eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Dostawa średniego specjalnego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla Ochotniczej straży pożarnej PopielówOgłoszenie z dnia 2020-11-06

Ogłoszenie nr 560220661-N-2020 z dnia 06-11-2020 r.

Rybnik: Dostawa średniego specjalnego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla Ochotniczej straży pożarnej Popielów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 559007-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540122963-N-2020, 540124662-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510143465-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Rybniku Popielowie, Krajowy numer identyfikacyjny 273758350, ul. G. Zapolskiej 1, 44-274 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 507755370, e-mail kontakt@osppopielow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.osppopielow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: organizacja pożytku publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa średniego specjalnego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla Ochotniczej straży pożarnej Popielów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PN.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego specjalnego samochodu pożarowego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Popielów. Ogólne wymagania dotyczące pojazdu: 1) spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2012 r., Nr 198, poz. 1137 z zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy 2) spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyborów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także wydawania dopuszczenia tych wyborów do użytkownika (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z zm.) 3) pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2 lub równoważnych 4) Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 594) 5) podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczenia zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgody producenta podwozia na wykonanie zabudowy, w przypadku umieszczenia przedziału załogi w zabudowie pojazdu, Wykonawca musi uzyskać zgodę producenta podwozia na wykonanie takiej zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji, wraz z opisem technicznym, należy dostarczyć przy odbiorze przedmiotu zamówienia 6) pojazd misi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyborów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyborów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Aktualne świadectwo dopuszczenia wraz z raportem z badani pojazdu należy dostarczyć przy odbiorze przedmiotu zamówienia. 7) sprzęt dostarczony z pojazdem, jeśli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyborów służących zapewnieniu bezpieczeństwa lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyborów do użytkownika (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z zm.). Aktualnie świadectwa dopuszczenia sprzętu, dostarczenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. 8) samochód fabrycznie nowy. rok produkcji - 2020 9) maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Szczegółowy zakres dostawy precyzuje SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 34.14.42.10 - Wozy strażackie
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
120 dni od daty zawarcia umowy (24 listopada 2020 r.).

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Dostawa średniego specjalnego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla Ochotniczej straży pożarnej Popielów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/07/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

"WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa, biuro@wiss.com.pl, ul. Leszczyńska 22, 43-300, Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 780000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 grudnia 2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wydłużenie terminu realizacji zamówienia wynika z sytuacji opisanej w art. 15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dostawca podwozi, MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., poinformował spółkę WAWRZASZEK ISS sp. z o.o. sp.k., o zawieszeniu w produkcji w następstwie regulacji rządowych i decyzji zarządu MAN SE mających na celu ochronę zdrowia pracowników.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.