eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mełgiew › Rozbudowa infrastruktury drogowej na ternie Gminy Mełgiew w ramach projektu "Mobilny LOF" poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2102L, 2020L, 2021L w zakresie wykonania chodnika, peronu komunikacyjnego oraz wiat przystankowych i rowerowych - II etap oraz budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego energooszczędnego LED w pasie drogi dz. 653 i w pasie drogi dz. 668 w m. Jacków gm. Mełgiew.Ogłoszenie z dnia 2020-07-10Ogłoszenie nr 560501-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Gmina Mełgiew: Rozbudowa infrastruktury drogowej na ternie Gminy Mełgiew w ramach projektu "Mobilny LOF" poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2102L, 2020L, 2021L w zakresie wykonania chodnika, peronu komunikacyjnego oraz wiat przystankowych i rowerowych - II etap oraz budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego energooszczędnego LED w pasie drogi dz. 653 i w pasie drogi dz. 668 w m. Jacków gm. Mełgiew.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (umowa nr RPLU.05.06.00-06.0001/17-05, Oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego)

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mełgiew, krajowy numer identyfikacyjny 43101958900000, ul. ul. Partyzancka  2 , 21-007  Mełgiew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 460 57 00, e-mail melgiew@melgiew.pl, faks 81 460 57 90.
Adres strony internetowej (URL): http://www.melgiew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, pokój nr 001, kancelaria podawcza. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty, a nie data wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa infrastruktury drogowej na ternie Gminy Mełgiew w ramach projektu "Mobilny LOF" poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2102L, 2020L, 2021L w zakresie wykonania chodnika, peronu komunikacyjnego oraz wiat przystankowych i rowerowych - II etap oraz budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego energooszczędnego LED w pasie drogi dz. 653 i w pasie drogi dz. 668 w m. Jacków gm. Mełgiew.
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji w ramach projektu "Mobilny LOF". Zadanie zostało podzielone: zadanie nr 1: Rozbudowa infrastruktury drogowej na ternie Gminy Mełgiew w ramach projektu "Mobilny LOF" poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2102L, 2020L, 2021L w zakresie wykonania chodnika, peronu komunikacyjnego oraz wiat przystankowych i rowerowych - II etap. zadanie nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego energooszczędnego LED w pasie drogi dz. 653 i w pasie drogi dz. 668 w m. Jacków gm. Mełgiew.Ogólna charakterystyka robót budowlanych obejmuje, w szczególności:Zadanie 1 - Rozbudowę infrastruktury drogowej na ternie Gminy Mełgiew w ramach projektu "Mobilny LOF" poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2102L, 2020L, 2021L w zakresie wykonania chodnika, peronu komunikacyjnego oraz wiat przystankowych i rowerowych - II etap.Zakres robót obejmuje wykonanie:- roboty przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu i roboty rozbiórkowe,- wycinkę drzew i krzewów,- roboty ziemne,- wykonanie miejsc pod wiaty przystankowe (5 szt.) i rowerowe (2 szt.) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy istniejącym ciągu pieszo-rowerowym (peronie) i chodniku,- wykonanie peronu komunikacyjnego (1 szt.) z nawierzchni z betonowej kostki brukowej (z krawężnikiem) przy krawędzi jezdni,- wykonanie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (z krawężnikiem) za ściekiem z kostki betonowej, na długości ok. 80 m,- wykonanie chodnika za rowem przydrożnym z kostki betonowej, na długości ok. 142 m,- wykonanie zjazdów indywidualnych przez chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (barwy czerwonej) na szerokości chodnika,- utwardzenie gruntowych zjazdów indywidualnych kruszywem łamanym, - odtworzenie istniejących rowów przydrożnych,- wykonanie przepustów pod zjazdami w ciągu rowu przydrożnego z rur,- wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego odprowadzających wodę ze ścieku na skarpę w granicach pasa drogowego,- umocnienie brukowcem wlotów i wylotów przepustów,- umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,- korekta i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego,- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,- ustawienie nowych wiat przystankowych (5 sztuk),- ustawienie nowych wiat rowerowych na 10 miejsc dla rowerów (2 sztuki),- ustawienie nowych stojaków na rowery (łącznie dla 20 rowerów).Lokalizacja inwestycji:Planowane do przebudowy odcinki dróg powiatowych nr 2102L, 2020L i 2021L w zakresie wykonania chodnika, peronu komunikacyjnego oraz wiat przystankowych i rowerowych położone są administracyjnie na terenie gminy Mełgiew w powiecie świdnickim, województwo lubelskie. Ciąg dróg powiatowych nr 2102L, 2020L oraz 2021L na przedmiotowych odcinkach objętych opracowaniem przebiega przez miejscowości: Franciszków, Jacków oraz Mełgiew. