eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) i klatek schodowych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.Ogłoszenie z dnia 2020-07-10Ogłoszenie nr 560586-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) i klatek schodowych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 14122677500000, ul. ul. Garbarska  , 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 383 57 50, e-mail bip@bip.mzlradom.pl, faks 48 383 57 48 w. 231.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.mzlradom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.mzlradom.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.mzlradom.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy składać w sekretariacie (parter) Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu w poniedziałek- piątek w godz. 7.30 do 15.30
Adres:
Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) i klatek schodowych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.
Numer referencyjny: PN/001/07/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) i klatek schodowych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia. 2. Przedmiotowe postępowanie podzielone jest na dwie części - 2 zadania: 1) ZADANIE I obejmuje remont lokali mieszkalnych przy ul. 25-Czerwca 57 m 20, przy ul. Struga 108 m 22, przy ul. Koszarowej 11 m 6 oraz klatkę schodową przy ul. Słowackiego 67 w budynku mieszkalnym; 2) ZADANIE II obejmuje remont lokali mieszkalnych przy ul. Maratońskiej 17 m 46, przy ul. Garbarskiej 54/60 m 10, przy ul. Pawiej 6 m 33 oraz klatkę schodową przy ul. Suchej 1 w budynku mieszkalnym. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno lub dwa zadania. 4. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe: wykucie z muru ościeżnic drewnianych, wykucie z muru podokienników drewnianych, wykucie z muru ościeżnic stalowych; odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokołów, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych), zrywanie tapet, rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami, 2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 3) uzupełnienie, naprawę i gipsowanie tynków wewnętrznych, obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach, 4) wykonanie ścianek działowych z cegły. 5) posadzki: naprawę posadzek, układanie wykładzin podłogowych (wykładziny PCV, panele, terakota) montaż listew przyściennych i cokołów, 6) roboty malarskie: zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem, dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów, 7) roboty sanitarne: prace modernizacyjne przy instalacjach: wodociągowej, ciepłej wody, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. W ramach centralnego ogrzewania przewiduje się wykonanie nowego ogrzewania etażowego zasilanego z piecokuchni wyposażoną w wężownicę. Prace wodociągowe i kanalizacyjne obejmują remont instalacji zimnej i ciepłej wody w tym roboty demontażowe oraz instalację zimnej i ciepłej wody wyposażonej w następujące punkty czerpalne: baterie umywalkowe, baterię zlewozmywakowe, zawory do płuczek ustępowych, zawory ze złączką do węża. Ponadto przewiduje się montaż następującej armatury sanitarnej: umywalek porcelanowych z syfonem PCV, zlewozmywaków stalowych z syfonem PCV, misek ustępowych z płuczką typu Compact, wanien stalowych i brodzików 8) instalacje gazowe: montaż kuchenek gazowych, próba szczelności instalacji gazowej, opinia kominiarska 9) instalacje elektryczne: roboty przygotowawcze, demontaż istniejących instalacji, instalowanie rozdzielni elektrycznych, instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki, armatura modułowa) 10) naprawa skrzynek pocztowych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiary robót pomocniczo (Załącznik nr 9 do SIWZ)-. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45330000-9
45310000-3
45333000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy, w maks. wysokości 72 000,00 zł netto, w zakresie remontów lokali mieszkalnych i użytkowych oraz klatek schodowych będących w zasobach Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu. Wykaz budynków, w których znajdują się lokale stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ. 2. Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej niniejszego postępowania, po przeprowadzeniu negocjacji z zastrzeżeniem, że wartość robót w nowych lokalizacjach zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej (kosztorysach) składników cenotwórczych. Dopuszcza się jedynie zmianę stawki roboczogodziny po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o max 4 %, a po upływie 24 miesięcy o max 8%, pozostałe składniki cenotwórcze nie ulegną zmianie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, bez względu na to, czy wykonawca złoży ofertę na jedną czy dwie części zamówienia. Termin realizacji umowy może zostać zmieniony w przypadkach opisanych we wzorze umowy oraz w przypadku zaoferowania w ofercie skrócenia terminu wykonania umowy przez Wykonawcę

