eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poronin › Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem.Ogłoszenie z dnia 2020-11-27

Ogłoszenie nr 560239671-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.

Poronin: Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 516670-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540038534-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510067155-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poronin, Krajowy numer identyfikacyjny 49189263000000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 074 112, e-mail usc@poronin.pl, faks 182 074 192.
Adres strony internetowej (url): www.poronin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.7.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich dla zadania polegającego na utworzeniu Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem teren objęty działaniami inwestycyjnymi o powierzchni 2 481 m2 - rozbiórka i budowa 2 budynków o łącznej kubaturze 2 303 m3.


II.4) Główny kod CPV: 45.21.20.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 30 listopada 2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana termu zakończenia zamówienia w związku z epidemią

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przedłużenie terminu realizacji umowy do dn. 31.12.2020r. w związku z epidemią COVID-19 i przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dot. odbioru budowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.