okres przedłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część C- Naprawa elewacji od strony wejścia głównego do budynku w Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia w części C obejmuje m.in: ? roboty przygotowawcze i zabezpieczające, ? ustawienie rusztowania zewnętrznego rurowego, ? zerwanie tynku cienkowarstwowego systemowego, ? przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ścian elewacji, ? gruntowanie ścian preparatem wzmacniającym, dwukrotnie, ? przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach, ? nałożenie wyprawy elewacyjnej, cienkowarstwowej z tynku strukturalnego grubości 2 mm, z gotowej mieszanki, kolorystyka i sposób "zatarcia" (nałożenia) zgodne z istniejącymi, ? demontaż rusztowania zewnętrznego rurowego, ? prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz inne, niezbędne do kompleksowej realizacji całości przedmiotu zamówienia, ? uporządkowanie terenu budowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
okres przedłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Część D- Remont korytarzy w Domu Asystenta nr2 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia w części D obejmuje m.in: ? roboty przygotowawcze i zabezpieczające, ? zeskrobanie starych odstających i luźnych powłok malarskich na sufitach i części ścian, ? zerwanie starych tapet na ścianach, ? rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - tekstylnych płytkowych, ? zagruntowanie ścian i sufitów środkami gruntującymi, ? przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładzin tekstylnych płytkowych, ? tapetowanie ścian, ? malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, ? ułożenie wykładzin tekstylnych płytkowych, ? prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz inne, niezbędne do kompleksowej realizacji całości przedmiotu zamówienia, ? uporządkowanie terenu budowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-05
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
okres przedłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.