eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu W OBIEKCIE CZYNNYMOgłoszenie z dnia 2020-07-09Ogłoszenie nr 560325-N-2020 z dnia 2020-07-09 r.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu: Zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu W OBIEKCIE CZYNNYM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 67089737900000, ul. 11 Listopada  37/59 , 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483453103, e-mail monika.hernik@ra.policja.gov.pl, faks 483452002.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, Sekcja Zamówień Publicznych, pokój 801 (8 piętro)
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu W OBIEKCIE CZYNNYM
Numer referencyjny: 25/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. 2. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935), 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), 3) obmiary, 4) obowiązujące normy i przepisy polskie i europejskie, zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 3. Postępowanie prowadzone jest w trzech częściach: 1) Część pierwsza przedmiotu zamówienia: zadanie nr 1 - Remont nawierzchni, usunięcie awarii wodociągu, 2) Część druga przedmiotu zamówienia: zadanie nr 2 - Remont schodów, montaż stolarki drzwiowej, 3) Część trzecia przedmiotu zamówienia: zadanie nr 3 - Wykonanie ogrodzenia działki 58/55. 4. Zamawiający nie ogranicza ilości części przedmiotu zamówienia (zadań), o które może ubiegać się Wykonawca. 5. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje wykonanie remontu nawierzchni w okolicy bramy wjazdowej od strony ul. Żwirki i Wigury w Radomiu i w okolicy komory ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie KWP oraz usunięcie awarii wodociągu, a w szczególności: 1) zerwanie nawierzchni asfaltowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 2) korytowanie pod wykonanie podbudowy, 3) wymianę gruntu w okolicy komory ciepłowniczej (kruszywo), 4) wykonanie podbudowy z kruszywa, 5) ułożenie krawężników drogowych, 6) regulację studzienek i krat wpustowych, 7) wykonanie nowej nawierzchni z betonu drogowego, 8) lokalizację uszkodzenia wodociągu, 9) roboty ziemne polegające na dostaniu się do uszkodzonego miejscach, 10) naprawę uszkodzenia, 11) przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. 6. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje: 1) demontaż balustrady, 2) skucie nawierzchni z kamienia naturalnego, 3) poszerzenie biegu schodowego i spocznika do wymaganej szerokości, 4) ułożenie nawierzchni na schodach i spoczniku z kamienia naturalnego (granit płomieniowany o gr. 2 cm), 5) montaż wycieraczki systemowej, 6) montaż balustrady z nierdzewki, 7) demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w wybranych pomieszczeniach, 8) rozkucie otworu pod montaż nowych ościeżnic (zmiana szerokości drzwi z 80 na 90 cm), 9) montaż stolarki drzwiowej (stolarka drzwiowa po stronie Zamawiającego), 10) obróbka otworów drzwiowych po wykonaniu prac montażowych. 7. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia dla zadania nr 3 obejmuje: 1) wykonanie ogrodzenia działki nr 58/55 od strony ul. 11 Listopada i ul. Żwirki i Wigury w Radomiu, 2) zamontowanie, podłączenie i uruchomienie 4 kompletów szlabanów dwuramiennych (8 jednoramiennych), 3) montaż kontrolerów kontroli dostępu do szlabanów w hermetycznych skrzynkach, 4) montaż czytników kart magnetycznych (8 sztuk) na słupkach na wjeździe i wyjeździe, 5) szlabany, kontrolery, czytniki kart oraz karty magnetyczne dostarcza Zamawiający, 6) wszystkie inne materiały konieczne do montażu i uruchomienia szlabanów pozostają w zakresie Wykonawcy, 7) miejsce zamontowania szlabanów wskaże Zamawiający. 8. Przedstawiony zakres robót zostanie przeprowadzony w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu Komendy Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom. 9. Wyżej wymieniony zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej przedmiarami robót - załącznikiem nr 5A dla zadania 1, załącznikiem nr 5B dla zadania 2 i załącznikiem nr 5C dla zadania 3, które w szczegółowy sposób opisują przedmiot zamówienia. 10. Zamawiający w celu poprawnego przygotowania oferty zaleca Wykonawcy, przed złożeniem oferty, dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznanie się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty. 11. W ramach wizji lokalnej należy stwierdzić, czy informacje podane w przedmiarze obejmują pełen zakres robót niniejszego postępowania i są zgodne z rzeczywistością. 12. Zamawiający dodatkowo w odniesieniu do zadania nr 3, podaje dzień: 15.07.2020 r. i zakres czasowy: od godz. 10:00 do godz. 15:00, do przeprowadzenia wizji lokalnej, podczas której wskaże Wykonawcy miejsce zamontowania szlabanów. 13. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przedmiaru robót, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia. 14. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte przedmiarem robót, konieczne do uwzględnienia przez Wykonawcę: 1) pełna obsługa geodezyjna, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 2) uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz wykonanie tych decyzji na koszt Wykonawcy - w przypadku, gdy zajdzie konieczność uzyskania tego typu decyzji, 3) uporządkowanie terenu po budowie, 4) likwidacja placu budowy, 5) wszelkie inne prace nie objęte SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i odpowiednie przepisy prawa.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45220000-5
45310000-3
45330000-9
