eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w przewidywanej ilości łącznej 162.820,00 m2 oraz oznakowania grubowarstwowego w przewidywanej ilości łącznej do 500 m2 wraz ze ścieraniem istniejącego oznakowania w ilości łącznej ok. 500 m2 w 2020 r. na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego w podziale na zadania częścioweOgłoszenie z dnia 2020-11-24

Ogłoszenie nr 560236413-N-2020 z dnia 24-11-2020 r.

Kielce: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w przewidywanej ilości łącznej 162.820,00 m2 oraz oznakowania grubowarstwowego w przewidywanej ilości łącznej do 500 m2 wraz ze ścieraniem istniejącego oznakowania w ilości łącznej ok. 500 m2 w 2020 r. na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego w podziale na zadania częściowe
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540086782-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540087341-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510113167-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Krajowy numer identyfikacyjny 12757400000000, ul. ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, e-mail Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl, faks 041 347-04-70.
Adres strony internetowej (url): www.szdw.kielce.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w przewidywanej ilości łącznej 162.820,00 m2 oraz oznakowania grubowarstwowego w przewidywanej ilości łącznej do 500 m2 wraz ze ścieraniem istniejącego oznakowania w ilości łącznej ok. 500 m2 w 2020 r. na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego w podziale na zadania częściowe

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Postępowanie nr 28

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w przewidywanej ilości łącznej 162.820,00 m2; - wykonanie oznakowania grubowarstwowego w przewidywanej ilości łącznej do 500 m2; - ścieranie istniejącego oznakowania w ilości łącznej ok. 500 m2. Zamówienie obejmuje 2 zadania częściowe tj.: Zadanie nr 1 - Wykonanie oznakowania poziomego na terenie RDW Zgórsko - OD Zgórsko, OD Łopuszno, OD Pińczów; Zadanie nr 2 - Wykonanie oznakowania poziomego na terenie RDW Staszów - OD Nowa Słupia, OD Staszów, OD Ćmielów, OD Tempoczów. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Wykazami dróg wojewódzkich do poziomego oznakowania, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz Kosztorysami ofertowymi


II.4) Główny kod CPV: 45.23.32.21 - Malowanie nawierzchi
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
1. 25 dni roboczych od daty podpisania umowy (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni wskazanych w punkcie 5.2 SST D - 07.01.01); 2. malowanie przejść dla pieszych z liniami P-14 w terminie 8 dni roboczych od dnia 10.08.2020 r. (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni wskazanych w punkcie 5.2 SST D - 07.01.01)

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 24/06/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo "DUBR" Sp. z o.o., , ul. Łódzka 247 D, 25-655, Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 407327.50 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 24/06/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo "DUBR" Sp. z o.o., , ul. Łódzka 247 D, 25-655, Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 616999.60 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/10/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmienia się treść § 2 ust. 1 umowy Nr 6/55/28/Zadanie nr 1/BP/2020 i 6/56/28/Zadanie nr 2/BP/2020

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmienia się treść § 2 ust. 1 umowy Nr 6/55/28/Zadanie nr 1/BP/2020 i 6/56/28/Zadanie nr 2/BP/2020

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z umową nr 6/55/28/Zadanie nr 1/BP/2020 i nr 6/56/28/Zadanie nr 2/BP/2020 z dnia 24.06.2020 termin wykonania zamówienia to 25 dni roboczych od daty podpisania umowy (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni wskazanych w punkcie 5.2 SST D - 07.01.01). Konieczność przesunięcia terminu wynika z następujących okoliczności, mających zasadniczy wpływ na dotrzymanie terminów umownych, całkowicie niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego: Wedle dokumentacji posiadanej przez Wydział Dróg i Inżynierii Ruchu Świętokrzyskie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i informacji przekazywanych przez wykonawcę, został on zmuszony do wprowadzenia zasad mających na celu ograniczenie możliwości zakażenia się pracowników i kontrahentów. Większość pracowników2. została skierowana do pracy zdalnej , a pracownicy którzy zdalnie pracować nie mogli zostali podzieleni na małe grupy , które nie kontaktują się ze sobą. Konsekwencją wprowadzonych zasad mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego jest zmniejszenie wydajności wykonawcy co ma niewątpliwy wpływ na wydłużenie czasu realizacji zadania. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania wnoszę o wyrażenie zgody na opracowanie przedmiotowego aneksu z terminem do dnia 30.10.2020 r., obowiązuje od 18.08.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmienia się treść § 2 ust. 1 w sposób następujący: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 30.10.2020 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.