eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rumia › "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kostki Napierskiego - Etap I - Budowa mini boiska do piłki nożnej".Ogłoszenie z dnia 2020-08-10

Ogłoszenie nr 560149085-N-2020 z dnia 10-08-2020 r.

Rumia: "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kostki Napierskiego - Etap I - Budowa mini boiska do piłki nożnej".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 521316-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510065182-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Rumia, Krajowy numer identyfikacyjny 52525700000000, ul. ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 719 410, e-mail zamowieniapubliczne@um.rumia.pl, faks 586 796 517.
Adres strony internetowej (url): bip.rumia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kostki Napierskiego - Etap I - Budowa mini boiska do piłki nożnej".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.12.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kostki Napierskiego - Etap I - Budowa mini boiska do piłki nożnej". 2. Zakres robót obejmuje m.in. budowę mini boiska do gry w piłkę nożną wraz z piłkochwytami, ogrodzeniem, dojściami utwardzonymi oraz dostawą i montażem słupków bezpieczeństwa (parkingowych). 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy stanowią załączniki: 1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik A do SIWZ, 2) Dokumentacja projektowa - załącznik B do SIWZ, 3) STWIORB - załącznik C do SIWZ, 4) Decyzja AB.6740.X.293.2019.17 z dnia 04.02.2020 r.-załącznik D do SIWZ, 5) Przedmiar robót - załącznik E do SIWZ, 6) Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,

45212200-8,

45212221-1,

45233253-7,

45112710-5,

45342000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta od dnia 08.04.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. Termin wykonania został zmieniony Aneksem nr 1 do dnia 10.08.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/07/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas realizacji zadania pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kostki Napierskiego - Etap I - budowa mini boiska do piłki nożnej" przy realizacji umowy na wykonanie podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, wystąpiła, na wniosek mieszkańców, konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych. Zmiana dotyczyła wydłużenia długości mini boiska o 5 m, t.j.: 1) demontażu obrzeży - 30 m, 2) demontażu kostki brukowej - 25 m², 3) wykonanie korytowania - 72 m², 4) wykonanie warstwy odsączającej z piasku - 72 m², 5) położenie kruszywa łamanego - 72 m², 6) położenie miału kamiennego - 72 m², 7) montażu obrzeży - 47 m, 8) ponownego montażu kostki - 25 m², 9) montażu nowej kostki - 12 m², 10) wykonania dodatkowego ogrodzenia: a) zamontowania słupów ogrodzeniowych - 4 szt., b) zamontowania nowej siatki ogrodzeniowej - 8 m x 3m, 11) wycinki drzew - 7 szt.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.