eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › "Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile" - przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy 1 Maja w PileOgłoszenie z dnia 2020-10-20

Ogłoszenie nr 560205719-N-2020 z dnia 20-10-2020 r.

Piła: "Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile" - przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy 1 Maja w Pile
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy 1 Maja w Pile", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego (umowa nr RPWP.03.03.01-30-0004/16-00).

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 607551-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540226465-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510254093-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piła, Krajowy numer identyfikacyjny 57079116400000, ul. Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.
Adres strony internetowej (url): www.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile" - przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy 1 Maja w Pile

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.271.36.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy 1 Maja w Pile z wykonaniem dwóch przyłączy elektroenergetycznych i słupów dla potrzeb systemu informacji pasażerskiej, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ, posiadanym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1 przebudowę dwóch zatok autobusowych zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy 1 Maja i ulicy Staromiejskiej w Pile; 2.2 demontaż dwóch wiat przystankowych znajdujących się przy ww. zatokach autobusowych oraz montaż dwóch nowych systemowych wiat przystankowych; 2.3 przebudowę chodników w obrębie wiat przystankowych; 2.4 wykonanie utwardzenia terenu na działce budowlanej nr 348, zlokalizowanej pomiędzy ulicą Staromiejską a parkingiem przy ulicy Rynkowej, wraz z montażem obiektu małej architektury - systemowych zadaszonych stojaków na rowery; 2.5 budowę instalacji zasilającej projektowane systemowe wiaty przystankowe; 2.6 montaż tablicy informacyjnej na dwóch słupkach stalowych ocynkowanych z profilu zamkniętego zakotwiczonych do słupów betonowych posadowionych w gruncie na terenie pełniącym funkcję komunikacji pomiędzy drogą publiczną ul. Staromiejskiej a targowiskiem pilskim zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 6d do SIWZ.; 2.7 demontaż elementów oświetlenia ENEA Operator i ENEA Oświetlenie z przekazaniem opraw; 2.8 budowę dwóch przyłączy elektroenergetycznych wraz z montażem dwóch słupów na fundamentach dla potrzeb Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Do Wykonawcy należy również budowa dwóch słupów do montażu elektronicznych tablic informacyjnych. Konstrukcję wsporczą stanowić będą stalowe słupy wspornikowe zamocowane na prefabrykowanych fundamentach. Konstrukcję wykonać ze stali cynkowanej ogniowo i pomalować proszkowo. Dostawa i montaż tablic nie należy do przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45233222-1,

45213315-4,

45315100-9,

45230000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
21.05.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: "Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile" - przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy 1 Maja w Pile
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 19/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Roboty Drogowo - Budowlane Jacek Karpinski, , ul. Norwida 9/7, 77-400, Złotów, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 837304.06 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/08/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmianie ulega wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana wynagrodzenia w wyniku dokonania końcowego rozliczenia wykonanych robót paragraf 4 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: "Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: 1 029 883.99 słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy zł 99/100 w tym: netto 837 304,06 zł oraz podatek VAT 23 % w wysokości 192 579,93 zł"

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.