eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siechnice › Dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice.Ogłoszenie z dnia 2019-06-07

Ogłoszenie nr 560114935-N-2019 z dnia 07-06-2019 r.

Siechnice: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 618110-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500239359-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510029903

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Siechnic, Krajowy numer identyfikacyjny 93193512900000, ul. ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 391 91 01, e-mail zp@umsiechnice.pl, faks 71 786 09 07.
Adres strony internetowej (url): www.siechnice.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.271.47.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice.


II.4) Główny kod CPV: 39.15.00.00 - Różne meble i wyposażenie
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia podpisania umowy, tj. 20.12.2018r do 30.07.2019r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji umowy w zakresie zadania do 30.11.2020r

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zakończenie inwestycji - Budowa szkoły przy ul. Osiedlowej w Siechnicach, dla której przeznaczona jest dostawa, zostało przesunięte na jesień 2020r .

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.