eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › "Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu"Ogłoszenie z dnia 2020-06-26

Ogłoszenie nr 560113630-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

Jastrzębie-Zdrój: "Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 565850-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540134467-N-19, 540139471-N-19, 540147428-N-19, 540152131-19,540157324-19,540159300-19,540162447-19

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510250395-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jastrzębie Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 85 133, e-mail bzp@um.jastrzebie.pl, faks 32 47 85 350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.271.1.4.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac związanych z termomodernizacją i przebudową Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS 12) na os. 1000-lecia 9 w Jastrzębiu-Zdroju w celu poprawienia efektywności energetycznej. Zakres całego opracowania projektowego obejmuje działki 1232/61, 834/61, 835/61. Inwestycja winna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją projektową pt.: "Projekt termomodernizacji i przebudowy Zespołu Szkół nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju w celu poprawienia efektywności energetycznej" (decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1/17 Ar.6740.411.2016 z dnia 02.01.2017 r.) oraz "Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu Zdroju" (decyzja o pozwoleniu na budowę nr 366/14 Ar.6740.235 2014 r. z dnia 25.07.2014 r.) oraz dokumentacją pt.: "Projekt zagospodarowaniem terenu od strony drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju", obejmującymi: * projekty budowlane i wykonawcze branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (w tym niskoprądowych), elektroenergetycznych, odgromowych oraz teletechnicznych, * szczegółowe specyfikacje techniczne, * kosztorysy ślepe (przedmiary robót) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE zgodnie z projektem "Projekt termomodernizacji przebudowy Zespołu Szkół nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju w celu poprawienia efektywności energetycznej": 1.1. Roboty termoizolacyjne ? Termomodernizacja budynku szkoły w zakresie elewacji oraz dachów (za wyjątkiem dachu sali gimnastycznej), ? Izolację fundamentów wraz z wykonaniem drenażu wokół budynku, ? Nadbudowę kominów, 1.2 Dostosowanie obiektu do przepisów p.poż. ? Wydzielenie klatki schodowej, ? Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ? Montaż klapy oddymiającej. 1.3 Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. * Przebudowa wyjścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, * Przebudowa wyjścia ewakuacyjnego w zachodniej elewacji budynku dydaktycznego wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych, * Budowa szybu windowego oraz dostawa i montaż wewnętrznej windy osobowej 1.4 Remont wejść do budynku, 1.5. Rozbiórka bocznego wejścia przy sali gimnastycznej, 1.6. Przebudowa łazienek i kuchni (dostosowanie do aktualnych przepisów), 2. ROBOTY INSTALACYJNE zgodnie z projektem "Projekt termomodernizacji przebudowy Zespołu Szkół nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju w celu poprawienia efektywności energetycznej" ? Wymiana wewnętrznej instalacji c.o., ? Wymiana instalacji wod-kan wraz z instalacją hydrantową, ? Wymiana instalacji gazowej, wymiana wentylacji sali gimnastycznej, wentylacji wraz z klimatyzacją pomieszczeń kuchni, ? Wymiana starej instalacji aluminiowej na miedzianą, ? Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne (LED), ? Wymiana instalacji odgromowej, ? Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wspomagającej zasilanie obiektów w energię elektryczną. 3. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE zgodnie z projektem "Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu Zdroju": ? Wykonanie ciągów komunikacyjnych, ? Budowa sanitariatów ogólnodostępnych - przybudówka, ? Wykonanie śmietnika zadaszonego, 4. ROBOTY INSTALACYJNE zgodnie z projektem "Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu Zdroju" ? Wykonanie nowych odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ? Wymiana odcinka sieci gazowej i przyłącza gazowego, ? Przesunięcie hydrantu, ? Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej przybudówki i kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej i ogrzewania, ? Budowa oświetlenia terenu szkoły, ? Monitoring szkoły, 5. Roboty związane z wycinką drzew oraz krzewów i nowymi nasadzeniami zastępczymi wraz z zagospodarowaniem terenu od strony drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej nr 18. oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniami i dokumentami niezbędnymi do złożenia w PINB celem zgłoszenia zakończenia robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacje techniczne - załącznik nr 10 oraz kosztorysy ślepe (przedmiary robót) - załącznik nr 12.


II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

45110000-1,

45330000-9,

45311000-0,

45400000-1,

45112710-5,

45233260-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do dnia 30.07.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Budowlane "Częstobud" Damian Świącik, , Aleja Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200, Częstochowa , kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 7927178.56 .
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
a) Zmiana zakresu rzeczowego: - wykonanie robót związanych ze skuciem ściągów w piwnicy, - ułożenie nowych wykładzin, - udrożnienie kanałów wentylacyjnych w kominach.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
b) Zmiana terminu wykonania robót - do dnia 30.10.2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
a) Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 17.03.2020r. niezbędne jest wykonanie robót związanych ze skuciem ściągów w piwnicy, ułożeniem nowych wykładzin oraz udrożnieniem kanałów wentylacyjnych w istniejących kominach. W związku z powyższym niezbędna jest zmiana zakresu rzeczowego umowy nr IKI.272.194.2019 z dnia 30.10.2019r. b) Wykonawca wystosował pismo z uwagi trudną sytuację epidemiologiczną nie jest on w stanie zapewnić pełnego obłożenia załogi budowlanej oraz ma utrudniony dostęp do niektórych materiałów limitujących prawidłowe działanie obiektu. W związku z tym zawnioskował do zamawiającego o zmianę terminu wykonania zamówienia na dzień 30.10.2020r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość zamówienia dodatkowego do aneksu nr 2: 388 414,16 zł netto = 477 749,16 zł brutto, co stanowi 4,9% zamówienia podstawowego.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.