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:Jednostka ewidencyjna: 061702_2 Mełgiew Obręb ewidencyjny: 0002 Franciszków, dz. 110/1 Obręb ewidencyjny: 0003 Jacków Kolonia, dz. 606/1. Obręb ewidencyjny: 0011 Mełgiew I, dz. 372. Zadanie 2 - Budowę oświetlenia ulicznego wydzielonego energooszczędnego LED w pasie drogi dz. 653 i w pasie drogi dz. 668 w m. Jacków gm. Mełgiew.Zakres robót obejmuje wykonanie: a) Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego energooszczędnego LED w pasie drogi dz. 653 w m. Jacków gm. Mełgiew: - Wykonanie zasilenia projektowanego oświetlenia drogowego wydzielonego,- Budowa linii kablowych oświetleniowych zasilających słupy oświetleniowe kablem typu YAKY4x35 mm2 (rezerwa kablowa do ewentualnej dalszej rozbudowy),- Wykonanie uziemień projektowanych słupów oświetleniowych,- Wykonanie przewiertów sterowanych,- Rozbudowa szafki oświetleniowej SO2 (1 szt.)- Montaż słupów oświetleniowych okrągłych (9 szt.),- Montaż opraw LED o IP66; IK08; skuteczność świetlna min 124lm/W; temperatura barwowa 4000k; klasa ochronności oprawy II; CRI>=70; Wysoka żywotność modułów LED min. L80B10 sięgająca 100 000 h (12 szt.) - Pomiary kontrolne elektryczne,- Uruchomienie oświetlenia.Lokalizacja inwestycji:Planowane do budowy oświetlenie uliczne wydzielone energooszczędnego LED w pasie drogi dz. 653 w m. Jacków, gm. Mełgiew. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:Jednostka ewidencyjna: 061702_2 Mełgiew Obręb ewidencyjny: 0003 Jacków Kolonia, dz. 653; 606/1. b) Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego energooszczędnego LED w pasie drogi dz. 668 w m. Jacków gm. Mełgiew -Wykonanie zasilenia projektowanego oświetlenia drogowego wydzielonego,-Budowa linii kablowych oświetleniowych zasilających słupy oświetleniowe kablem typu YAKY4x35 mm2 (rezerwa kablowa do ewentualnej dalszej rozbudowy),-Wykonanie uziemień projektowanych słupów oświetleniowych,-Wykonanie przewiertów sterowanych,-Rozbudowa szafki oświetleniowej SO2 (1 szt.)-Montaż słupów oświetleniowych okrągłych; h=10m, z wysięgnikiem 1,5m i fundamentem F150 (h=1,5mb), tabliczką bezp. (7 szt.)-Montaż opraw LED o IP66; IK08; skuteczność świetlna min 124lm/W; temperatura barwowa 4000k; klasa ochronności oprawy II; CRI>=70; Wysoka żywotność modułów LED min. L80B10 sięgająca 100 000 h (8 szt.),-Pomiary kontrolne elektryczne,-Uruchomienie oświetlenia. Lokalizacja inwestycji: Planowane do budowy oświetlenie uliczne wydzielone energooszczędnego LED w pasie drogi dz. 668 w m. Jacków, gm. Mełgiew. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: Jednostka ewidencyjna: 061702_2 Mełgiew, Obręb ewidencyjny: 0003 Jacków Kolonia, dz. 668, 606/1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert dla zadania nr 1 lub dla zadania nr 2 lub dla zadania nr 1 i 2. Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: Zadanie nr 1 - załącznik Nr 1a:- Projekt wykonawczy, - Projekt stałej organizacji ruchu,- Plan wyrębu drzew,- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR),- Przedmiar robót.Zadanie nr 2 - załącznik Nr 1b:- Projekty budowlane, - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR),- Dokumenty formalne,- Przedmiary robót.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz "lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy PZP oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. Klauzula zatrudnienia.Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt. 3.2-3.3 SIWZ.Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim punkcie czynności będzie polegało: - na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - Wykonawca w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia oraz zakresem wykonywanych przez nich obowiązków.Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przedkładał będzie Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dowody wskazane w § 3 ust.2 pkt. 27) projektu umowy. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenie kar umownych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Gwarancja. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45111100-9
45112000-5
45112210-0
45223800-4
45231000-5
45233141-9
45233221-4
45233290-8
45233292-2
45316110-9
45231000-5
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-19
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-19

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Dla zadania 1:co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, każda o powierzchni min. 80 m2. Dla zadania 2: co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie i/lub przebudowie infrastruktury oświetlenia ulicznego obejmujące minimum 5 punktów oświetleniowych, 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: dla zadania 1: jedną osobę posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. dla zadania 2: jedną osobę posiadającą ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku Nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1.1 SIWZ.Dowody, o których w rozdziale 6.5.1 SIWZ, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach określonych w rozdziale 6.4 - 6.5 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