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zakres robót budowlanych, które zostaną udzielone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, został ujęty w odniesieniu do zakresu zamówienia podstawowego przedstawionego w przedmiocie zamówienia pn. "Zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu W OBIEKCIE CZYNNYM". Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie, w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz na warunkach określonych w projekcie umowy na zamówienie podstawowe. W okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego Zamawiający może udzielić dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Wartość tych zamówień nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część pierwsza: zadanie nr 1 Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), w sposób należyty wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim zakresem i rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, o charakterze inżynieryjno-drogowym, o wartości co najmniej 35 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100 złotych brutto). Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami, niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie jej powierzone, tj. osobą na stanowisko kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca winien także wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami, niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie jej powierzone, tj. osobą na stanowisko kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się możliwość pełnienia wyżej wymienionej funkcji przez tą samą osobę, w przypadku, jeśli posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Część druga: zadanie nr 2 Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), w sposób należyty wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim zakresem i rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 11 000,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 złotych brutto). Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami, niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie jej powierzone, tj. osobą na stanowisko kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Część trzecia: zadanie nr 3 Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), w sposób należyty wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim zakresem i rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 72 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych brutto). Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami, niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie jej powierzone, tj. osobą na stanowisko kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca winien również wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami, niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz odpowiednimi do stanowiska jakie zostanie jej powierzone, tj. osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się możliwość pełnienia wyżej wymienionej funkcji przez tą samą osobę, w przypadku, jeśli posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacja o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp. Zamawiający uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp wskazuje, iż dla potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Realizując dyspozycję art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i wzywając Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną, do przedstawienia dokumentów Zamawiający nie będzie żądać od takiego Wykonawcy dokumentów, w takim zakresie, w jakim je posiada lub może samodzielnie pozyskać. Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów stosuje się. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych - wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane; wraz z załączeniem dowodów, określających czy te roboty zostały wykonane należycie (dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty), celem wykazania spełnienia warunków dotyczących zdolności zawodowej lub technicznej opisanych w pkt 8 ppkt 2 - wzór wykazu stanowią załączniki nr 6A, 6B i 6C, 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, celem wykazania spełnienia warunków dotyczących zdolności zawodowej lub technicznej opisanych w pkt 8 ppkt 2 - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7A, 7B i 7C. Dokumenty wskazane w punkcie 1) i 2) należy złożyć w formie oryginału lub kopii.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego i składane wraz z ofertą: 1) Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) należy złożyć w oryginale. 2) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa - Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium. Zamawiający w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokona sprawdzenia, czy kwota ta wpłynęła na konto Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert. W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna należy je złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, należy złożyć w formie oryginału (propozycję stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). Ponadto: 5) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1) dla zadania nr 1 - 1 000,00 zł, 2) dla zadania nr 2 - 350,00 zł, 3) dla zadania nr 3 - 2 000,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale wraz z ofertą i musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpisywać na trwale tego dokumentu do całości oferty). 9. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (nazwa Zamawiającego: ...................................................) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek ............................................................, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu .................................................................., albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu ................................................................. z żądaniem zapłaty). 10. W treści wadium składanego w formie innej niż w pieniądzu muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium składane w przedstawionej formie należy złożyć z ofertą, w oryginale, w oddzielnej kopercie. 11. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 12. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 13. Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Przewidziane zmiany umowy, które mogą być wprowadzone na etapie jej realizacji: 1) Wynagrodzenie należne wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2) W przypadku określonym w pkt 1) ppkt a) dopuszcza się zamiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) W przypadku określonym w pkt 1) ppkt b) i c) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, która wynika bezpośrednio z okoliczności będących następstwem tych zmian. