eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chłopice › Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy ChłopiceOgłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 560117917-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Chłopice: Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 596784-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540203005-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510243534-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice, Krajowy numer identyfikacyjny 65090050700000, ul. Chłopice -, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 624 00 00, e-mail przetargi@chlopice.pl, faks 16 622 24 60.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RG.271.18.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pn.: "Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice". Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I Remont odcinka drogi gminnej Nr 111563R Łowce - Tuczempy na działce o nr ewidencyjnym 1103/4 w miejscowości Łowce Część II Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice - Kaszyce od km 0+507 do km 1+335


II.4) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45233000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie data zakończenia: 2020-05-20

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111459R Dobkowice - Kaszyce od km 0+507 do km 1+335
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

STRABAG Sp. z o.o., pl_office.strabag@strabag.com, ul. Parzniewska 10, 05-800, Pruszków, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 293880.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy nastąpi do dnia 29.05.2020r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
w związku z wystąpieniem obiektywnej niemożliwości realizacji robót budowlanych w umownym terminie co spowodowane jest sytuacją społeczno - gospodarczą wywołaną COVID - 19 zgodnie z art. 15r ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wykonawca zadeklarował realizacje robót budowlanych w umownym terminie do dnia 20.05.2020 i wniósł o wydłużenie terminu realizacji do dnia 29.05.2020 o czas niezbędny na przygotowanie dokumentacji odbiorowej co spowodowane jest panująca epidemią i związaną z tym organizacją pracy w systemie pracy zdalnej.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.