eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sicienko › Budowa drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w Sicienku, gm. Sicienko. Etap II -odcinek od km 0+000 do km 0+059.Ogłoszenie z dnia 2020-07-01

Ogłoszenie nr 560117049-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.

Sicienko: Budowa drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w Sicienku, gm. Sicienko. Etap II -odcinek od km 0+000 do km 0+059.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 529117-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510085519-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sicienko, Krajowy numer identyfikacyjny 54702300000000, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755, e-mail zamowienia.publiczne@sicienko.pl , faks 525 870 407.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sicienko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w Sicienku, gm. Sicienko. Etap II -odcinek od km 0+000 do km 0+059.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

271.28.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie II etapu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową w Sicienku, gm. Sicienko, województwo kujawsko-pomorskie". Etap II będący przedmiotem niniejszego postępowania stanowi odcinek od km 0+000 do km 0+059. Odcinek drogi będący przedmiotem postępowania przebiega przez tereny o zagospodarowaniu mieszkaniowym. Droga posiada nawierzchnię ulepszoną kruszywem. Na drodze występuje tylko ruch lokalny o bardzo małym natężeniu. Droga na całym odcinku przebiega w poziomie terenu i na niewielkim nasypie. W otoczeniu drogi występuje następujące uzbrojenie techniczne: 1) sieć wodociągowa, 2) sieć kanalizacji sanitarnej, 3) sieć gazowa, 4) kable energetyczne, 5) napowietrzna linia energetyczna, 6) kable teletechniczne. Zakres planowanej budowy obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 5,00 m, wykonanie utwardzenia jezdni, wykonanie poboczy, wykonanie skarp, wykonanie odcinkami zabezpieczenie sieci uzbrojenia ternu. W celu urządzenia terenów zielonych przewidziano plantowanie terenu z humusowaniem i obsianiem skarp trawą. Odwodnienie drogi pozostanie tak jak dotychczas w sposób niezorganizowany, powierzchniowo na pobocze i skarpy oraz bezpośrednio na przyległy teren. 1.1. Zakres robót: a) wykonanie robót pomiarowych, b) wykonanie robót rozbiórkowych i usunięcie humusu, c) wykonanie zabezpieczenia kabli, d) wykonanie robót ziemnych, e) ustawienie krawężników, f) wykonanie warstwy odsączającej grubości 20 cm o wskaźniku wodoprzepuszczalności K>8m/dobę), g) wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10 grubości 20 cm, h) wykonanie nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm, i) plantowanie terenów zielonych, humusowanie, obsianie trawą. 1.2 Konstrukcja jezdni: W ramach zadania należy wykonać następującą konstrukcję jezdni: a) 20 cm warstwa odsączająca o wskaźniku wodoprzepuszczalności K>8m/dobę, b) 20 cm podbudowa z betonu C8/10, c) 3-5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, d) 8 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej, e) obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym na ławie z oporem 12*25 wg rysunku 03.08 (w dokumentacji projektowej- załącznik nr 14 do SIWZ).


II.4) Główny kod CPV: 45.23.31.00 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 30.06.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiany zostały przewidziane w SIWZ

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty dodatkowe są niezbędne a zmiana wykonawcy byłaby nieekonomiczna

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przeiwdzieć a wartość zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana wykonawcy nie może być dokonana z powodów technicznych

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość umowy po zmianie 91 447,85. Z uwagi na roboty dodatkowe wydłużono termin realizacji do 17.07.2020 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.