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów, które w sposób jednoznaczny i wyczerpujący potwierdzą zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. Jeśli zmiany będą powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza również możliwość umniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku zmiany przepisów w tym zakresie. 4) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 zmiana wymaga wniosku jednej ze stron umowy. 5) W przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt b) i c), Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia obowiązana jest wykazać drugiej stronie czy i jaki wpływ zmiany te będą miały na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6) Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7) Zachowanie istniejących postanowień umowy będzie niemożliwe wskutek decyzji lub innych rozstrzygnięć organów administracji, zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra. Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. 8) W wypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej konieczne jest dostosowanie sposobu wykonania umowy do zmienionych okoliczności. 9) Nastąpi lub zajdzie potrzeba dokonania zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy. 10) Wystąpi konieczność zmiany osób wyznaczonych do realizacji umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000. 5. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 801. 6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli Zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia. 7. Dokument gwarancji lub poręczenia zawierać ma bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu beneficjenta albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu beneficjenta z żądaniem zapłaty). 8. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia powinna zawierać zapis o treści: "zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy". Treść dokumentu gwarancyjnego PRZED PODPISANIEM UMOWY podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO" informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, adres: ul. 11-go Listopada 37/59, kod: 26-600 Radom, 2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych w KWP, adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom; e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawa Pzp", 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez administratora danych, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 1) Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa UZP - względem osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał w toku kontroli, 2) Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowana przez Prezesa KIO] - względem osób fizycznych, od których pozyskał dane osobowe w ramach wniesionych środków ochrony prawnej. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (indywidualny identyfikator PEPPOL-GLN 5907714353635). Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie za pośrednictwem Platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach Publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, za wykonane i bezusterkowo odebrane roboty. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy uproszczony w celach informacyjnych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1 - Remont nawierzchni, usunięcie awarii wodociągu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje wykonanie remontu nawierzchni w okolicy bramy wjazdowej od strony ul. Żwirki i Wigury w Radomiu i w okolicy komory ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie KWP oraz usunięcie awarii wodociągu, a w szczególności: 1) zerwanie nawierzchni asfaltowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 2) korytowanie pod wykonanie podbudowy, 3) wymianę gruntu w okolicy komory ciepłowniczej (kruszywo), 4) wykonanie podbudowy z kruszywa, 5) ułożenie krawężników drogowych, 6) regulację studzienek i krat wpustowych, 7) wykonanie nowej nawierzchni z betonu drogowego, 8) lokalizację uszkodzenia wodociągu, 9) roboty ziemne polegające na dostaniu się do uszkodzonego miejscach, 10) naprawę uszkodzenia, 11) przywrócenie terenu do stanu poprzedniego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45220000-5, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający nie ogranicza ilości części przedmiotu zamówienia (zadań), o które może ubiegać się Wykonawca.


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 - Remont schodów, montaż stolarki drzwiowej,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje: 1) demontaż balustrady, 2) skucie nawierzchni z kamienia naturalnego, 3) poszerzenie biegu schodowego i spocznika do wymaganej szerokości, 4) ułożenie nawierzchni na schodach i spoczniku z kamienia naturalnego (granit płomieniowany o gr. 2 cm), 5) montaż wycieraczki systemowej, 6) montaż balustrady z nierdzewki, 7) demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w wybranych pomieszczeniach, 8) rozkucie otworu pod montaż nowych ościeżnic (zmiana szerokości drzwi z 80 na 90 cm), 9) montaż stolarki drzwiowej (stolarka drzwiowa po stronie Zamawiającego), 10) obróbka otworów drzwiowych po wykonaniu prac montażowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający nie ogranicza ilości części przedmiotu zamówienia (zadań), o które może ubiegać się Wykonawca.


Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3 - Wykonanie ogrodzenia działki 58/55
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia dla zadania nr 3 obejmuje: 1) wykonanie ogrodzenia działki nr 58/55 od strony ul. 11 Listopada i ul. Żwirki i Wigury w Radomiu, 2) zamontowanie, podłączenie i uruchomienie 4 kompletów szlabanów dwuramiennych (8 jednoramiennych), 3) montaż kontrolerów kontroli dostępu do szlabanów w hermetycznych skrzynkach, 4) montaż czytników kart magnetycznych (8 sztuk) na słupkach na wjeździe i wyjeździe, 5) szlabany, kontrolery, czytniki kart oraz karty magnetyczne dostarcza Zamawiający, 6) wszystkie inne materiały konieczne do montażu i uruchomienia szlabanów pozostają w zakresie Wykonawcy, 7) miejsce zamontowania szlabanów wskaże Zamawiający.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający nie ogranicza ilości części przedmiotu zamówienia (zadań), o które może ubiegać się Wykonawca.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.