eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadaniaRemont budynku nr 7 przy ulicy Bukowskiej 34 w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2020-11-14

Ogłoszenie nr 560227127-N-2020 z dnia 14-11-2020 r.

Poznań: Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadania: Remont budynku nr 7 przy ulicy Bukowskiej 34 w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 536821-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510147366-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 30206765400000, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 261 57 48 02, e-mail 14wog.zp@ron.mil.pl, faks 261 57 72 04.
Adres strony internetowej (url): www.14wog.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Wojskowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadania: Remont budynku nr 7 przy ulicy Bukowskiej 34 w Poznaniu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

15/z/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są prace do wykonania w systemie "zaprojektuj i wykonaj" w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji z cegły oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku nr 7 przy ul. Bukowskiej nr 34 w Poznaniu. 2. W zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonania na jej podstawie robot budowlanych wchodzi wykonanie: 1.1. Prace projektowe: 1.1.1. - inwentaryzacja budowlana, 1.1.2. - projekt budowlany i wykonawczy - remont budynku nr 7 przy ulicy Bukowskiej nr 34 w Poznaniu, 1.1.3. - przedmiary robót, 1.1.4. - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 1.2. Roboty remontowo - budowlane: a) Wykonanie robót przygotowawczych, zabezpieczenie i wygrodzenie terenu prac. b) Montaż i demontaż rusztowania. c) Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z parapetami i kratami okiennymi. Należy pozostawić i odremontować/odmalować tylko kraty zamontowane w oknach zlokalizowanych w zachodniej, wyższej części budynku d) Demontaż i ponowny montaż istniejących rynien i rur spustowych, ewentualna wymiana zniszczonych fragmentów. Uwaga! Należy w montażu uwzględnić przeprowadzenie rur spustowych na wysokości gzymsu koronującego, na wzór zastosowanego w sąsiednim budynku przy ul. Szylinga 2. e) Usunięcie wszelkich korodujących kotew, belek, mocowań z elewacji, nie spełniających żadnej funkcji. f) Demontaż opraw, uchwytów oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego na elewacji. g) Demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacyjnych (ujednolicić wysokość montażu urządzeń na elewacji). h) Demontaż na czas prac i ponowny montaż kamer monitoringu zewnętrznego, anteny satelitarnej, tablic , szyldów, zwodów pionowych instalacji odgromowej (przed robotami wykonać badanie sprawności instalacji w celu określenia stanu sprawności instalacji i ewentualnego wykonania nowego uziemienia, wykonanie badań po montażu instalacji), itp. i) Usunięcie niepotrzebnego okablowania z elewacji, okablowanie konieczne do pozostawienia należy wkuć w spoinę, jeżeli to możliwe lub wykonać estetyczną obudowę w kolorze cegły, tak, aby była ona jak najmniej widoczna. j) Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych asfaltu, betonu, elementów wentylacji kotłowni, likwidacja zsypów węgla z zasypaniem ziemią, obsiewem trawy. k) Wymiana zniszczonych drzwi lub skrzynek gazowych, elektrycznych na elewacji. l) Wykonanie drenażu opaskowego wokół ścian zewnętrznych wraz z rozbiórką nawierzchni z płytek betonowych, asfaltu, betonu, robotami ziemnymi, wymianą gruntu, warstwami filtracyjnymi, studniami rewizyjnymi itp. m) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z folii kubełkowej, czarnej wraz z opierzeniem (roboty ziemne ujęte w ramach drenażu opaskowego). n) Wykonanie wokół murów zewnętrznych opaski szer. 0.5 m z kostki betonowej grub. 8.0 cm z opornikiem, na podsypce cementowo-piaskowej od strony ul. Bukowskiej i Szylinga (strona wschodnia).Od strony południowej i zachodniej utwardzenie szer. 2.50 m z kostki betonowej grub. 8.0 cm na podbudowie betonowej z krawężnikiem drogowym na ławie betonowej z oporem. o) Demontaż i montaż nowych opierzeń blacharskich z blachy tytan-cynk na gzymsach, parapetach z cegły, daszkach, naczółkach itp. p) Przywrócenie pierwotnego wyglądu wejściom do budynku od strony placu - strona południowa, tj. m.in. usunąć wtórne przemalowania wokół nich, tynki. q) Usunięcie wszelkich wtórnych dobudów. r) Usunięcie wtórnych zamurowań a także przebić otworów okiennych i drzwiowych, jeżeli nie zakłóci to układu funkcjonalnego wnętrz obiektu. W przypadku niezbędnych, istniejących przebić należy nadać im kształt wzorowany na oryginalnych otworach okiennych i drzwiowych tak, aby ujednolicić wygląd elewacji. s) Remont schodów zewnętrznych wraz z rozbiórką zadaszeń i wymianą balustrad schodowych (np. konstrukcja stalowa, malowana proszkowo). t) Wzmocnienie osłabionych fragmentów elewacji np. poprzez naniesienie odpowiednich preparatów wzmacniających np. opartych