eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolna, gmina Oleśnica, województwo dolnośląskie. Etap IOgłoszenie z dnia 2019-06-07

Ogłoszenie nr 560115173-N-2019 z dnia 07-06-2019 r.

Oleśnica: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolna, gmina Oleśnica, województwo dolnośląskie. Etap I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 582921-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500223859-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica, Krajowy numer identyfikacyjny 93193479100000, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713140200, e-mail urzad@olesnica.wroc.pl, faks +48713140204.
Adres strony internetowej (url): http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolna, gmina Oleśnica, województwo dolnośląskie. Etap I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP. 271.1.19.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolna, gmina Oleśnica, województwo dolnośląskie. Etap I" 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowalne. 3. Przedmiotowe zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej przylegającego ścianą szczytową do budynku remizy strażackiej zlokalizowanej na tej samej działce (obiekty niezależne funkcjonalnie). Obiekt użyteczności publicznej parterowy, wolno stojący, częściowo podpiwniczony. W obrębie projektowanej rozbudowy w obiekcie znajdować się będą pomieszczenia holu wejściowego, toalet dla kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, a także pomieszczenie gospodarcze. Pomieszczenia sanitarne wyposażone zostaną w system wentylacji mechanicznej. Przeznaczenie budynku dla potrzeb spotkań okolicznych mieszkańców i zajęć dydaktyczno-artystycznych. Planowana ilość użytkowników przekroczy 50 osób. W obiekcie nie jest planowane zatrudnienie osób - dozór nad obiektem w imieniu właściciela pełnić będzie 1 osoba (sołtys wsi). Nie planuje się stałego pobytu osób niepełnosprawnych w projektowanym lokalu - poziom posadzki zostanie wyrównany z poziomem komunikacji przy budynku, wykonany zostanie podjazd dla osób poruszających się na wózku, a planowane drzwi wejściowe będą szerokości pozwalającej na swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym (szerokość 90cm). 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB załącznik nr 8 do SIWZ), przedmiarami robót, (załączniki 9 SIWZ), dokumentacją projektową (załączniki nr 10 SIWZ), które zawierają szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5. Tam, gdzie w niniejszej SIWZ wraz załącznikami, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wskazanie oraz wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 6. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe zaleca się aby przed złożeniem oferty wykonawca dokonał oględzin terenu będącego przedmiotem postępowaniu celem weryfikacji jednostek z przedmiaru dla oszacowania ceny oferty z należytą starannością i rzetelnego przygotowania oferty. 7. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego całego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający miedzy innymi: 1) dokumentację powykonawczą, w tym dokumentacje fotograficzną budowy , 2) geodezyjną dokumentację powykonawczą, 3) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów, 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych sprawdzeń i badań potwierdzone przez uprawnione do tego podmioty, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie, oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta z załączeniem rysunków zamiennych i opisem zmian. 8. Instrukcja sporządzenia i zalecenia dotyczące zawartości operatu kolaudacyjnego zostanie wskazana przez inspektora nadzoru robót 9. Obsługę geodezyjną zadania w zakresie wytyczenia głównych punktów wraz z założeniem reperów roboczych, a także pomiar powykonawczy zapewnia na koszt własny Wykonawca 10. W trakcie przygotowywania ofert, Wykonawca ma obowiązek dokładnie sprawdzić zgodność dokumentacji projektowej (załączniki nr 10 SIWZ) i STWiORB (załącznik nr 8 do SIWZ) z przedmiarami robót i zgłosić Zamawiającemu wszelkie ewentualne rozbieżności w zapisach pomiędzy dokumentacją projektową i STWiORB, a przedmiarami robót celem modyfikacji przez Zamawiającego zapisów w w/w dokumentach. 11. Zamawiający na etapie składania ofert nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawców samodzielnej modyfikacji zapisów pozycji w przedmiarach. 12. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności. 13. Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Bhp, p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót. 14. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia. 15. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia. 16. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu nie później niż na 2 dni przed podpisaniem umowy kosztorysu, sporządzonego w oparciu o przedmiary stanowiące załączniki 9 do SIWZ. Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy. Jeżeli Wykonawca uzna, iż przedmiar nie obejmuje pewnych robót wymaganych w dokumentacji projektowej (załączniki nr 10 do SIWZ) lub STWiORB (załącznik nr 8 do SIWZ) jest zobowiązany uzupełnić kosztorys o brakujące pozycje. 17. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 28. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (załącznik nr 8 do SIWZ), PRZEDMIARACH ROBÓT (stanowiący załącznik 9 do SIWZ), DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (załącznik nr 10 do SIWZ). 19. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budowlanych: polegających na rozbudowie świetlicy. będących przedmiotem zamówienia. 20. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 21. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 22. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 24. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. 25. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 26. Ochrona danych osobowych: przepisy ustawy PZP są przepisami szczególnymi w stosunku do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), co skutkuje brakiem obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Urząd Zamówień Publicznych i Zamawiający są zatem uprawnieni do przetwarzania danych, w tym danych osobowych, ze względu na wypełnianie w ten sposób obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. art. 11 ust. 1 pkt. 1 pzp oraz rozporządzenia wykonawczego w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych narzucającego określony wzór ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, prowadzący do ujawnienia danych osobowych wykonawcy zamówienia. Podmioty deklarujące zamiar udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego godzą się na określone prawem uwarunkowania związane z ich udziałem w postępowaniu, w tym na upublicznienie informacji zawierających ich dane osobowe w przypadku udzielenia im zamówienia. Tym samym, dane takie w odniesieniu do faktu publikacji nie podlegają ścisłej ochronie wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych. 27. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje osoby fizyczne, że: a. Administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, reprezentowany przez Wójta Gminy Oleśnica, tel. 71314 02201; b. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 7. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez pod nr. telefonu 71 314 02 07; c. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolna, gmina Oleśnica, województwo dolnośląskie. Etap I" d. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; e. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp; f. dane osobowe będą przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem (co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a także do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takiego projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów, terminu przedawnienia roszczeń z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, terminu przedawnienia roszczeń podatkowych i wszelkich innych terminów wynikających z powszechnie obowiązujących norm prawnych; g. obowiązek podania bezpośrednio dotyczących danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; h. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; i. osoby fizyczne posiadają: i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; j. osobom fizycznym nie przysługuje: i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45112210-0,

