eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raszyn › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy RaszynOgłoszenie z dnia 2019-12-03

Ogłoszenie nr 560262765-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.

Raszyn: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Raszyn
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510036887-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna , 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Raszyn

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.9.1.2018.DC

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Raszyn w roku 2019 odbywać będzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo pocztowe i będzie polegać na: 1. Przyjmowaniu i doręczaniu przesyłek: a) listów zwykłych - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym, b) listów poleconych - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym, c) listów poleconych priorytetowych - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym, d) potwierdzeń odbioru przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym e) paczek pocztowych ekonomicznych i priorytetowych 2. Usługa odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego i doręczenia lub zwrotu przesyłek do siedziby Zamawiającego. 2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przesyłek pocztowych codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku ) w godzinach 09:00 do 10:00 do Urzędu Gminy Raszyn przy ulicy. Szkolnej 2a do Biura Obsługi Mieszkańców (pok. nr 15) oraz odbioru przesyłek z Urzędu Gminy Raszyn codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku ) z Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn (pok. nr 15) w godzinach 14:00 do 15:00. 3) Ze względu na specyfikę przesyłek urzędowych terminowych - Art. 76 § 1 k.p.a./ dokumenty urzędowe sporządzone przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone/ - Zamawiający wymaga przestrzegania przez Wykonawcę niżej wymienionych wymogów ustawowych w odniesieniu do dokumentów urzędowych w zakresie: - skutków nadania pisma (moc doręczenia), Art. 57 § 5 k.p.a. pkt 2 - Kodeksu postępowania administracyjnego / termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529)/, - Art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego / oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529)/ jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu/, - Art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacja podatkowa /termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego/, Zamawiający informuje iż, przesyłki listowe, które mają być nadawane w ramach zamówienia w trybach: art. 57 § 5 pkt. 2 KPA, art. 12 § 6 pkt. 2 ordynacji podatkowej lub ew. innych analogicznych przepisów, np. art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi około 60% udziału wszystkich przesyłek listowych. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych przesyłek. 5) Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 6) Zamawiający zastrzega możliwość udzielenie w okresie trwania umowy, wybranemu w postepowaniu wykonawcy zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zmówienia, tj. w zakresie wysyłania przesyłek listowych nierejestrowanych, rejestrowanych oraz przesyłek z potwierdzeniem odbioru. 7) Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczanie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej. Opakowanie przesyłek listowych stanowi zaklejona koperta Zamawiającego. Zamawiający umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy. 8) Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę własnych opakowań na listy i przesyłki. Nie dopuszczalne jest również doczepianie i przyklejanie przez wykonawcę, różnych przedmiotów i znaków do opakowania listu lub przesyłki w celu zwiększenia masy listu i przesyłki. 9) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie właściwie przygotowanych przez Zamawiającego przesyłek do nadania oraz zestawienia ilościowego z wyszczególnieniem adresów. W przypadku przesyłek rejestrowanych zestawienie będzie sporządzane w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 10) Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu listów poleconych, zawierającym co najmniej: liczbę porządkową, nazwę adresata, oznaczenie miejsca przeznaczenia, numer nadawczy, masę przesyłki i naliczoną opłatę oraz numer/sygnaturę przesyłki. 11) W przypadku przesyłek, które nie są rejestrowane - ilość i waga przyjętych lub zwróconych przesyłek, stwierdzona będzie na podstawie zestawienia nadanych lub zwróconych przesyłek, sporządzonego przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. 12) Przesyłki stanowiące przedmiot umowy nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą do każdego miejsca w kraju. 13) Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata wraz z właściwym kodem pocztowym, jednocześnie określające rodzaj przesyłki (polecona, za potwierdzeniem odbioru, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki. 14) Zamawiający zobowiązany jest do umieszczania na stronie adresowej przesyłek, w miejscu przeznaczonym na opłatę, napis (nadruk) o treści uzgodnionej przez strony po zawarciu umowy (np. Opłata - Umowa Nr z dnia ). 15) Wykonawca będzie doręczał Zamawiającemu do jego siedziby, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia. 16) W każdym przypadku nieobecności adresata przesyłki Wykonawca pozostawi adresatowi zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki (pierwsze awizo) zawierające wskazanie miejsca i czasu odbioru przesyłki przez adresata. Termin odbioru przesyłki przez adresata po pierwszym awizo ustala się na 7 dni, licząc od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia a po upływie tego terminu w przypadku niepodjęcia przesyłki przez adresata wymagane jest wystawienie powtórnego zawiadomienia (powtórne awizo) o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia pierwszego zawiadomienia. 17) Po upływie czternastodniowego terminu nieodebrania przez adresata przesyłka podlega zwrotowi z podaniem przyczyny nieodebrania przesyłki. 18) Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niedokonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. 19) Wykonawca zachowa w tajemnicy wszelkie informacje powzięte przy wykonaniu umowy. UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudniał na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów prawa pracy), osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji zamówienia, tj. doręczycie/ listonosz/ osoba odbierająca pocztę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy o przedłożenie zaświadczenia odnośnie zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę podczas trwania umowy.


II.4) Główny kod CPV: 64.11.00.00 - Usługi pocztowe
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31-12-2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Konieczność realizacji dodatkowych usług nieobjętych umową

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Mając na względzie, iż niezbędna stała się realizacja dodatkowych usług nieobjętych umową przez dotychczasowego wykonawcę przy spełnieniu warunków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, strony postanowiły zawrzeć niniejszy aneks do umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W umowie nr KZ.218.2018 (ID nr 406795/W) z dnia 31.12.2018 r.: - par. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "5. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty brutto 274963,30 (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 30/100)" - par. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. "Kalkulacja ceny" stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy."

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.