eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 55 w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 2Ogłoszenie z dnia 2020-06-29

Ogłoszenie nr 560114817-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.

Opole: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 55 w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 2
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 608949-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510261337-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Publiczne nr 55, Krajowy numer identyfikacyjny 53058182500000, ul. ul. Szarych Szeregów 2, 45-285 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 559 792, e-mail ksiegowa@przedszkole55.opole.pl, faks 774 559 792.
Adres strony internetowej (url): www.przedszkole55.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 55 w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 2

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PP55.2711.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia podzielony został na 11 pakietów rozumianych jako niezależne części tj.: Pakiet nr 1 - Dostawy drobiu Pakiet nr 2 - Dostawy wieprzowiny i wołowiny Pakiet nr 3 - Dosta-wy wędlin Pakiet nr 4 - Dostawy warzyw świeżych i owoców Pakiet nr 5 - Dostawy nabiału Pakiet nr 6- Dostawy pieczywa Pakiet nr 7 - Dostawy mrożonek Pakiet nr 8 - Dostawy ryb Pakiet nr 9 - Dostawy artykułów spożywczych Pakiet nr 10 - Dostawy jaj Pakiet nr 11 - Dostawy soków jedno-dniowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - odpowiednio do pakietu.


II.4) Główny kod CPV: 15.80.00.00 - Różne produkty spożywcze
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od 2 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r. z jednomiesięczną przerwą w okresie wakacyjnym.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 - Dostawy warzyw świeżych i owoców
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Firma Handlowo Usługowa "BOGSTAR" , , ul. Oleska 99 , 45-237, Opole, kraj/woj. opolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 59224.76 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet nr 7 - Dostawy mrożonek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

NORDIS Spółka Akcyjna, , ul. Głogowska 35, 45-135, Opole, kraj/woj. opolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 56991.66 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet nr 8 - Dostawy ryb
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

IGLOTEX KRAKÓW Sp. z o.o. Filia Sosnowiec , , ul. Lenartowicza 188 , 41-216, Sosnowiec, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 17281.08 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet nr 9 - Dostawy artykułów spożywczych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Handel i Usługi JOWI Joanna Wilczyńska , , ul. Oleska 99-101, 45-222, Opole, kraj/woj. opolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 30257.57 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Pakiet nr 11 - Dostawy soków jednodniowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 25/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Ajsa Sp. z o.o., , ul. Budowlanych 50 , 45-123, Opole, kraj/woj. opolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 25333.33 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Przerwa w dostawie żywności z uwagi na zamknięcie przedszkoli z powodu pandemii Covid-19, obniżenie wartości zamówienia proporcjonalnie do ilości faktycznego zapotrzebowania

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zamknięcie przedszkoli z powodu pandemii Covid-19

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Przerwa w dostawie żywności z uwagi na zamknięcie przedszkoli z powodu pandemii Covid-19, obniżenie wartości zamówienia proporcjonalnie do ilości faktycznego zapotrzebowania.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.