długość okresu gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 15 Projektu Umowy (Załącznik nr 2a i Nr 2b do SIWZ). Zmiana postanowień umowy może nastąpić gdy: 1) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 144 Prawa zamówień publicznych, 2) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia oraz nie wpływają na wartość ceny; b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz nie wpłyną na wartość ceny; c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców; 3) zmiana terminu realizacji - w przypadkach wskazanych w ust. 2, a także w przypadku: a) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron; b) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i przy zachowaniu procedury zawartej w ust. 4. 4) zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, o którym mowa w § 5 umowy. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy osobę wskazaną w "Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia" określoną, jako osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Wszelkie zmiany dotyczące osoby wskazanej w "Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia" przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do osoby wskazanej w Wykazie są możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a w szczególności długotrwałej choroby, długotrwałej niezdolności do pracy, ustania stosunku pracy lub innej podstawy prawnej zatrudnienia. Nowa osoba wprowadzona przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy musi spełniać warunki określone w SIWZ. Wykonawca informuje Zamawiającego na piśmie o dokonanej zmianie przedstawiając dowody potwierdzające spełnienie warunków określonych w SIWZ co najmniej na poziomie zastępowanej osoby. Zamawiający akceptuje dokonaną zmianę poprzez pisemną odpowiedź. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej , stanowi podstawy do zmiany umowy w formie aneksu. Zamawiający odmawia dokonania zmiany w sytuacji gdy wskazana osoba nie spełnia minimalnych wymagań wskazanych w SIWZ 5) zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, a spowodowana będzie: a) zmianami dokumentacji technicznej skutkujących koniecznością wykonania robót dodatkowych wynikających z tejże zmiany, oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych na zasadach określonych w § 7. b) ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane) c) zmianą stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie). jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 7) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia robót z uwagi na wystąpienie: 1) niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych trwających przez okres powyżej 7 dni, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z przyjętą technologią realizacji prac wymagającą odpowiednich warunków atmosferycznych (m. in.: temperatura, siła wiatru, opady: deszczu, śniegu, gradu); 2) zdarzeń o charakterze katastrofalnych działań przyrody oraz zdarzeń nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego; 3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym; 4) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót; 5) innych okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiaj terminowe wykonania prac. 3. Przyczyny wskazane w ust. 2 mogą uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, jednak nie później niż do 30.11.2020r. jeśli w tym czasie nie jest możliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac byłoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych. 4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego - nie później niż 3 dni od zaistnienia danej okoliczności - pisemnego poinformowania Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie prac lub też wpływających na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem szacowanego wpływu na termin realizacji inwestycji; 2) złożenia na co najmniej 14 dni przed upływem terminu umownego, stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne, uzasadniające zmianę terminu umownego. 5. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy. 6. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 7. Zamawiający w związku z wystąpieniem epidemii wirusa COVID-19 dopuszcza możliwość zmiany umowy na zasadach określonych odpowiednio w art. 15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz innych przepisach. 8. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi: 1) projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany. 9. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: 1) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia w oparciu o złożone kosztorysy uproszczone oraz zasady określone w § 7.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Rozbudowa infrastruktury drogowej na ternie Gminy Mełgiew w ramach projektu "Mobilny LOF" poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2102L, 2020L, 2021L w zakresie wykonania chodnika, peronu komunikacyjnego oraz wiat przystankowych i rowerowych - II etap
