eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej 36 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnegoRewitalizacja obszaru Stara Praga-kwartał Brzeska-ul. Ząbkowska 36, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawyDNZP.261.47.2018Ogłoszenie z dnia 2019-06-07

Ogłoszenie nr 560114947-N-2019 z dnia 07-06-2019 r.

Warszawa: Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej 36 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Stara Praga-kwartał Brzeska-ul. Ząbkowska 36, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.47.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556947-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500157359-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01151334300000, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48228186741, e-mail zamow@zgn-praga-pn.pl, faks +48228186741.
Adres strony internetowej (url): www.zgn-praga-pn.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej 36 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Stara Praga-kwartał Brzeska-ul. Ząbkowska 36, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.47.2018

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DNZP.261.47.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Ząbkowskiej 36 w Warszawie ( część dz. nr ewid. 19/1;1, z obr. 4-14-07) w Warszawie. Budynek przy ul.Ząbkowskiej 36 w Warszawie został ujęty w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych m. st. Warszawy, w sprawie założenia ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem PPN07463. Szczegółowy zakres robót, zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji został określony w siwz oraz w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. a) Przedmiarach robót: w podziale na branże: - Architektura i Konstrukcja; - Instalacje sanitarne; - Instalacje elektryczne; - Instalacje teletechniczne zwanych łącznie Przedmiarami - Załącznik Nr 4 do siwz. b) Projekcie umowy - załącznik Nr 5 do siwz. c) Dokumentacji Projektowej składającej się z: - Projektu budowlanego - Architektura; - Projektu budowlanego - Konstrukcja; - Projektu budowlanego - Instalacje sanitarne; - Projektu budowlanego - Instalacje sanitarne - węzeł cieplny; - Projektu budowlanego - Instalacje elektryczne; - Projektu budowlanego - Instalacje teletechniczne. - Projektu wykonawczego - Architektura; - Projektu wykonawczego - Konstrukcja; - Projektu wykonawczego - Instalacje sanitarne; - Projektu wykonawczego - Instalacje sanitarne - węzeł cieplny; - Projektu wykonawczego - Instalacje elektryczne; - Projektu wykonawczego - Instalacje teletechniczne. - Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - Architektura i Konstrukcja; Instalacje sanitarne; Instalacje elektryczne; Instalacje teletechniczne. Zwanych dalej łącznie Dokumentacją Projektową - Załącznik Nr 6 do siwz.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45453000-7,

45111000-8,

45262311-4,

45262310-7,

45260000-7,

45261210-9,

45261100-5,

45262520-2,

45320000-6,

45223800-4,

45430000-0,

45431100-8,

45432111-5,

45410000-4,

45431000-7,

45442100-8,

45420000-7,

45421100-5,

45421160-3,

45330000-9,

45233200-1,

45311200-2,

45310000-3,

31211100-9,

31210000-5,

31518200-2,

31524000-5,

31524120-2,

31524210-0,

45317000-2,

45314000-1,

45314200-3,

45314300-4,

45314320-0,

45312000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji od dnia 05.07.2018 r. do dnia 31.08.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej 36 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Stara Praga-kwartał Brzeska-ul. Ząbkowska 36, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/07/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Łaga Mieczysław Firma Ogólnobudowlana "MISECO" , biuro@miseco.pl, ul. Sosnowa 14, , 05-532, Baniocha, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 5343093.65 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zaniechaniem wykonania niektórych robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpiła konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia oraz wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy do kwoty netto 5 312 790,37 PLN - brutto 5 737 813,60 PLN oraz terminu realizacji zamówienia do dnia 31.12.2019 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.