eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrodzie › Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnymOgłoszenie z dnia 2020-08-03

Ogłoszenie nr 560142717-N-2020 z dnia 03-08-2020 r.

Zabrodzie: Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 524321-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510142664-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zabrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny 55059700000000, ul. ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 757 12 28, e-mail urzad@zabrodzie.pl, faks 029 757 12 61.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zabrodzie.pl/art,181,przetarg-nieograniczony-wykonanie-poprawy-przejezdnosci-drog-na-terenie-gminy-zabrodzie-poprzez-uzupelnienie-nawierzchni-drog-kruszywami-wraz-z-rownaniem-i-profilowaniem-drogi-oraz-zageszczeniem-walcem-samojezdnym

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywami wraz z równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczeniem walcem samojezdnym

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RG.271.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Zabrodzie poprzez uzupełnienie nawierzchni dróg następującymi kruszywami: 1) Pospółka żwirowa - mieszanka piaskowo żwirowa o frakcji 0-63 mm, 2) Kruszywo łamane 0-31,5 mm - kruszywo naturalne o uziarnieniu ciągłym, frakcji 0-31,5 mm3) Kruszywo łamane betonowe 0-63 mm - kruszywo z recyklingu o uziarnieniu ciągłym,4) Destrukt asfaltowy - materiał uzyskany w wyniku frezowania warstw asfaltowych, uzyskany z frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozkruszony do 31,5 mm,Zamówienie obejmuje także wykonanie dodatkowych robót ziemnych polegających na wykonaniu rowów przydrożnych, usunięcie karp koparką wraz z wywozem urobku we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szacunkowa ilość: 50 godzin


II.4) Główny kod CPV: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
10.06.2020- 30.09.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.