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 - Rozbudowę infrastruktury drogowej na ternie Gminy Mełgiew w ramach projektu "Mobilny LOF" poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2102L, 2020L, 2021L w zakresie wykonania chodnika, peronu komunikacyjnego oraz wiat przystankowych i rowerowych - II etap. Zakres robót obejmuje wykonanie: - roboty przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu i roboty rozbiórkowe, - wycinkę drzew i krzewów, - roboty ziemne, - wykonanie miejsc pod wiaty przystankowe (5 szt.) i rowerowe (2 szt.) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy istniejącym ciągu pieszo-rowerowym (peronie) i chodniku, - wykonanie peronu komunikacyjnego (1 szt.) z nawierzchni z betonowej kostki brukowej (z krawężnikiem) przy krawędzi jezdni, - wykonanie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (z krawężnikiem) za ściekiem z kostki betonowej, na długości ok. 80 m, - wykonanie chodnika za rowem przydrożnym z kostki betonowej, na długości ok. 142 m, - wykonanie zjazdów indywidualnych przez chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (barwy czerwonej) na szerokości chodnika, - utwardzenie gruntowych zjazdów indywidualnych kruszywem łamanym, - odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, - wykonanie przepustów pod zjazdami w ciągu rowu przydrożnego z rur, - wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego odprowadzających wodę ze ścieku na skarpę w granicach pasa drogowego, - umocnienie brukowcem wlotów i wylotów przepustów, - umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw, - korekta i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego, - ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, - ustawienie nowych wiat przystankowych (5 sztuk), - ustawienie nowych wiat rowerowych na 10 miejsc dla rowerów (2 sztuki), - ustawienie nowych stojaków na rowery (łącznie dla 20 rowerów).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45111000-8, 45112000-5, 45111100-9, 45112210-0, 45223800-4, 45231000-5, 45233141-9, 45233221-4, 45233290-8, 45233292-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego energooszczędnego LED w pasie drogi dz. 653 i w pasie drogi dz. 668 w m. Jacków gm. Mełgiew
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje wykonanie: a) Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego energooszczędnego LED w pasie drogi dz. 653 w m. Jacków gm. Mełgiew: - Wykonanie zasilenia projektowanego oświetlenia drogowego wydzielonego,- Budowa linii kablowych oświetleniowych zasilających słupy oświetleniowe kablem typu YAKY4x35 mm2 (rezerwa kablowa do ewentualnej dalszej rozbudowy),- Wykonanie uziemień projektowanych słupów oświetleniowych, - Wykonanie przewiertów sterowanych,- Rozbudowa szafki oświetleniowej SO2 (1 szt.)- Montaż słupów oświetleniowych okrągłych (9 szt.),- Montaż opraw LED o IP66; IK08; skuteczność świetlna min 124lm/W; temperatura barwowa 4000k; klasa ochronności oprawy II; CRI>=70; Wysoka żywotność modułów LED min. L80B10 sięgająca 100 000 h (12 szt.) - Pomiary kontrolne elektryczne, - Uruchomienie oświetlenia.Lokalizacja inwestycji:Planowane do budowy oświetlenie uliczne wydzielone energooszczędnego LED w pasie drogi dz. 653 w m. Jacków, gm. Mełgiew. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:Jednostka ewidencyjna: 061702_2 Mełgiew Obręb ewidencyjny: 0003 Jacków Kolonia, dz. 653; 606/1. b) Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego energooszczędnego LED w pasie drogi dz. 668 w m. Jacków gm. Mełgiew -Wykonanie zasilenia projektowanego oświetlenia drogowego wydzielonego,-Budowa linii kablowych oświetleniowych zasilających słupy oświetleniowe kablem typu YAKY4x35 mm2 (rezerwa kablowa do ewentualnej dalszej rozbudowy),-Wykonanie uziemień projektowanych słupów oświetleniowych, -Wykonanie przewiertów sterowanych,-Rozbudowa szafki oświetleniowej SO2 (1 szt.)-Montaż słupów oświetleniowych okrągłych; h=10m, z wysięgnikiem 1,5m i fundamentem F150 (h=1,5mb), tabliczką bezp. (7 szt.)-Montaż opraw LED o IP66; IK08; skuteczność świetlna min 124lm/W; temperatura barwowa 4000k; klasa ochronności oprawy II; CRI>=70; Wysoka żywotność modułów LED min. L80B10 sięgająca 100 000 h (8 szt.),-Pomiary kontrolne elektryczne,-Uruchomienie oświetlenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45231000-5, 45231000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-19
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość okresu gwarancji jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.