eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków w Jeleniej GórzeOgłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 560117421-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Jelenia Góra: Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków w Jeleniej Górze
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II. Projekt nr RPDS.06.03.03-02-0009/17

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 626575-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510012548-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków w Jeleniej Górze

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZ.271.31.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Drzymały na odcinku od ulicy Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą Flisaków oraz ulicy Flisaków w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ---a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wycinka zieleni (zakrzewień) kolidującej z inwestycją, ---b) zabezpieczenie kolizji sieciowych, ---c) przebudowę drogi i chodników, ---d) budowę kanalizacji deszczowej, ----e) budowę oświetlenia ulicznego, ---f) remont płyty konstrukcji mostu, ----g) wykonanie docelowej organizacji ruchu, ----h) roboty wykończeniowe i porządkowe. ----Zamówienie realizowane jest w ramach zadania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: "Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II". Projekt nr RPDS.06.03.03-02-0009/17 Oś Priorytetowa nr 6 "Infrastruktura Spójności Społecznej" Działanie nr 6.3 "Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów" Poddziałanie 3-6.3.3 "Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów - ZIT AJ"


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45233120-6,

45316110-9,

45231110-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa nr RZ.272.31.2019 zawarta na okres od 20.01.2020 r. do 17.06.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych dla osiągnięcia celu zamówienia - zwiększa się maksymalne nominalne zobowiązanie Zamawiającego o cenę robót dodatkowych; zmienia się termin realizacji umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca w dniu 27.02.2020 r. pismem znak 9053/501-001/2020 zasygnalizował problem rozbieżności zastanego stanu faktycznego dotyczącego konstrukcji jezdni odcinka ulicy Flisaków w stosunku do rozwiązań wskazanych w dokumentacji projektowej. Projektant na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wykonał badania geologiczne, jednakże ulica Flisaków usytuowana w historycznym układzie kamienic podlegała wielokrotnym przebudowom na przełomie lat 60/70 tych. Historycznie była to wąska jezdnia otoczona szerokimi chodnikami i pasami zieleni. Odwierty badawcze wykonano w dawnych pasach zieleni-chodników i nie natrafiono na historyczny trakt z kostki brukowej. Dopiero w wyniku odkrywek dokonanych w ramach niniejszego zadania stwierdzono, że pod warstwą masy bitumicznej znajduje się kostka kamienna rzędowa o wys. ok.18 cm natomiast dokumentacja projektowa zakładała, iż pod warstwą bitumiczną jest podbudowa z kruszywa łamanego i na tej podstawie założono wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni składającej się z kruszywa - 5 cm oraz dwóch warstw bitumicznych o łącznej gr. 9 cm. Powyższe uniemożliwiało wykonanie założonego w dokumentacji rozwiązania, należało bowiem zdemontować kamienną kostkę brukową (18 cm) oraz wykonać konstrukcję nawierzchni adekwatną do rzeczywistych warunków na przedmiotowym odcinku ul. Flisaków w tym utrzymanie poziomu w odniesieniu do układu komunikacyjnego ulic: Drzymały, Świętojańskiej, Traktorowej, Różyckiego i Flisaków. ---W dniu 04.03. 2020 r. w odpowiedzi na pismo Wykonawcy MZDiM potwierdził potrzebę przyjęcia przekroju jezdni uwzględniającą stan rzeczywisty odmienny od projektowanego, wskazał iż należy przyjąć - wykonać konstrukcję jak dla odcinka ul. Drzymały. ---Następnie od dnia 09.03.2020 r. do 13.05.2020 r. ustalano wartość robót zaniechanych oraz dodatkowych w zakresie zaproponowanego nowego rozwiązania konstrukcji nawierzchni. Aby ustalić ostateczny zakres zmian należało zdjąć nawierzchnię bitumiczną na całym odcinku ulicy Flisaków i dokonać dokumentacji stanu faktycznego wraz z inwentaryzacją geodezyjną podbudowy. ---W wyniku analizy stanu faktycznego oraz dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca w dniu 13.05.2020 r. przedłożył kosztorys bilansujący wartość robót zaniechanych oraz wartość robót dodatkowych, na kwotę 226.940,69 PLN wnioskując jednocześnie o przedłużenie terminu realizacji zamówienia. ---Okres wydłużenia umowy ustalono adekwatnie do czasu niezbędnego na wykonanie robót dodatkowych uwzględniając także czynności zaniechane tj.: --1)termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 29.06.2020 r. (data zgłoszenia kierownika budowy o zakończeniu robót poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego) ---2)termin zakończenia umowy - do dnia 03.07.2020 r. (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych). ---Powyższe wskazuje, iż zachodzą przesłanki dokonania zmiany treści Umowy NR RZ.272.31.2019 z dnia 20.01.2020 r. wynikające z art. 144 ust.1 pkt.3) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), gdyż konieczność przyjęcia odmiennej od założonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia technologii robót w zakresie konstrukcji nawierzchni ulicy Flisaków, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.