eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Komprachcice › Budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze - KomprachciceOgłoszenie z dnia 2019-06-07

Ogłoszenie nr 560114261-N-2019 z dnia 07-06-2019 r.

Komprachcice: Budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540940-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500074386-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510079082-N-2019ww

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Komprachcice, Krajowy numer identyfikacyjny 54385800000000, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4031700-01, e-mail zamowienia@komprachcice.pl, faks 774 031 725.
Adres strony internetowej (url): www.bip.komprachcice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BGR.271.10.2018.AC

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice położonego na działkach nr 1595, 1607 arkusz mapy 10, działce nr 1755 arkusz mapy 11 obręb 0024 Komprachcice oraz działce nr 266/1 arkusz mapy 3, działce nr 266/2 arkusz mapy 5 obręb 0102 Ochodze.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45111100-9,

45231300-8,

45240000-1,

45260000-7,

45262300-4,

45262311-4,

45233220-7,

45233222-1,

45316110-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
27.06.2018 - 31.05.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, a stały się niezbedne i spełniaja łącznie następujące warunki:a) zmiana wykonawcy nie może być dokonana z powodówekonomicznych i technicznych , w szczególnosci dotyczących zmienności lub sprzętu i robót zamowionych w ramach zamowienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamowienia okreslonego pierwotnie

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zostały spełnione łącznie nastepujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, ktorych zamawiający , działając z nalezytą starannoscią nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamówienia okreslonego pierwotnie w umowie .

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji zadania na odcinku od km 0+645 (przejście dla pieszych) do 0+820 po wytyczeniu pasa drogowego i na podstawie korespondencji z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zachodzi potrzeba przebudowania odcinka drogi do wymaganej szerokości z jednoczesnym wykonaniem chodnika na tym odcinku w obrębie szkoły i przystanku autobusowego. Powyżej opisany zakres prac nie został pierwotnie ujęty w projekcie. Wykonanie wyżej opisanych prac wymaga dodatkowego nakładu finansowego i dodatkowego czasu realizacji zadania. W załączeniu przekładamy kosztorys wykonania robót. Po opracowaniu dokumentacji elektrycznej na przebudowę linii energetycznej zaszła potrzeba wymiany słupów linii napowietrznej ze słupów żelbetowych na żerdzie wirowane wraz z przełożeniem sieci i dokonaniem uziemienia. Dodatkowe kolizje słupów energetycznych wystąpiły dopiero po wytyczeniu ciągów pieszo - rowerowych, a z podkładów mapowych wcześniej nie wynikały. W załączeniu przekładam kosztorys wykonania wyżej opisanych prac. Jednocześnie informuję, iż Wykonawca niejednokrotnie zgłaszał potrzebę wyłączeń sieci u gestora, jednak ostatecznie zgodę na wyłączenie uzyskał je w terminie 29 -31.05.2019 . Realizowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, które narzuca wykonanie docelowej organizacji ruchu. W celu prawidłowego funkcjonowania odcinka drogi należy wykonać prawidłowo oznakowanie wraz z organizacją docelową ruchu na tym odcinku. 30.000 PLN.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin realizacji wydłużono do dnia 24.06.2019 r. Wartość zadania wzrosła o kwotę 99.521,78 zł.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.