eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łobżenica › "Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica"Ogłoszenie z dnia 2020-11-25

Ogłoszenie nr 560236859-N-2020 z dnia 25-11-2020 r.

Łobżenica: "Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 517179-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540035134-N-2019 z dnia 22-02-2019 r.

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510063054-N-2019 z dnia 01-04-2019 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łobżenica, Krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, e-mail urzad@lobzenica.pl, faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lobzenica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RG-IZP.271.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki i budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica" zgodnie z dokumentacją projektowa oraz zapisami SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest na dwa etapya: 1) etap I - tzw. stan surowy zamknięty, obejmuje wykonanie: a) wszystkich roboty rozbiórkowych, b) roboty ziemne, c) fundamentów oraz ścian fundamentowych, d) ścian zewnętrznych oraz ścian wewnętrznych, e) kominów z wykończeniem ponad połać dachową, f) konstrukcja dachu i stropu, g) pełnego deskowania wraz z podbitką i folia paroprzepuszczalną h) pokrycie dachu blachodachówka wraz z łatami i kontrłatami, i) montażu rynien i rur spustowych, j) montażu okien i drzwi zewnętrzne, k) zadaszenia od strony wiatrołapu. 2) etap II - obejmuje wykonanie pozostałych robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ oraz oferta Wykonawcy oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.


II.4) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45111000-8,

45111200-8,

45321000-3,

45410000-4,

45262500-6,

45261320-3,

45260000-7,

45400000-1,

45261000-4,

45421000-4,

45321000-3,

45430000-0,

45442100-8,

45432000-4,

45332000-3,

45111291-4,

45311000-0,

45310000-3,

45223300-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 29.03.2019r. do dnia 31.07.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/09/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Usług Wielobranżowych "Zul-Bud" Leon Migawa, , ul. Sportowa 17, 89-310, Łobżenica, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1133351.76 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/09/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zlecenie robót dodatkowych i zamiennych oraz zmienia wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych (projekt budowlany został opracowany z błędami) wynikających z protokołu rady budowy z dnia 24.06.2020r., zgodnie §17 ust. 5 umowy, Zamawiający zmienia wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w związku z robotami dodatkowymi.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.