eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Prace pielęgnacyjne drzewostanu w parkach zabytkowych- Część I rewitalizacja parku zabytkowego w Średniej Wsi), część II (prace pielęgnacyjne w parku zabytkowym w Sieniawie)Ogłoszenie z dnia 2020-07-03

Ogłoszenie nr 560119289-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.

Rzeszów: Prace pielęgnacyjne drzewostanu w parkach zabytkowych: - Część I rewitalizacja parku zabytkowego w Średniej Wsi), część II (prace pielęgnacyjne w parku zabytkowym w Sieniawie)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 511949-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510077476-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 36784953800145, ul. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (17) 853-78-66, e-mail zamowienia.publiczne.rzeszow@kowr.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://bip.kowr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prace pielęgnacyjne drzewostanu w parkach zabytkowych: - Część I rewitalizacja parku zabytkowego w Średniej Wsi), część II (prace pielęgnacyjne w parku zabytkowym w Sieniawie)

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZE.WOP.260.1.2020.SW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I Park podworski w Średniej Wsi obejmuje działki nr 90/8, 90/7, 90/6, 90/5 o łącznej powierzchni 3,6793 ha, zakres prac obejmuje m.in. - drzewa do wycinki- 17 szt. - drzewa do cięć w koronach - 197 szt. - drzewa do wiązań w koronach- ilość pojedynczych wiązań 41 szt. - frezowanie lub obcięcie pniaków w płaszczyźnie równoległej do otaczającego gruntu obniżonych o 5 cm poniżej jego poziomu z zasypaniem pniaków warstwą ziemi, - pocięcie drzewa o dług. do 2 mb. z wyselekcjonowaniem grubizny oraz gałęzi i poskładanie w stosy w 3 miejscach dostępnych z dojazdem. - uprzątniecie gałęzi, wyrównanie kolein, - wykonanie nasadzeń uzupełniających - 22 szt. Część II Zespół pałacowo - parkowy w Sieniawie objęty jest dwiema decyzjami wpisu do rejestru zabytków. Sam park objęty jest decyzją nr A-76 z 11.12.1967 r. i obejmuje działki: 1064, 1065, 1076, 1077, 1081, 1082, 1083, 1084/2, 1084/4, 1092/5, 1096/2, 1095, 1097/1, 1097/20, 1097/25, 1078/2, 1079/2 i 1080 o łącznej pow. 23,8313 ha. Zakres prac obejmuję m.in. - drzewa do wycinki- 32 szt. w tym 15 szt. jako pnie sterczące (kikuty bez koron) - drzewa do cięć w koronach ( ściąganie posuszu i poprawienie statyki )- 7 szt. - drzewa do wiązań w koronach ilość pojedynczych wiązań 11 szt. na pięciu drzewach, - frezowanie lub obcięcie pniaków w płaszczyźnie równoległej do otaczającego gruntu obniżonych o 5 cm poniżej jego poziomu z zasypaniem pniaków warstwą ziemi, (dotyczy tylko 7 szt. pni - poz. rysunku : 1, 6, 36, 35 , 22, 34, 32), - uprzątnięcie 3 drzew (wywroty), - pocięcie drzewa o dług. do 2 mb. z wyselekcjonowaniem grubizny oraz gałęzi i poskładanie w stosy w 3 miejscach w parku, z dostępem dojazdu ( przy alejkach) . - uprzątnięcie gałęzi, wyrównanie kolein ( rekultywacja).


II.4) Główny kod CPV: 77313000-7
Dodatkowe kody CPV:

77211100-3,

77211300-5,

77211400-6,

77211600-8,

90610000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zadanie częściowe I - do dnia 30.04.2020 r. Zadanie częściowe II - do dnia 17.04.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Prace rewitalizacyjne zabytkowego parku w Średniej Wsi, powiat leski wpisanego do rejestru zabytków decyzją A-242 z 30.11.1969 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/04/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

W KORONIE Maryna Krawczyk, , ul. Rymera 10, 11-948, Piekary Śląskie, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 197000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie w zespole pałacowo - parkowym w Sieniawie, gm. Sieniawa, pow. przeworski wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A-76 z dnia 11 grudnia 1967 i nr A-799 z dn. 20.06.1995 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/04/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

W KORONIE Martyna Krawczyk, , ul. Rymera 10, 11-948, Piekary Śląskie, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 52000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Z uwagi na zaistaniałe okoliczności dokonano zmiany zakresu prac i przesunięcia terminu wykonania części prac. Pomniejszono wynagrodzenie Wykonawcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji prac Wykonawca zgłosił uzasadnione uwagi, co do niemożliwości wykonania zamówienia w pełnym zakresie: 1. o stanie drzewostanu i nie wykonaniu niektórych prac tj: -nie wycięcia 2 drzew nr 24 i 10 ze względu na zasiedlenie przez ptaki -nie wykonanie 4 wiązań na dwóch drzewach tj. nr 5 i nr 30 ze względu na brak punktu, do którego można by podwiązać zagrażające złamaniem konary. - pozostawienie w głębi parku po ścięciu 2-óch kłód drewna w celu wzbogacenia ekosystemu. Ponadto przedstawił propozycje prac zamiennych w zamian za niewykonane prace: - prace niewykonane obecnie tj. ścięcie drzewa nr 24, nr 10 ze względu na zasiedlenie przez ptaki, zostaną wykonane jesienią, natomiast w zamian za niewykonanie wiązań, zostanie wykonane: - ścięcie drzewa nr 5 po uzyskaniu zezwolenia od WKZ w Przemyślu, - zostaną zfrezowane pnie po drzewie nr 5 i nr 10. - zostaną wykonane i ustawione 2 tablice informacyjne, ostrzegawcze przy drzewie nr 30.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa nie jest możliwe wykonywanie cięć drzew przy zasiedleniu ich przez ptaki. W związku z powyższym wniosek o przesunięcie terminu wycinki był zasadny. Ponadto, z uwagi na uwarunkowania techniczne wykonanie wiązań było niemożliwe do zrealizowania i zasadne było zastąpienie ich innymi pracami. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało pomniejszone do kwoty 48 148,15 PLN.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.