eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z konserwacją i serwisoawniem zainstalowanych urządzeń dla zadaniaPrzebudowa budynku biurowego wraz z infrastrukturą w Warszawie.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-08-04

Ogłoszenie nr 560142797-N-2020 z dnia 04-08-2020 r.

Warszawa: Wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z konserwacją i serwisoawniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Przebudowa budynku biurowego wraz z infrastrukturą w Warszawie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 555639-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510191774-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 01305805000000, ul. Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261846770, e-mail szp.szi@ron.mil.pl, faks +48261846704.
Adres strony internetowej (url): www.szi.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z konserwacją i serwisoawniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Przebudowa budynku biurowego wraz z infrastrukturą w Warszawie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

43/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku biurowego wraz z infrastrukturą w Warszawie. Ogólne dane techniczne : Powierzchnia zabudowy - 842,30 m2. Powierzchnia użytkowa budynku objęta opracowaniem - 3 325,20 m2. Kubatura budynku objęta opracowaniem - 12 406,60 m3. Ilość kondygnacji: V - piwnica, parter + III piętra Wysokość 13,72 m Projekty budowlane i projekty wykonawcze do wglądu w siedzibie inwestora. Projekt wykonawczy branży teletechnicznej posiada klauzulę niejawności POUFNE. Wyżej wymienione projekty znajdują się do wglądu w siedzibie inwestora po wcześniejszym, pisemnym wystąpieniu oferenta, uzyskaniu zgody Szefa SZI oraz po okazaniu stosownych dokumentów. 2.UWAGA:Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych ze względu na charakter kompleksu. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót (element pomocniczy wyceny) oraz warunkami gwarancji. 3.Charakterystyka robót stanowiących przedmiot zamówienia: 1)Zakres robót na czynnym obiekcie obejmuje: przebudowę całego budynku z przeznaczeniem na cele biurowe wraz z infrastrukturą i wykonanie robót wszystkich branż: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.2) W związku z tym, iż w trakcie robót budynek będzie użytkowany, roboty budowlane zaplanowano z podziałem na etapy w taki sposób by budynek mógł funkcjonować cały czas. Niezbędne będzie wykonanie tymczasowej ścianki z GK na każdej kondygnacji oddzielającej oba etapy. Fragment korytarza będzie ostatecznie skończony po rozebraniu ścianki tymczasowej na koniec II etapu.3) Kolejność realizacji inwestycji: a)Etap I - przebudowa wewnętrzna budynku (piwnica i połowa budynku na kolejnych kondygnacjach) b) Etap II - przebudowa wewnętrzna budynku (druga połowa budynku na kolejnych kondygnacjach) c) Etap III - niezbędne rozbiórki, budowa infrastruktury technicznej - instalacje elektryczne i kanalizacja teletechniczna, budowa utwardzeń i schodów terenowych, budowa wiaty, budowa ogrodzenia, budowa stacji trafo (poza opracowaniem wykonuje Innogy, w projekcie zagospodarowania przewidziano tylko na nią miejsce), uporządkowanie terenu.


II.4) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:

45262210-6,

45223500-1,

45320000-6,

45262500-6,

45261210-9,

45261320-3,

45221000-4,

45410000-4,

45431000-7,

45432130-4,

45443000-4,

45233262-3,

45233220-7,

45112100-6,

45332200-5,

45231300-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin zakończenia robót budowlanych (zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) - 01.03.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg ograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa budynku biurowego wraz z infrastrukturą w Warszawie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

FADBET S.A., fadbet@fadbet.com.pl, ul. 42 Pułku Piechoty 46, 15-181, Białystok, kraj/woj. podlaskie

Centrum Informatyki ZETO S.A., zeto@zeto.bialystok.pl, ul. Skrupska 9, 15-048, Białystok, kraj/woj. podlaskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 15318739.28 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Dodatkowe roboty budowlane branży budowlanej wynikają z braku poycji przedmiarowych w dokumentacji technicznej, rozbieżności ilościowych oraz złego stanu technicznego stropów i posadzek. Roboty dodatkowe z branży sanitarnej wynikają z konieczności wykonania zabzpieczenia przed rozlewaniem wody w postaci drzwi do natrysków, niezgodności dokumenatcji technicznej ze stanem faktycznym oraz montażu klimatyzatora.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wprowadzenie do realizacji robót dodatkowych nie wchodzących w pierwotny zakres zadania na kwotę 198 367,78 zł netto. Dodatkowe roboty budowlane branży budowlanej wynikają z braku poycji przedmiarowych w dokumentacji technicznej, rozbieżności ilościowych oraz złego stanu technicznego stropów i posadzek. Roboty dodatkowe z branży sanitarnej wynikają z konieczności wykonania zabzpieczenia przed rozlewaniem wody w postaci drzwi do natrysków, niezgodności dokumenatcji technicznej ze stanem faktycznym oraz montażu klimatyzatora. Ze względów ekonomicznych oraz technicznych zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana, ponieważ powodowałaby istotną niedogodność oraz zwiększenie kosztów dla Zamawiającego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.