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda jest o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto i obejmuje prace: remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne (sanitarne, elektryczne) w budynku lub lokalu mieszkalnym bądź użytkowym. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część - zadanie to winien wykazać się sumą wartości robót określonych dla tych części tzn. co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda jest o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto i obejmuje prace: remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne (sanitarne, elektryczne) w budynku lub lokalu mieszkalnym bądź użytkowym, lub co najmniej 4 roboty budowlane, z których każda jest o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto i obejmuje prace: remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne (sanitarne, elektryczne) w budynku lub lokalu mieszkalnym bądź użytkowym. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełnić łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie całego warunku- warunku w całości. b) dysponuje osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającymi: - 1 (jedna) osoba, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy, - 1 (jedna) osoba, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót, - 1 (jedna) osoba, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnej; osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót. Wymienione osoby powinny posiadać minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót lub budowy dla danej specjalności. Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełnić łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu przez np. każdego z trzech spośród Wykonawców występujących wspólnie, dysponowania minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w jednej z wymaganych specjalności lub na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców dysponowania minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane w jednej z trzech wymaganych specjalności lub jedną osobą posiadającą uprawnienia w kilku specjalnościach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zapis ten oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu (tj. podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) w realizacji zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, należy przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ), w przedmiotowym postępowaniu w wykazie należy wskazać roboty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania zdolności technicznej i zawodowej, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ. 2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ). 2.Pełnomocnictwo. 3. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Termin wykonania20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy: a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę dla zaniechania robót, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Zamawiającego, inspektora nadzoru, b) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT (zmiana dot. będzie zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem znowelizowanej stawki, w zakresie robót realizowanych po wejściu w życie przedmiotowej zmiany stawki podatku), c) w przypadku gdy w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, lub gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji o której mowa w §1 ust 2 nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy. 2) terminu wykonania zamówienia: a) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, b) jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. "siły wyższej" lub wymogów środowiskowych, lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych. d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym za "siłę wyższą" uważa się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, a wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie przed zawarciem umowy, nie mogli uniknąć, zapobiec lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji bądź innych przeszkód (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne itp.), f) w przypadku niezawinionego przez żadną ze stron umowy przedłużenia się procedur prawnych, administracyjnych, działań gestorów sieci itp. Uwaga: Wydłużenie terminu może nastąpić maksymalnie o okres odpowiadający odpowiednio okresowi trwania niesprzyjających warunków bądź okres konieczny do usunięcia przeszkód faktycznych, prawnych, administracyjnych itp. będących przesłanką do wydłużenia terminu. 2. Inne zmiany dot. niemożliwych do przewidzenia okoliczności jak np. zmiana kierownika budowy, kierowników robót (choroby, przypadki losowe utrata uprawnień itp.), może nastąpić jedynie po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego bez konieczności podpisywania aneksów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Remont lokali mieszkalnych i klatki schodowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 ZADANIE I obejmuje remont lokali mieszkalnych przy ul. 25-Czerwca 57 m 20, przy ul. Struga 108 m 22, przy ul. Koszarowej 11 m 6 oraz klatkę schodową przy ul. Słowackiego 67 w budynku mieszkalnym; 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno lub dwa zadania. 3. