eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wola Krzysztoporska › Przebudowa drogi gminnej (ul. bez nazwy) w miejscowości Wola KrzysztoporskaOgłoszenie z dnia 2020-08-07

Ogłoszenie nr 560148048-N-2020 z dnia 07-08-2020 r.

Wola Krzysztoporska: Przebudowa drogi gminnej (ul. bez nazwy) w miejscowości Wola Krzysztoporska
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 620322-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540257026-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510010839-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wola Krzysztoporska, Krajowy numer identyfikacyjny 59064790200000, ul. ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (044) 61-63-961, e-mail sekretariat@ug.wola-krzysztoporska.pl, faks (044) 61-63-960.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.wola-krzysztoporska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej (ul. bez nazwy) w miejscowości Wola Krzysztoporska

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

(Znak sprawy: ZFP.271.1.19.2019)

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi gminnej (ul. bez nazwy) o długości 485 m wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej (ul. bez nazwy) w miejscowości Wola Krzysztoporska". 1.2. Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekty budowlane (projekt główny i zamienny) Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiary (tylko pomocniczo) Załącznik nr 10 do SIWZ - Wytyczne Zamawiającego 1.3. Roboty powinny być wykonane zgodnie z SIWZ i załącznikami oraz zaleceniami Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 1.4. W związku z tym, że rozliczenie zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyceny na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji projektowej, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac budowlanych do wykonania przedmiotowej inwestycji. 1.5. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi inwestycji i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 1.6. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a jego zakres obejmuje również elementy nie ujęte niniejszej SIWZ z załącznikami, ale konieczne do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 1.7. W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne czynności pomocnicze, w tym: a) uzyskać w imieniu zamawiającego wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, dokumenty itp., których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa oraz które są niezbędne do realizacji zamówienia, b) oznakować roboty, m.in. zamieścić przed przystąpieniem do robót na terenie inwestycji w widocznym miejscu tablicę informacyjną zgodnie z przepisami prawa budowlanego, c) składować i wywozić odpady powstających w trakcie realizacji robót. 1.8. KODY CPV: 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Roboty w zakresie nawierzchni dróg 1.9. KLAUZULA ZATRUDNIENIA 1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane - w sytuacji, gdy wykonawca/podwykonawca nie wykonuje wymienionych w tym punkcie czynności samodzielnie. 2) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: o żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, o żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, o przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: aktualne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 6) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 1.10. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz "lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. 1.11. GWARANCJA Wykonawca udzieli zamawiającemu: - gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy liczony od dnia odbioru końcowego, maksymalny oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, - rękojmi za wady na okres równy zaoferowanemu okresowi gwarancji liczony od dnia odbioru końcowego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje przy wyborze oferty zastosowania aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Zgodnie z przepisem art. 36 b ust.1a Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez firmę nazw podwykonawców. 11. Wymagania stawiane Wykonawcy: 11.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 11.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 11.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy w formie pisemnej. 11.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 11.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 12. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w postępowaniu najpierw może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


II.4) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
w ciągu 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. 07.01.2020 do dnia 07.09.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/01/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zbigniewem Kaźmierczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak, , Kosów ul. Główna 92, 97-310 Moszczenica , , , kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 777000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/08/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
W ramach realizowanego zamówienia wykonane zostaną roboty dodatkowe polegające na wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa .

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiany dokonywane są na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U.z 2019 r. poz.1843 ze zm) ponieważ zachodzą przesłanki przewidziane w pkt 2) tj : "2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;"

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.