eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szebnie › "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebani dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy"



Ogłoszenie z dnia 2020-08-12

Ogłoszenie nr 560150305-N-2020 z dnia 12-08-2020 r.

Szebnie: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebani dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 578329-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510196379-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY



I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Krajowy numer identyfikacyjny 180093631, ul. Nie dotyczy 238, 38-203 Szebnie, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48134428366, e-mail u_ablewicz@op.pl, faks +48134428366.
Adres strony internetowej (url): www.gbpszebnie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebani dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GBP/1/26/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebani dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy". W ramach realizacji w/w zadania planowane są do wykonania następujące roboty: - prace rozbiórkowe, - zmiana pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi, - uzupełnienie wypełnienia stropu pod planowanymi pomieszczeniami strychowymi, - montaż projektowanych instalacji, - wstawienie projektowanych okien , - ocieplenie stropu wełną mineralną, - wykonanie nowej podłogi z płyt OSB, - docieplenie ścian, - izolacja posadzek, - wykonanie sufitów podwieszanych , - wykonanie schodów i pochylni dla niepełnosprawnych, - wykonanie nowej podłogi, - montaż ścianek działowych, - wykonanie posadzek, - montaż stolarki drzwiowej, - roboty wykończeniowe, - wykonanie renowacji ścian zewnętrznych. Szczegółowy zakres robót określają: projekt architektoniczno-budowlany, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będące załącznikami do SIWZ (zał. nr 1, 2, 3).


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45300000-0,

45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.06.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/07/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
zmiana terminu odbioru robót

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność zmiany terminu odbioru robót związana jest z realizacją przez Wykonawcę robót dodatkowych, jak również koniecznością powiadomienia o zakończeniu robót właściwych organów.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.