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe: wykucie z muru ościeżnic drewnianych, wykucie z muru podokienników drewnianych, wykucie z muru ościeżnic stalowych; odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokołów, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych), zrywanie tapet, rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami, 2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 3) uzupełnienie, naprawę i gipsowanie tynków wewnętrznych, obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach, 4) wykonanie ścianek działowych z cegły. 5) posadzki: naprawę posadzek, układanie wykładzin podłogowych (wykładziny PCV, panele, terakota) montaż listew przyściennych i cokołów, 6) roboty malarskie: zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem, dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów, 7) roboty sanitarne: prace modernizacyjne przy instalacjach: wodociągowej, ciepłej wody, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. W ramach centralnego ogrzewania przewiduje się wykonanie nowego ogrzewania etażowego zasilanego z piecokuchni wyposażoną w wężownicę. Prace wodociągowe i kanalizacyjne obejmują remont instalacji zimnej i ciepłej wody w tym roboty demontażowe oraz instalację zimnej i ciepłej wody wyposażonej w następujące punkty czerpalne: baterie umywalkowe, baterię zlewozmywakowe, zawory do płuczek ustępowych, zawory ze złączką do węża. Ponadto przewiduje się montaż następującej armatury sanitarnej: umywalek porcelanowych z syfonem PCV, zlewozmywaków stalowych z syfonem PCV, misek ustępowych z płuczką typu Compact, wanien stalowych i brodzików 8) instalacje gazowe: montaż kuchenek gazowych, próba szczelności instalacji gazowej, opinia kominiarska 9) instalacje elektryczne: roboty przygotowawcze, demontaż istniejących instalacji, instalowanie rozdzielni elektrycznych, instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki, armatura modułowa) 10) naprawa skrzynek pocztowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45453000-7, 45330000-9, 45310000-3, 45333000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin wykonania 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie będzie zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, bez względu na to, czy wykonawca złoży ofertę na jedną czy dwie części zamówienia. Termin realizacji umowy może zostać zmieniony w przypadkach opisanych we wzorze umowy oraz w przypadku zaoferowania w ofercie skrócenia terminu wykonania umowy przez Wykonawcę


Część nr: 2Nazwa: Remont lokali mieszkalnych i klatki schodowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. ZADANIE II obejmuje remont lokali mieszkalnych przy ul. Maratońskiej 17 m 46, przy ul. Garbarskiej 54/60 m 10, przy ul. Pawiej 6 m 33 oraz klatkę schodową przy ul. Suchej 1 w budynku mieszkalnym. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno lub dwa zadania. 3. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe: wykucie z muru ościeżnic drewnianych, wykucie z muru podokienników drewnianych, wykucie z muru ościeżnic stalowych; odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokołów, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych), zrywanie tapet, rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami, 2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 3) uzupełnienie, naprawę i gipsowanie tynków wewnętrznych, obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach, 4) posadzki: naprawę posadzek, układanie wykładzin podłogowych (wykładziny PCV, panele, terakota) montaż listew przyściennych i cokołów, 5) roboty malarskie: zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem, dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów, 6) roboty sanitarne: prace modernizacyjne przy instalacjach: wodociągowej, ciepłej wody, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Prace wodociągowe i kanalizacyjne obejmują remont instalacji zimnej i ciepłej wody w tym roboty demontażowe oraz instalację zimnej i ciepłej wody wyposażonej w następujące punkty czerpalne: baterie umywalkowe, baterię zlewozmywakowe, zawory do płuczek ustępowych, zawory ze złączką do węża. Ponadto przewiduje się montaż następującej armatury sanitarnej: umywalek porcelanowych z syfonem PCV, zlewozmywaków stalowych z syfonem PCV, misek ustępowych z płuczką typu Compact, wanien stalowych i brodzików 7) instalacje gazowe: montaż kuchenek gazowych, próba szczelności instalacji gazowej, opinia kominiarska 8) instalacje elektryczne: roboty przygotowawcze, demontaż istniejących instalacji, instalowanie rozdzielni elektrycznych, instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki, armatura modułowa) 9) naprawa skrzynek pocztowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45453000-7, 45330000-9, 45310000-3, 45333000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Termin wykonania20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie będzie zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, bez względu na to, czy wykonawca złoży ofertę na jedną czy dwie części zamówienia. Termin realizacji umowy może zostać zmieniony w przypadkach opisanych we wzorze umowy oraz w przypadku zaoferowania w ofercie skrócenia terminu wykonania umowy przez Wykonawcę


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.