eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont 9 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 9 częściOgłoszenie z dnia 2020-08-11

Ogłoszenie nr 560149202-N-2020 z dnia 11-08-2020 r.

Kraków: Remont 9 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 9 części
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 530849-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510101871-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 35076836500000, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 166 222, e-mail barbara.batko@zbk.krakow.pl, faks 12 616 61 29.
Adres strony internetowej (url): www.zbk-krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont 9 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 9 części

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

41/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest standardowy remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na 9 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1: ul. Przyzby 3/46 wg Załącznika nr 10 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 16.284,52 zł; Część 2: ul. Jaremy 14/47 wg Załącznika nr 11 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 29.249,72 zł; Część 3: os. Centrum C 1/40 wg Załącznika nr 12 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 36.338,32 zł; Część 4: os. Szkolne 2/105 wg Załącznika nr 13 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 33.095,70 zł; Część 5: os. Kazimierzowskie 29/127 wg Załącznika nr 14 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 34.113,19 zł. Część 6: os. Słoneczne 9/26 wg Załącznika nr 15 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 34.793,05 zł. Część 7: os. Sportowe 27/37 wg Załącznika nr 16 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 44.919,94 zł; Część 8: os. Centrum C 9/94 wg Załącznika nr 17 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 43.458,59 zł. Część 9: os. Urocze 7/13 wg Załącznika nr 18 do SIWZ, Szacunkowa wartość zamówienia netto 37.438,31 zł. UWAGA! Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę.


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45330000-9,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 16.07.20

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część 6 Słoneczne 9/26
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 01/06/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

KRISBUD Krzysztof Kubicz, , Reduta 9A/36, 31-421, Kraków, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 34793.05 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/07/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana zakresumumowy wynika z konieczności wykonania przez dotychczasowego Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego, robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym. Konieczność wykonania tych robót nie była możliwa do przewidzenia na etapie typowania robót, ponieważ identyfikaja konieczności wykonania tych robót wykraczała poza czynności, do których wykonania zobowiązany jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na etapie typowania robót. Wprowadzenie zmian w umowie zostało przewidziane przez Zamawiającego w umowie, a ich wykonanie stało się niezbędne w celu prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wyremontowania kompleksowo lokalu mieszkalnego w zakresie pozwalającym na przekazanie lokalu do zasiedlenia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zakres zmian: 1) podczas wykonywania regulacji i dopasowania stolarki okiennej, stwierdzono uszkodzenie nawiewnika w wewnętrznej części (wyłamana osłona zabezpieczająca przed gwałtownym podmuchem) - koniecznym stała się wymiana trzeciego nawiewnika; 2) w trakcie prowadzenia prac polegających na dopasowaniu skrzydła drzwi wejściowych do lokalu, tj. po ich zdjęciu zawias zamocowany w ościeżnicy stalowy w górnej części uległ ukruszeniu (widoczne miejsce wcześniejszych spawów). W chwili obecnej brak możliwości dokonania kolejnych spawów. Zdecydowano o wymianie drzwi na nowe wraz z wykonaniem tynków na ościeżach i uzupełnieniem posadzki z deszczułek przy progu; 3) po zerwaniu kasetonów styropianowych z sufitu, z uwagi na znaczne uszkodzenia powierzchni tynków, liczne pęknięcia i ubytki, niezbędne jest wykonanie gładzi dwuwarstwowych, w celu wyrównania powierzchni pęknięć i sfalowań.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Na obecnym etapie robót, nie jest możliwe dokonanie zmiany wykonawcy czy też wprowadzenie drugiego Wykonawcy na teren budowy z powodów ekonomicznych i technicznych. Zmiany takie spowodowałyby również istotne niedogodności dla Zamawiającego. Wykonawca zamówienia podstawowego ma zorganizowany, będący w toku proces robót budowlanych oraz zespół pracowników znających przedmiot zamówienia, co daje możliwość i gwarancję wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz w możliwie szybkim terminie, na czym zależy Zamawiającemu. Lista osób oczekujących na lokale do zasiedlenia jest bardzo długa i ze względów społecznych wyremontowanie tzw. pustostanu przez GMK w możliwie krótkim czasie ma istotne znaczenie. Konieczność wyłonienia nowego Wykonawcy znacznie wydłużyłaby okres remontu lokalu, m.in. o czas niezbędny do wyboru Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także o czas niezbędny do zmiany harmonogramu i organizacji robót prowadzonych przez aktualnego Wykonawcę. Wiązałoby się to m.in. z koniecznością wstrzymania robót przez aktualnego Wykonawcę do czasu zawarcia umowy przez nowego Wykonawcę, a także wprowadziłoby utrudnienia w realizacji robót chociażby ze względu na konieczność wydzielenia stref zgromadzenia odpowiednich materiałów i sprzętu (zaplecze) przez dwóch Wykonawców. Ponadto, z przyczyn organizacyjnych wykonywanie w tym samym miejscu robót, o podobnym charakterze, na dodatek powiązanych ze sobą, przez dwóch różnych Wykonawców byłoby znacznie utrudnione, gdyż w celu wykonania robót przez kolejnego Wykonawcę następowałaby ingerencja w roboty poprzednio wykonane przez Wykonawcę realizującego zamówienie podstawowe, co wymuszałoby konieczność inwentaryzacji robót (kolejna strata czasu). Z uwagi na technologiczne powiązanie robót, sytuacja taka mogłaby również wywoływać wątpliwości, co do zakresu odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców, w przypadku konieczności egzekwowania praw wynikających z gwarancji i rękojmi. Wartość robót dodatkowych nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego określonej pierwotnie w umowie, gdyż wynosi 6.876,00 zł (brutto), co stanowi 22,33% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wartość wynagrodzenia w umowie pierwotnej - 30.789,00 zł. Wartość robót zaniechanych brutto - 2.455,75 zł. Wartość robót dodatkowych brutto - 6.876,20 zł. Wartość wynagrodzenia brutto po zmianach - 35.209,25 zł.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty instalacyjne elektryczne »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.