na estrach kwasu ortokrzemowego, spełniających wymagania hydrofilności. u) Wymiana zniszczonych cegieł (kruszących się, ze zniszczonym licem) na cegły licowe dopasowane parametrami do materiału oryginalnego (kolor, faktura). v) Miejsca zaatakowane przez glony (szczególnie w partiach przyrynnowych i cokołowych zdezynfekować odpowiednimi preparatami, w) Całość elewacji oczyścić mechanicznie lub umyć np. przegrzaną parą wodną z kwasem HF (1-1,5 %) lub innym, gotowym preparatem, x) Miejsca bardzo zabrudzone oczyścić np. maszynowo ścierniwem o odpowiedniej granulacji i twardości. y) Usunięcie wykwitów solnych powstałych po myciu elewacji. z) Wtórne przemurowania i uzupełnienia na elewacji (np. na cokołach) wykonane cegłą innego koloru powinny zostać zastąpione cegłą klinkierową pod kolor cegły zabytkowej. aa) Wszystkie cegły z silnymi ubytkami, spękaniami mi uszkodzeniami powierzchni należy wymienić wstawiając albo całą cegłę albo lico cegły zdrowej z ceramiki dopasowanej kolorystycznie do cegły elewacyjnej na zaprawę trasową. Bardzo drobne ubytki należy uzupełnić zaprawą mineralną cegłopodobną, o drobnym kruszywie, tak, aby wpasowała się w istniejącą cegłę. bb) Partie ceglane zabrudzone zaprawą po obróbkach, naprawach, wstawianiu okien należy oczyścić mechanicznie lub poprzez czyszczenie ścierne a miejsca ubytków uzupełnić zaprawą mineralną cegłopodobną. cc) Spoiny, które ulegną wykruszeniu podczas mycia ciśnieniowego elewacji należy pogłębić, a pozostałe wtórne, które nałożono na spoinę oryginalną wykuć i wypełnić wszystkie fugi pod kolor i fakturę oryginalnej spoiny np. z materiału trasowo-wapiennego. Należy wykonać próby na elewacji przed ostatecznym nałożeniem spoiny. dd) Szczeliny i spękania w murze należy wypełnić zaprawą mineralną iniekcyjną spełniającą wymogi konserwatorskie (cechy wytrzymałościowe, nasiąkliwość, zdolność niewielkiego spęczniania). W opracowaniu należy określić, czy są to spękania powierzchniowe, czy konstrukcyjne i podjąć dalsze zabezpieczenia, jeżeli będą konieczne. ee) Całość elewacji ceglanej zabezpieczyć poprzez głęboki natrysk preparatami odpychającymi wodę. ff) W górnych partiach elewacji (gzymsy, szczyty, daszki) założyć zabezpieczenie przeciw ptakom w systemie dopuszczalnym przez obecne przepisy. gg) Wykonanie i montaż stolarki okiennej, drewnianej, szkło bezpieczne, laminowane 33.1/14/4/14/33.1, wraz z parapetami zewnętrznymi zewnętrznymi i nawietrzakami (po 1 szt. w każdym oknie). Współczynnik przenikania ciepła Uw<0.9 W/(m2oK). Uwzględnić po montażu obróbkę ościeży i wnęk okiennych wraz z tynkiem i malowaniem. Przed rozpoczęciem prac należy zinwentaryzować poszczególne typy historycznych i przedstawić Konserwatorowi Zabytków projekt wykonawczy nowych okien. Nowe okna wykonać z odtworzeniem oryginalnych podziałów i detalu snycerskiego, kolor stolarki szary lub grafitowy. hh) Wykonanie i montaż wszystkich drzwi zewnętrznych w formie nawiązującej do historycznej stolarki drzwiowej. Materiał - drewno twarde. ii) Przestawienie wiaty - palarni w miejsce wskazane przez Zamawiającego. jj) Wywóz materiałów z rozbiórek do utylizacji odpadów. kk) Uporządkowanie terenu. 3. Całość prac ma zostać zrealizowana w są w systemie "zaprojektuj i wykonaj". Opracowanie ma na celu określenie wytycznych dla Projektanta oraz Wykonawcy, w jaki sposób należy zaprojektować oraz wykonać roboty budowlane. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wizję lokalną obiektów oraz wykonać prace inwentaryzacyjne. Następnie sporządzić koncepcję projektową, którą należy przedłożyć Zamawiającemu i uzyskać jej akceptację. Kolejny etap to opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja powinna się składać z: a) Projektu budowlano-wykonawczego na planowany zakres robót remontowych b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót c) Kosztorysu ślepego w wersji szczegółowej d) Założeń do Planu BIOZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: PFU (załącznik nr 2 do SIWZ), wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).


II.4) Główny kod CPV: 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
skrócenie terminu od daty 10.12.2020r. o 59 dni

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadania: Remont budynku nr 7 przy ulicy Bukowskiej 34 w Poznaniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/08/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

INVEST HOUSE PLUS Sp. z o.o. Sp. k. , , ul. Zawady 12/1 , , Poznań, kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 6412110.45 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu zakończenia postępowania

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanej COVID-19, podczas realizacji umowy wystąpiły okoliczności uniemożliwiające terminową realizację umowy. Opóźnienia w produkcji stolarki okiennej

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Aneks został zawarty w związku z art. 15 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.