eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa organizacji konferencji i uroczystości w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.Ogłoszenie z dnia 2020-07-08

Ogłoszenie nr 560122815-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.

Warszawa: Usługa organizacji konferencji i uroczystości w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510111654-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Biuro Wyborcze, Krajowy numer identyfikacyjny 01030030300000, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 243 03 00, e-mail przetargi@kbw.gov.pl, faks +48 226952671.
Adres strony internetowej (url): https://pkw.gov.pl/zamowienia-publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Administracja publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa organizacji konferencji i uroczystości w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

KBW-PZP/NBO/7/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji konferencji i uroczystości w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.


II.4) Główny kod CPV: 64228000-0
Dodatkowe kody CPV:

79952000-2,

72318000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
24 czerwca 2020 r. - 31 lipca 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Negocjacje bez ogłoszenia

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Usługa organizacji konferencji i uroczystości w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 24/06/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Golden Frame Media Janusz Kurowski, , ul. Andrzeja Kmicica 2, 05-400, Otwock, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 186600.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/07/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
1. Realizacja usług dodatkowych, które dotychczas nie były objęte zamówieniem podstawowym zawartym w umowie. 2. Zmiana wartości umowy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Mając na względzie nieleżącą po stronie żadnej ze stron umowy zmianę okoliczności, której Zamawiający nie był w stanie przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności w chwili zawierania umowy, a która skutkuje koniecznością dokonania zmian dotyczących realizacji dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem podstawowym zawartych w umowie, a które stały się niezbędne.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.