eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goczałkowice-Zdrój › Budowa Centrum przesiadkowego przy ulicy Parkowej w Gminie Goczałkowice-ZdrójOgłoszenie z dnia 2020-06-27

Ogłoszenie nr 560113975-N-2020 z dnia 27-06-2020 r.

Goczałkowice-Zdrój: Budowa Centrum przesiadkowego przy ulicy Parkowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622158-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510003408-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 27253621500000, ul. ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 107 185, e-mail przetargi@goczalkowicezdroj.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.urzad.goczalkowicezdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa Centrum przesiadkowego przy ulicy Parkowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PR.ZP.007.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i budowę drogi tj. ul. Parkowej wraz z budową parkingu ( Centrum Przesiadkowego ) przy ulicy Parkowej oraz dojścia do dworca kolejowego w Goczałkowicach-Zdroju tj: parking schodowy na 30 miejsc, parking rowerowy - wiata na rowery na 15 miejsc, wiata dla oczekujących, zatoka dla busów - 2 szt. Budowa Centrum Przesiadkowego obejmują m.in. następujące roboty: roboty przygotowawcze - wycinka drzew i krzewów, nawierzchnia z asfaltobetonu - 1 640 m2 , nawierzchnia z asfaltobetonu kolor czerwony - 596, m2, chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm -1508 m2, parkingi z kostki betonowej gr 8 cm 461 m2, wykonanie warstw konstrukcyjnych pod w/w nawierzchnie. Odwodnienie: przykanaliki dn - 200 - 132 mb, kanalizacji dn 300 - - 55 mb, kanalizacjia dn 400 - 179 mb, studzienki ściekowe fi 500 - 14 sztuk,wykonanie przewiertu -fi 600 wraz z rurą przewodową fi 400 - 45 mb , studnie rewizyjne fi 1000 - 11 sztuk , drenaż fi 250 - 382 mb , separator - 1 szt. , rozebranie ogrodzenia 87 mb , wykonania monitoring Budowa oraz przebudowa drogi dojazdowej do Centrum Przesiadkowego tj. ul. Parkowej na długości 394 mb o szerokości 5,5 mb obejmuję m.in. następujące roboty: w tym:, nawierzchnia asfaltobeton 2 336 m2, chodnikiem dla pieszych o szerokości 2 metrów gr. 8 cm - 909 m2 z kostki betonowej , miejsc postojowe przy drodze - kostka gr. 8 cm 294 m2 z kostki betonowej , droga rowerową o szerokości 2 metrów -nawierzchnia asfaltobeton czerwony - 485 m2. Odwodnienie: przykanaliki - dn 200 -124 mb, kanalizacja dn 300 - 357 mb, kanalizacja dn 400, -34 mb, studzienki ściekowe uliczne - 14 sztuk , studnie rewizyjne , Fi- 1000 mm - 12 szt. drenaż fi 250- mb ,wykonanie warstw konstrukcyjnych pod w/w nawierzchnie. Roboty eklektyczne obejmują: m.in: układanie kabli YAKXS 4 x 35 mm2 - 1 154 mb,montaż i ustawianie słupów 25 szt., montaż wysięgników wraz z oprawami 33 szt.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 30 sierpień 2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
w obszarze zaprojektowanej pętli manewrowej (na odcinku od km 0+636 ulicy Parkowej) przedmiot Umowy przy zastosowaniu technologii zamiennej stabilizacji gruntu,w obszarze zaprojektowanej drogi dojazdowej (na odcinku od ulicy Krzyżanowskiego do km 0+636 ulicy Parkowej) przedmiot Umowy przy zastosowaniu technologii zamiennej stabilizacji gruntu. Zmienię uległ termin zakończenia robót z dnia 30.08.2020 roku na dzień 30.09.2020 r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Wartość jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Koniecznym stało się zastosowanie zamiennej technologii stabilizacji gruntu w obrębie pętli manewrowej, w tym wykonanie robót zamiennych polegających na zmianie wzmocnienia podłoża drogi oraz infrastruktury towarzyszącej (ciągi piesze, ścieżka rowerowa, stanowiska postojowe) wraz ze zmianą dolnej części konstrukcji drogi oraz infrastruktury towarzyszącej, zaś w zakresie drogi dojazdowej celowym stało się wykonanie zamiennej technologii stabilizacji gruntu, co jednocześnie powoduje wydłużenie terminu realizacji Umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.