45231300-8,

45232150-8,

45232440-8,

45410000-4,

45421000-4,

45430000-0,

45442100-8,

45262000-1,

45261100-5,

45261214-7,

45321000-3,

45332400-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
20/08/2018 do 31/05/2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
termin wykonania umowy, odbiory częściowe i płatności częściowe.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Mając na uwadze, że w dniu 7 maja 2019 r. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zmianę zakresu prac oraz wydłużenie terminu wykonania umowy jako uzasadnienie podając, że prace są konieczne do prawidłowego wykonania zadania oraz mając na względzie zaistnienie przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawierania umowy tj. konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań grozi niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót oraz niemożliwej do przewidzenia przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody, potwierdzone stosownym wpisem Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, zgodnie z treścią § 3 ust. 3 pkt 1 i pkt 4 umowy

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
I. Treść § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona w terminie do 15 lipca 2019 roku." II. W § 14 ust. 12 dopisuje się zdanie 4 i § 14 ust. 12 otrzymuje brzmienie: "Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi pozytywny końcowy dla faktury końcowej protokół odbioru robót bez uwag, sporządzony przez strony. Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego. Faktura końcowa może być wystawiona po wykonaniu Zamówienia, potwierdzonego końcowym odbiorem robót i wręczeniu Zamawiającemu podpisanego przez Wykonawcę i prawidłowo wypełnionego dokumentu gwarancyjnego. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury częściowej dla której podstawą będzie pozytywny częściowy protokół odbioru robót bez uwag sporządzony przez strony opiewającej maksymalnie na kwotę 150 675 zł brutto, 122 500 netto" III. W § 8 ust. 1 dopisuje się punkt 5 i otrzymuje on brzmienie: "Zamawiający zobowiązany jest do: 1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, 2) przekazania Wykonawcy placu budowy, 3) zapłacenia Wykonawcy należnego wynagrodzenia. 4) dokonania odbioru końcowego. 5) Dokonania odbioru częściowego" IV. W § 11 ust. 3 dopisuje się punkt 3 i otrzymuje on brzmienie: "Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 2) odbiór końcowy, 3) odbiór częściowy" V. Treść § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Wykonawca zgłasza Zamawiającemu potwierdzony przez Inspektora Nadzoru pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego oraz odbioru częściowego. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego oraz odbioru częściowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty o których mowa w § 7 ust. 20." VI. Treść § 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji z wykonania zadania Zamawiający zwołuje komisję odbiorową. Odbiór końcowy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru. Odbiór częściowy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru." VII. Treść § 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie: "Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego lub odbioru częściowego robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając ostateczny termin ich usunięcia, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy" VIII. Treść § 11 ust. 11 otrzymuje brzmienie: "Z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego a z czynności odbioru częściowego robót zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru." IX. Treść § 14 ust. 9 otrzymuje brzmienie: "Faktura końcowa może być wystawiona po odbiorze końcowym i przedłożeniu dokumentu gwarancyjnego

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.